Dara Academy

Dara Academy is a learning organization with the goal of cultivating Christian principles and developing students to become global citizens based on the Sufficiency Economy Philosophy.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Good Health Sound Knowledge Excellent Morals

ยังเปิดรับสมัครทุกชั้นเรียน

โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้น เตรียมอนุบาล อนุบาล 1 - 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053-241039

เปิดรับนักเรียนหอพัก

  • นักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สำนักงานหอพัก 053-244654 ต่อ 218 หรือ 089-7564944

สามารถสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน โดยกดเข้าไปตามลิงค์แต่ละระดับชั้นในระบบจะมีรายละเอียด Size ของแต่ละรายการ ให้ท่านได้เลือกสั่งซื้อ

การรับสินค้า ท่าจะได้รับการโทรนัดหมายให้มารับตามลำดับก่อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางอื่นๆ

เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโรงเรียน มีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่น่าสนใจมากมาย

Google Apps for Education

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 - 2568)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน