เดินสวนสนาม ๙๐ ปี ยุวกาชาดไทย

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระบุรี  นำนักศึกษาร่วมเดินสวนสนาม  ๙๐ปี 
ยุวกาชาดไทย  คิดดี  ทำดี  จิตอาสา  โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย เมื่อวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๕
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
                           
                                  
                                                  
                                               
                                           
                                   
                                                 
                                         
Comments