Dara Academy

Dara Academy is a learning organization with the goal of cultivating Christian principles and developing students to become global citizens based on the Sufficiency Economy Philosophy.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Good Health Sound Knowledge Excellent Morals

รับสมัครครูผู้สอน

วิชาภาษาจีน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียด

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ชั้น ม.4 รอบ 1 (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย)

ดาวน์โหลด

ประกาศ!

ยังเปิดรับสมัครทุกชั้นเรียน

โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 1 - 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ยกเลิกวันหยุดพิเศษ วันชดเชยวันเข้าพรรษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตามที่ประกาศของคณะรัฐมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์ : 11 .. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจากการประชุมเตรียมความพร้อม "สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่" โดยการประสานงานของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยี่ห้อ Pfizer ให้แก่ นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12 -18 ปี ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์ : 5 ต.ค. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน


การมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนดาราวิทยาลัย
โดย สโมสรโรตารีเชียงใหม่ตะวันตก

เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 สโมสรโรตารีเชียงใหม่ตะวันตก นำโดย Mr.Mark Dumer นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ตะวันตก กงสุลกิตติมศักดิ์สวิตเซอร์แลนด์ และคณะ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนดาราวิทยาลัยที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 ทุน ทุนละ 2,500 บาท และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 4.500 บาท โอกาสนี้ ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ นางสาวธัญญ์วรัตน์ ศรีแดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (นักเรียนทุนของสโมสรโรตารีเชียงใหม่ตะวันตก ปี 2563) เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ โอกาสที่ได้รับมอบทุนการศึกษาจาก สโมสรโรตารีเชียงใหม่ตะวันตก ณ ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี ชั้น 2 อาคารลูซี นิบบล๊อก โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์ : 4 ต.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

เยาวชนต้นแบบนครพิงค์

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ด.ญ.ภัศราพรรญ์ วงค์วัน นักเรียนชั้น ป.6/4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบวัฒนธรรมนครพิงค์ สาขา ต้นแบบวัฒนธรรม โดย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าตาลจังหวัดเชียงใหม่ และ บ้านสืบสานวัฒนธรรมล้านนา โดยได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรจาก นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และท่านพระครูถิรบุญวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่าตาล ในวันพฤหัสบดี ที่30 กันยายน 2564


โพสต์ : 4 ต.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

แข่งขันทักษะภาษาจีน

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น และแผนกมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนดาราวิทยาลัย ส่งนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ร้องเพลง และสุนทรพจน์จีน ในกิจกรรม วันเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ฉลองวันขงจื่อโลก ครั้งที่ 8 โดยนักเรียนได้ส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้


เด็กหญิงอังคณา ปาลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงจีน จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 92 คน ได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมคืออาจารย์อัมพิกา ล้อมวนวงศ์ และ อาจารย์นิดา ธนะนู


นางสาวเสาวลักษณ์ ปิ่นแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน หัวข้อ ฉันกับประเทศจีน จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 51 คนได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมคือ อาจารย์อัมพิกา ล้อมวนวงศ์ อาจารย์นิดา ธนะนู และอาจารย์หยาง ฮุ่ย


เด็กหญิงกวินธิดา แซ่ลี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมคือ อาจารย์นิดา ธนะนู และ อาจารย์อัมพิกา ล้อมวนวงศ์

โพสต์ : 21 ก.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่

นายวริศ นภาวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์วัชระชัย คำพิชัย หัวหน้างานกิจการนักเรียนร่วมแสดงความยินดีโพสต์ : 21 ก.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ

นายภูวสิษฎ์ สมคิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 (เติร์ด)ได้รับรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ สาขาการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการแสดง จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างชาติ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


โพสต์ : 21 ก.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลดังนี้

เด็กชายเกียรติตระกูล ยะกัณฐะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศที่1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

เด็กหญิงมาลี โคว์ดีน เลอตอร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

เด็กหญิงรมย์นลิน กันธะเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6/8 ได้รับรางวัลชมเชย

โดยมีครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม อาจารย์ณัฏฐพัฒน์ ฉลวย


โพสต์ : 21 ก.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

รางวัลเด็กน้อยปฐมวัย

เด็กหญิง​นลิน​นิ​ภา​สัน​ ดวงดี น้องชิสาอายุ 5 ปี เรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ ​ 3/1​ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและได้รับรางวัลดังนี้

รางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ​ เป็นลูกกตัญญู​ โครงการทำความดีเพื่อสังคม​ เนื่องในวันแม่​ แห่งชาติ ปี 2564 จากวัดป่าตาล และบ้านสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศภาพถ่ายสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกดีเด่น เยาวชนที่มีความสนใจเพิ่มศักยภาพของตนเองในกิจกรรมบอกรักคุณแม่ ส่งเสริมแม่ลูกผูกพันในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

รางวัลเยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ภายใต้โครงการ “เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม” ประจำปี 2564

