El projecteLa principal motivació d’aquest projecte és la incorporació progressiva de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d’ensenyament i aprenentatge així com afavorir la competència digital com a competència metodològica que ha d’assolir tot l’alumnat (Decret 143/2007, del 26 de juny d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria i el Decret 142/2008, de 15 de juliol, que estableix l’ordenació dels ensenyaments en el Batxillerat).

La finalitat d'aquest projecte és la d’aplicar, transferir coneixements, estratègies, habilitats i actituds sobre Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) a situacions reals i concretes de la pràctica docent diària per a facilitar l’aprenentatge de l’alumnat , adquisició de la competència digital del mateix, dur conductes de millora i innovació a l’ensenyament i contribuir al desenvolupament professional d’acord amb les processos de canvi que tenen lloc a la societat i als centres educatius.

El present projecte d’innovació té com a objectiu incorporar les noves tecnologies a la didàctica de la Geografia i el Dibuix, resultat de la llibertat d’accés a la georeferenciació de llocs, a la fàcil integració de recursos en entorns web i la utilització GPS i aparells de posicionament a la vida quotidiana, generant una cartografia digital col·laborativa per a l’estudi del paisatge i qualitat urbana, des d’un vessant de sostenibilitat i eficiència, plantejant-se com un treball per projectes (ABP) dins del camp de les STEAM.