Dara Academy

Dara Academy is a learning organization with the goal of cultivating Christian principles and developing students to become global citizens based on the Sufficiency Economy Philosophy.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Good Health Sound Knowledge Excellent Morals

ประกาศด่วนที่สุด

ยังเปิดรับสมัครทุกชั้นเรียน

โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 1 - 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยไม่มีกำหนดหยุดรับสมัคร

ยกเลิกวันหยุดพิเศษ วันชดเชยวันเข้าพรรษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตามที่ประกาศของคณะรัฐมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลประกวดศิลปกรรมเด็กเเละเยาวชนเเห่งชาติ ครั้งที่16

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวด ในงานศิลปกรรมเด็กเเละเยาวชนเเห่งชาติ ครั้งที่16 ณ หอศิลป์สมเด็จเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมยอดเยี่ยม รุ่น 13-16 ปี

นางสาวณัฐกาญจน์ เทพประสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10

ได้รับโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ2 รุ่น 13-16 ปี

นายสิปปกร สูงขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

ได้รับโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ร่วมแสดงผลงาน รุ่นอายุ13-16 ปี

นายกรทอง เครือบุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

เด็กหญิงชลนิภา ปัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูความสามารถ

โดยมีนายเอกชัย​ เรือนคำ​ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


โพสต์ : 27 ก.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 ผป.เกษม ตรีอินทอง ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความเสียใจ และร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพของคุณแม่ละมาย ศิริสานต์ คุณแม่ ของนายนิวัฒน์ ศิริสานต์ อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ณ บ้านศิริสานต์ โครงการศิริพร ๒ จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์ : 8 ก.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ มาฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย ภายในบริเวณโรงเรียน และป้องกันโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดอยู่ ณ บริเวณดาราวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


โพสต์ : 8 ก.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายวิชาการ แผนกประถมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดกิจกรรมในเครื่องแบบ
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำพิธีปฏิญาณตน รับรองให้เป็นลูกเสือ เนตรนารีสามัญอย่างสมบูรณ์ อีกทั้ง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เห็นคุณค่าและเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอน รวมถึง ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และประเพณี ซึ่งในปีการศึกษานี้ ได้จัดทำในรูปแบบการถ่ายทอดสด (Online) โดยมี อาจารย์ผุสดีพร จันตาใหม่ เป็นผู้อ่านพระวจนะ และอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้า อาจารย์ภาคภูมิ สุภาพันธ์ กล่าวรายงาน และขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี ประกอบพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญ โอกาสนี้ ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่ คณะลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ณ ห้องประชุมดารารัศมี ชั้น 3 อาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์ : 7 ก.ค. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชนเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Application โดยมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย อนุเคราะห์สถานที่ เป็นศูนย์ดำเนินงาน ทั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เข้าร่วมการอบรม โอกาสนี้ อาจารย์พรรณี สหเสวียนต์ ประธานคณะกรรมการประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (ปสกช.) เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์ : 5 ก.ค. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

ฝ่ายกิจการนักเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น จัดงานปฐมนิเทศ ให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม และเรียนรู้กฎระเบียบของโรงเรียน รวมถึง การปฏิบัติตนให้สมกับเป็นนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย โอกาสนี้ ผป.สุทธยนต์ อารีญาติ ผู้ช่วยอนุศาสก เป็นผู้อธิษฐานเผื่องานปฐมนิเทศนักเรียน อาจารย์วัชระชัย คำพิชัย หัวหน้างานกิจการนักเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมี อาจารย์เสาวลักษณ์ ดีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวให้โอวาทแก่ ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี ชั้น 3 อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์ : 30 มิ.ย. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดการนมัสการพระเจ้า แบบระบบออนไลน์ เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญู และระลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ในวันที่ 24 มิถุนายน และ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ในห้องเรียนทุกระดับชั้น โดยมี อาจารย์สุภิศรา ผาวงค์ดี เป็นผู้อธิษฐานสรรเสริญ ขอการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้า และ ผป.สุทธยนต์ อารีญาติ ผู้ช่วยอนุศาสก เป็นผู้ให้ข้อคิด โอกาสนี้ ครูศาสนาสิรินทร ทองเณร อนุศาสก อธิษฐานเผื่อครู และนักเรียน

โพสต์ : 24 มิ.ย. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

วันนี้วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ ฝ่ายศาสนกิจ มอบถวายโต๊ะพับอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในพันธกิจของหมวดคริสเตียนดงวังหมุ้น อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยมี ผป.กำพล ปัญญาวงศ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์ : 23 มิ.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย และตัวแทนคณะครูแผนกประถมศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปาณัสม์ ทำเสาร์มูล ได้รับ รางวัลชนะเลิศ และ เด็กหญิงปาริชาติ ศักดิ์ศรี ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก การประกวดคัดลายมือ โครงการประกวดคัดลายมือ สำหรับเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายการศึกษานอกระบบ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายชมรมแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาพุทธสถานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ พุทธสถานเชียงใหม่

โพสต์ : 23 มิ.ย. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดยผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีมอบถวายรถตู้ Toyota Commuter สนับสนุนจากบริษัทยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับบริษัทเชียงใหม่วอลล์ จำกัด โดยนายอนุพงศ์ คุโณปการพันธ์ ผู้จัดการศูนย์จัดจำหน่ายเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการทำพันธกิจของโรงเรียน โดยมี คศ.สิรินทร ทองเณร อนุศาสก เป็นผู้นำและอ่านพระวจนะ ศจ.สุรเดช วิสุทธิชน กรรมการบริหารภายใน เป็นผู้กล่าวคำหนุนใจ และอธิษฐานเผื่อสำหรับการใช้รถตู้ในพันธกิจของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์ : 18 มิ.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

วันนี้ 17 มิถุนายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยศน.ยศวดี เชตต์เมืองมูล ศน.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล ศน.รัตนาภรณ์ ปั๋นเป็ง นิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย ผ่านการนิเทศ Online ด้วยระบบ Google Meet โดยมี ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในการประเมิน ณ ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี อาคารอำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์ : 17 มิ.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะทำงานจาก งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาราวิทยาลัย ตามโครงการตรวจเยี่ยมโรงเรียนและสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โอกาสนี้ ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ พร้อมทีมผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสภาพจริง

โพสต์ : 17 มิ.ย. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผูจัดการ-ผู้อำนวยการ รับมอบไวนิล รื่องราวของมิชชันนารีเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ทำพันธกิจด้านศาสนา การแพทย์ การศึกษา และก่อตั้งโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประวัติโรงเรียนตั้งแต่อดีตและปัจจุบัน โดยผู้สนับสนุนไวนิลคือ คุณบงกช ไชยศิริ ศิษย์เก่าโรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ภารดา โรจนสุพจน์ เป็นตัวแทนนำมามอบให้ทางโรงเรียน ณ พิพิธภัณฑ์โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์ : 9 มิ.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

ติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางอื่นๆ

เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโรงเรียน มีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่น่าสนใจมากมาย

ขายหนังสือทั่วไป

โรงเรียนดาราวิทยาลัยร่วมกับ NANMEEBOOKS เปิดขายหนังสือทั่วไป เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจซื้อผ่านออนไลน์แบบง่ายๆ โดยทุกยอดการสั่งซื้อ จะสนับสนุนโรงเรียนของเรา โดยเข้าไปที่ https://www.nanmeebooks.com/schoolbookfair?qsfs=dara

Google Apps for Education