รางวัลฑูตเยาวชนและวัฒนธรรมสยาม ประจำจังหวัด ตัวแทนจังหวัดลำพูน ในการประกวดชาเลนจ์​เจอร์​คิดส์​ ไทยแลนด์​ ​ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ​ ในการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนไทย​ ให้หันมาอนุรักษ์​วัฒนธรรม​ไทย​และเป็นส่วนหนึ่งในจังหวัดในการโปรโมทจังหวัด​ พื้นที่แหล่งเศรษฐกิจ​ที่น่าสนใจ​ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ​ไทยให้ต่างชาติและคนในประเทศ​หันมาใช้ของไทยและรักในศิลปะและวัฒนธร​รม​ไทย ได้รับ​มงกุฎ​ สายสะพาย พร้อมเกียรติบัตรและได้เป็นตัวแทนจังหวัด​ ในการถ่ายทำวี​ทีอาร์​ โปรโมทจังหวัด​นั้นๆ

โพสต์ : 15 ก.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

รับมอบรูปวาดพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9

วันนี้ 14 กันยายน 2564 ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ พร้อมตัวแทนผู้บริหาร รับมอบรูปวาดพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 จากอาจารย์ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกุล อาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความประสงค์จะเข้ามามอบรูปวาด ให้กับทางโรงเรียน โดยได้รับมอบ และติดรูปภาพดังกล่าวที่หอสมุดของโรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์ : 14 ก.ย. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

การตรวจประเมินสถานศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
ตามปกติทุกชั้นเรียน แบบแบ่งกลุ่ม A/B

เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน นำโดย นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ โอกาสที่มาตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดเรียนตามปกติ
ทุกชั้นเรียน แบบแบ่งกลุ่ม A /B โดยมี อาจารย์ไพโรจน์ ล้อสินคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และ อาจารย์นพดล ยะมะละ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำเยี่ยมชมสภาพจริงตามอาคารเรียน และอาคารประกอบ ภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์ : 13 ก.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

อบรมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนเอกชนนำร่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2564 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนเอกชนนำร่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตาม

วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการวิพากษ์จำนวน 11 โรงเรียน ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “หลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ และความเป็นพลเมืองเชียงใหม่บนพื้นฐานสมรรถนะการคิดขั้นสูง และการสร้างสรรค์นวัตกรรมของโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการนำเสนอการปรับหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย อาจารย์เสาวลักษณ์ ดีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์จันทร์นภา ศูนย์จันทร์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและหลักสูตร นำเสนอหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ อาจารย์พันธ์นิภา สุจริตจิตร นำเสนอหลักสูตรสถานศึกษาระดับ ปฐมวัย โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิพากษ์หลักสูตร จาก คุณสินอาจ ลำพูนพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ วิจัยและประเมินผล รศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารและทีมงานโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร ณ โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
โพสต์ : 13 ก.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

รางวัลชนะเลิศเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

เด็กหญิงพิม อุสาหะ นักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4​ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน​ การเขียน พุทธศักราช 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น​ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โครงการภาษาไทยแห่งชาติ โดยเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์​ ระหว่างวันที่​ 4-8​ กันยายน​ 2564​ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยมีครูที่ปรึกษาคือ ​ อาจารย์ปิยะพร ​ จุมปากลาง​โพสต์ : 10 ก.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

อวยพรวันเกิด

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ -ผู้อำนวยการ ร่วมอวยพร และมอบของขวัญวันเกิดครบรอบ 100 ปี แด่ ผป.ศรีทอง อารีวงศ์ อดีตผู้จัดการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ขอพระเจ้าอวยพระพรท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป ณ บ้านแม่โจ้ เชียงใหม่


โพสต์ : 10 ก.ย. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

การจ่ายเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สืบเนื่องจาก หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ที่ ศธ 0269/7757 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 แจ้งโอนเงินโครงการ
ให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับ
โรงเรียนดาราวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่ ผู้ปกครอง / นักเรียน ทุกระดับชั้น จำนวนรายละ 2,000 บาท โดยใช้วิธีจ่ายเป็นเงินสด ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน และ 14-15 กันยายน 2564
ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

รับรางวัล

เด็กหญิงภัศราพรรญ์ วงค์วัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆดังนี้

รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2564 รับใบประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น โดย ชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การประกวดเขียนเรียงความเพื่อเทิดพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่โพสต์ : 9 ก.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

โพสต์ : 8 ก.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับประเทศ

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย ส่งเด็กหญิงกวินธิดา แซ่ลี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 เข้าร่วมการประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน Jinbu Chinese Contest 2021 第三届进步杯全泰中文及中国文化大 ระดับประเทศ และ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อ.อัมพิกา ล้อมวนวงศ์ การแข่งขันครั้งนี้จัดโดย โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สุพรรณบุรี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค ประจำปี 2564

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชวิศา มาระดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 และ เด็กชายชิษณุพงศ์ รักวงษ์ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โอกาสที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ "พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม"
ในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก โดยมี
อาจารย์ดวงพร ศรีแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์ : 8 ก.ย. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

