Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De directie woont de vergaderingen bij.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

Hierbij de decretale bevoegdheden:

  • Een informatierecht over welbepaalde materies die een weerslag hebben op het schoolleven.
    Een informatie- en communicatieplicht ten behoeve van de ouders, leerlingen en het personeel.
    Een adviesbevoegdheid over o.m. de algemene organisatie en werking van de school, het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere scholen, …
    Een overlegbevoegdheid over de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket, de vaststelling en wijziging van het schoolreglement, de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen gevraagd worden, de veiligheid en gezondheid van de leerlingen,...

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.