DOCUMENTS

Pla de Contingència elaborat pel Claustre del centre i aprovat per Clauste, per Consell Escolar i per Inspecció educativa durant el mes de juliol de 2020 per fer front al nou curs 2020/21 marcat per mesures sanitàries davant el COVID 19.

Modificació efectuada al mes de setembre de 2020, per adaptar el pla de contingència a la nova normativa vigent.

PLA DE CONVIVÈNCIA Elaboració en procés