speelplaats

Visie speelplaats

School Poelbos stelt vier pijlers centraal die we ook in de speelplaats weerspiegeld willen zien:

    • verbondenheid

    • natuur

    • ervaringen

    • creatieve, kritische en vrije denkers.

De speelplaats is een ontmoetingsplaats (verbondheid). Een plaats waar kinderen samen aan de slag kunnen en ervaringen kunnen opdoen en delen, waar ze op ontdekking kunnen gaan en verwonderd worden. We zien de speelplaats als een plaats waar groot en klein elkaar tegenkomen en elkaar kunnen helpen en verrijken.

Het gevoel van verbondenheid voelen we ook bij de uitwerking en creatie van de speelplaats: ouders, leerkrachten, leerlingen,... komen samen tot ideeën en creaties.

Op onze school willen we leerlingen zoveel mogelijk ervaringen laten aanrijken. Handelend leren vinden we hierbij belangrijk. De speelplaats is niet enkel een plek die gebruikt wordt tijdens de speeltijd (informeel leren), maar ook een plaats waar leerkrachten met de klasgroep naartoe trekken. De speelplaats wordt als (een verlengde van) het klaslokaal gebruikt om de eindtermen en leerplandoelen te bereiken. De speelplaats is een krachtige leer- en leefomgeving.

Door veel natuurlijke elementen aan te brengen, komt de natuur op de speelplaats tot leven. Het gaat hierbij niet enkel om het spelen in de natuur, maar ook om het spelen met de natuur.

Onze speelplaats komt tegemoet aan de noden van alle kinderen, zodat iedereen zich er goed voelt. Iedereens is tenslotte anders en dat moeten leerlingen (leren) aanvaarden. Elk kind moet er een plek vinden waar hij/zij zich goed voelt. We streven naar een speelplaats die rijk is aan variatie zodat creativiteit, rust, bouwen, rollenspel,... een plaats kunnen krijgen. Op die manier vinden zowel leerlingen die nood hebben aan rust, veiligheid of actievere spelen hun gading. We willen alle leerlingen aanmoedigen tot meer beweging door ruimte te creëren voor spel, ontspanning en fantasie. Op een plaats waar kinderen de kans krijgen hun eigen spel kunnen te ontwikkelen voelen kinderen zich beter.