Ons pedagogisch project

Dit pedagogisch project is een basisdocument dat tot stand kwam in overleg met en met inspraak van allen die betrokken zijn bij de begeleiding, opvoeding en vorming van onze leerlingen.

Zij aanvaarden deze visie dan ook onvoorwaardelijk als leidraad voor hun handelen.

Van hen wordt inzet, loyaliteit en engagement verwacht t.o.v. de eigen onderwijsinstelling.

De Dolfijn is een school voor Buitengewoon Basisonderwijs type 3 en 9. Wij zijn een wijkafdeling van de Sint-Martinusschool. Alhoewel er in elke afdeling eigen accenten zullen liggen, willen we in deze tekst onze algemene visie uitschrijven rond de omgang met leerlingen, rond de samenwerking met collega’s, ouders en externen, rond onze pedagogische en orthodidactische opdracht.

Dit pedagogische project zal haar verdere concrete vertaling krijgen in het ‘schoolwerkplan’.

Onze school profileert zich als een christelijke school binnen een multiculturele samenleving.

Elk kind is in onze school welkom, ongeacht zijn etnische afkomst, zijn religie of levensbeschouwing of zijn socio-economisch milieu.

Zoals het evangelie ons voorhoudt, willen we bijzondere aandacht hebben voor de zwakkeren en kansarmen, en dit niet alleen binnen onze school maar ook buiten onze directe omgeving (3e en 4e wereld).

Daarom willen we als leerkracht deze waarden en normen voorleven en doorgeven aan de kinderen, met nadruk op dieperliggende waarden en deze bespreekbaar stellen.

Wij durven echt voor onze overtuiging uitkomen vanuit een beleving van ons geloof.

Ons ‘gelovig’ zijn krijgt onder andere gestalte in:

  • het wekelijks godsdienstonderricht
  • het voorbidden en aanleren van gebeden en deze te duiden
  • het godsdiensthoekje in iedere klas
  • het voorleven van het kerkelijk jaar
  • de meerdere eucharistievieringen, waarbij de viering van de ‘Eerste Communie’ een speciaal moment is
  • onze bezorgdheid over en solidariteit met zwakkeren en kansarmen
  • het openstaan voor diversiteit op school binnen ons intercultureel onderwijs, dit op basis van wederzijds respect.

Wij zijn een school voor buitengewoon onderwijs.

Dit wil zeggen dat wij opvoeding en onderwijs geven aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften, kinderen die omwille van beperkte mentale mogelijkheden of omwille van leertechnische en/of gedragsmatige problemen het niet redden in het gewone onderwijs.

Wij willen zorgen voor een degelijk en samenhangend onderwijskundig aanbod. Wat de leerinhouden betreft streven we ernaar de geselecteerde ontwikkelingsdoelen, opgelegd door de overheid, maximaal te bereiken. We gebruiken daarbij de leerplannen van het VVKBaO als inspiratiebron.

Het kind zal hierbij centraal staan, waarbij we dit kind steeds in zijn totaliteit willen zien (cognitief, sociaal, emotioneel, cultureel, motorisch,…).

Vertrekkend vanuit een realistisch beeld houden we rekening met zijn beperkingen, maar willen we vooral de aanwezige mogelijkheden ten volle benutten.

Vanuit een multidisciplinaire, zorgbrede aanpak willen we onderwijs aanbieden op maat van elk kind. Voor elk kind wordt een persoonlijk onderwijs- en opvoedingsplan opgesteld. Toekomstgericht zal dit plan tot doel hebben dat het kind er beter van wordt, weerbaar en beter uitgerust voor het persoonlijk en maatschappelijk functioneren.

Afstappen van het leerjarensysteem, klasdoorbrekend werken, differentiatie en individualisatie, klassenraden en andere overlegmomenten… zijn werkvormen die daarbij kunnen helpen.

Als school werken we aan een doeltreffende onderwijsaanpak en aan een stimulerend opvoedingsklimaat.

Een belangrijke zorg hierbij is een goede leefsfeer, met voldoende materiële ondersteuning, waarin iedereen zich goed voelt. Een sfeer waarin elk kind onvoorwaardelijk aanvaard wordt, met zijn eigenheid, zijn problemen en mogelijkheden. Waar een kind steeds nieuwe kansen krijgt, ondanks mislukkingen. Waar iedere leerling op eigen ritme voortgang kan maken en vooral waar succeservaringen leiden tot een positief zelfbeeld.

We willen als school een leefgemeenschap creëren die ruimte en stimuli biedt voor een totale persoonlijkheidsontwikkeling van onze kinderen. Een gemeenschap waarin kinderen structuur, houvast en veiligheid vinden. Waar duidelijke regels en afspraken zijn en consequent gehandeld wordt. Waar kinderen gehoord worden, openheid heerst en dialoog mogelijk is in het omgaan met problemen.

Tevens willen wij hen waarden bijbrengen als openheid, echtheid, eerlijkheid, dankbaarheid, respect voor zichzelf, voor de anderen, voor de omgeving.

Samen met het aanleren van sociale vaardigheden en sociaal aanvaardbaar gedrag zal dit de latere integratie zeker bevorderen.

Zo voelen kinderen zich betrokken en kan er een warme sfeer van rust en welbevinden heersen als voorwaarde om goed te functioneren. We willen dus een school zijn waar kinderen graag naartoe komen.

Om dit te verwezenlijken rekenen wij op een team waarvan ieder lid bereid is om op een creatieve manier en met veel inzet zijn taak en verantwoordelijkheid op te nemen.

Een team dat zich betrokken voelt en dat mee bouwt aan een aangenaam werkklimaat.

Samen willen wij onze school uitbouwen tot een dynamische en lerende organisatie.

Wij staan open voor alle kansen die ons onderwijsaanbod kunnen verbeteren. Hierbij denken wij vooral aan het volgen van nascholing, wat ons de kans geeft onze deskundigheid verder uit te bouwen.

Deze deskundigheid willen we bundelen en delen met alle collega’s. Via regelmatig overleg willen we multidisciplinair samenwerken, dit steeds in een sfeer van aanvaarden, respect, evenwaardigheid, ondersteuning en waardering.

We streven naar een goede samenwerking met de ouders.

Ouders zijn welkom op onze school.

Informatie en inspraak mogen geen holle woorden zijn.

Ouders bepalen mee de hulpvraag van hun kind. Hun inbreng nemen we ernstig.

De rapportering wordt op een begrijpelijke manier gedaan en regelmatig worden er oudercontacten voorzien. Openheid, eerlijkheid, maar ook bevestiging zijn de tendens van deze gesprekken.

Ook willen wij een steun zijn bij het aanvaardingsproces dat ouders doormaken.

Zij kunnen steeds bij ons terecht, zowel individueel, tijdens oudercontactavonden als op informatieavonden.

Wij streven ook naar een goede verstandhouding en samenwerking met externen.

Wij staan open voor samenwerking met andere scholen, diensten en organisaties.

Wij zijn, als enige B.O. school, lid van de scholengemeenschap “De Speling”.

Zo willen wij een dynamische school zijn, die wil groeien en evolueren.

Een school die zijn doelen en grenzen steeds wil verleggen in functies en evoluties die er in onze samenleving plaatsvinden en in functies van de evoluties in het onderwijs.