ปรัชญา
 
            ความรู้หลากหลาย  มุ่งหมายชุมชน  เน้นคนคิดเป็น
 
 
วิสัยทัศน์
 
            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระบุรี มุ่งเน้นส่งเสริมให้องค์กรเครือข่าย จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวางทั่วถึง เพื่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
พันธกิจ
 
            1. จัดส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในด้าน
                    - การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
                    - การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
                    - การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
                    - การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
                    - การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
            2. จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเติมปัญญาให้สังคม
 
            3. พัฒนารูปแบบและส่งเสริมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
            4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวการปฏิรูประบบราชการและปฏิรูปการศึกษา โดยนำเอาหลักการธรรมาภิบาลมาใช้
 
เป้าหมาย
 

การดำเนินการจัดกิจกรรม  ปีงบประมาณ 2556

กิจกรรม

เป้าหมาย(คน)

1.        การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

·        ผู้ไม่รู้หนังสือ

·        ระดับประถมศึกษา

·        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

·        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

·        ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

·        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(EP)

 

117

110

1,591

3,014

239

15

2.        การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

245

3.        การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1,422

4.        การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

410

5.        การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

165

 

Comments