รายการข่าวสารการจัดกิจกรรม ภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่


นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยที่ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง :
  1. นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 3  ปีการศึกษา 2556 นางสาวธัญนันท์  สุภาวรรณ 
  2. นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4  ปีการศึกษา 2557 นางสาวศุภรัศมิ์  กระพันพงศ์สกุล 
  3. นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5  ปีการศึกษา 2558 นางสาวอรพรรณ  ใคร้มูล และนางสาวพัทนันท์  ลิ่มรัตน์สุวรรณ 
  4. นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6  ปีการศึกษา 2559 นางสาวสุภนิดา  ชำนาญ และนางสาวจิรัชญา  เฉลิมมงคลโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้
โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่/ นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีเทคการการสอนที่น่าติดตาม โดยเฉพาะ"การตั้งคำถาม" การทำงานเป็นทีม ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน

http://gg.gg/dara-se


https://goo.gl/n5f5fB/
QR code