Pedagogisch project

Het pedagogisch project van Poelbos

Wat is voor ons als school belangrijk? Wat vinden wij goed onderwijs? Waar willen, kunnen, moeten wij dagdagelijks mee bezig zijn? Dat lees je hieronder in het pedagogisch project van gbs Poelbos. Het pedagogisch project kwam tot stand na verschillende oefeningen met het lerarenkorps. Het pedagogisch project is op die manier gedragen door het volledige Poelbosteam.


Poelbos…

… waar verbondenheid groeit

We zien de school met al haar leerlingen, ouders en personeel als een grote familie. We leggen de nadruk op het samen zijn, het samen leren, het samen ontdekken,... Bij elke leerling stimuleren we de ontwikkeling van de eigenheid, de band met de andere en met de natuur. Door aan verbondenheid te werken vergroten we het inlevingsvermogen van de leerlingen. Op die manier versterken we het individuele en collectieve welbevinden. We geloven dat in de ontmoeting met de andere de eigen identiteit ontwikkeld wordt. We willen bij de leerlingen een basishouding van openheid, respect, zorg en de oprechte wil om de andere te respecteren creëren. Een goede school- en klassfeer zijn een fundament om hieraan te werken.


… waar ervaringen centraal staan

We trachten de leefwereld van de leerlingen binnen te brengen in de school en daar nieuwe ervaringen aan te koppelen. We kijken naar het niveau en de interesses van de leerlingen om daar vervolgens verschillende activiteiten aan te koppelen. Leerlingen leren in en uit levensechte situaties en mogen soms zelf aangeven waarover ze willen leren. We hanteren verschillende samenwerkingsvormen en organiseren contractwerk, hoekenwerk, projectwerk en klasoverschrijdende activiteiten. Op die manier wordt de betrokkenheid van elke leerling verhoogd.


… waar de natuur tot leven komt

Het bos dat naast onze school gelegen is, biedt grote kansen om leerlingen ervaringen te laten opdoen en in zeer concrete context te leren. Ook onze speelplaats met de natuurlijke elementen biedt veel mogelijkheden om niet alleen in de natuur, maar ook met de natuur te leren.

We zien het bos en de groene speelplaats als een verruiming van het klaslokaal. Het bos en de avontuurlijke groene speelplaats zijn voor ons een krachtige leeromgeving.


… waar creatieve, kritische, vrije denkers gecreëerd worden

Iedereen is zichzelf en iedereen is anders. De school creëert een sfeer waar dit mogelijk wordt gemaakt door zowel te focussen op gelijkenissen als op verschillen. Elk kind heeft zijn/haar eigen identiteit en we staan er allemaal voor in om ervoor te zorgen dat zij zich in hun eigenheid kunnen ontplooien. We creëren voldoende zelfvertrouwen bij de leerlingen zodat ze hun eigen mening kunnen vormen en formuleren. Door co-assessment, peer-assessment en zelfassessment verhogen we het reflectief vermogen van de leerlingen.

We willen het creatief denken stimuleren bij de leerlingen. Voor ons betekent dit meer dan kunst; het gaat om het loskomen van bestaande ideeën, gebruiken,... en het zoeken naar alternatieve oplossingen. We geloven dat elke leerling creatief vermogen in zich heeft. We zien het als taak van het volledige team om openheid te creëren voor het creatief denken en doen.