ครบรอบ 100 ปี การวางศิลาหัวมุมอาคารหลังแรกของโรงเรียนดาราวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การวางศิลาหัวมุมอาคารหลังแรกของโรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยมี ครูศาสนาสิรินทร ทองเณร อนุศาสก เป็นผู้ประกอบพิธี และอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า อธิษฐานเพื่อพันธกิจของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ผป.สุทธยนต์ อารีญาติ ผู้ช่วยอนุศาสก อธิษฐานสรรเสริญ ขอบพระคุณ และทูลขอการทรงนำ และอ่านประวัติความเป็นมาการวางศิลาหัวมุมอาคารหลังแรกของโรงเรียน โดย
อาจารย์สุมาลี บุญเนตร ภัณฑารักษ์ จากนั้นคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูฝ่ายต่าง ๆ และ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกดอกเก็ด
ถะหวา และดอกเข็มแดง เพื่อเป็นที่ระลึก ณ พิพิธภัณฑ์โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์ : 3 ก.ย. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

ขอบคุณและแสดงความยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 โรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดยผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน เข้าพบท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในโอกาสขอบพระคุณท่านที่ได้มาร่วมเป็นแขกรับเชิญในการสัมภาษณ์ เรื่อง “ระบบคิดที่พิชิตปัญหาในสภาวการณ์ฉุกเฉิน” กับบทบาทความเป็น ผู้นำ ผู้ตาม ผู้ให้ ในช่องทาง Podcast คิดดี ที่นี่ดารา2021 และแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านได้ย้ายไปรับราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


โพสต์ : 30 ส.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

แสดงความยินดี

โรงเรียนดาราวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัศราพรรญ์ วงค์วัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาสังคม โครงการ “เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม” ประจำปี 2564 โดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

รับคัดเลือกเป็น เยาวชนรักเรียน ประจำปี 2564 โดย ชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย

รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้เป็น เยาวชนเรียนดี โครงการส่งเสริมชื่นชม เด็กและเยาวชนรักเรียน และเยาวชนที่มีจิตอาสา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ชมรมจิตอาสาหัตถศิลป์ล้านนา

ได้รับยกย่องเป็นลูกกตัญญู เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 โดย วัดป่าตาลร่วมกับบ้านสืบสานวัฒนธรรมล้านนา


โพสต์ : 2 .. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

รางวัลเยาวชนผู้ส่งเสริมกีฬา
และกิจกรรมนันทนาการ ประจำปี 2564

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนดาราวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัศราพรรญ์ วงค์วัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โอกาสที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ พิจารณาเป็น เยาวชนผู้ส่งเสริมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ภายใต้โครงการ "เยาวชนผู้ส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ" ประจำปี 2564 ของสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2564

โพสต์ : 27 ส.ค. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

เยาวชนผู้ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2564


เด็กหญิงปทิตตา สมมิตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้รับการพิจารณาเป็น เยาวชนผู้ส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ภายใต้โครงการ "เยาวชนผู้ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ" ประจำปี 2564 ของสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย

โพสต์ : 26 ส.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

Thai Smart Children

นายวริศ นภาวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้รับการพิจารณาเป็น "Thai Smart Children " ด้านบำเพ็ญประโยชน์ เป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีงาม มีจิตอาสา มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์ ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างมีคุณภาพ The Global Citizen” จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ประจำปี 2564 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์อริยะ มิตาโย


โพสต์ : 26 ส.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์

วันนี้ 19 สิงหาคม 2564 ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยศน.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล ศน.บุษบง พุฒพรหม ศน.ชนิกานต์ เรือนแก้ว และ ศน.จีรนันท์ ยาวิสิทธิ์ ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลีย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


โพสต์ : 19 ส.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

GLOBE Thailand Awards 2021

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงภัศราพรรญ์ วงค์วัน เด็กหญิงพิชญานิน ยอมใบ และเด็กชายพรพิทักษ์ ศรศิริวงศ์ ที่ได้รับ รางวัลชมเชย จากการประกวด GLOBE Student Research Competition 2021 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้ประโยชน์ของที่ดินในพื้นที่จุดศึกษา 22 จุดศึกษา เขตจังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี อาจารย์จันทร์นภา ศูนย์จันทร์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและหลักสูตร อาจารย์พิชชาพร เขียวสวัสดิ์ และอาจารย์ดารุณี เย็นตา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โพสต์ : 16 ส.ค. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

ทุนการศึกษามูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย อาจารย์ศรีพรรณ
ใจแก้ว หัวหน้างานแนะแนว แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย นำตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงแพนนิดา สิริศักดิ์พัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 และ นางสาวณัฐรัตน์ เกียรติรุ่งวิไลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 เข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2564 โดยมี

ท่านรัชนี ไชยแก้วเมรุ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษาของมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์ : 16 ส.ค. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

ก้าวสู่ปีที่ 52 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 โรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย
อาจารย์พรสวรรค์ เอี่ยมบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน และบริการการศึกษา เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาส
"ก้าวสู่ปีที่ 52 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์" โดยมี คุณอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ ) สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เป็นผู้รับมอบกระเช้าดอกไม้ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

โพสต์ : 4 ส.ค. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

ติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางอื่นๆ

เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโรงเรียน มีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่น่าสนใจมากมาย

ขายหนังสือทั่วไป

โรงเรียนดาราวิทยาลัยร่วมกับ NANMEEBOOKS เปิดขายหนังสือทั่วไป เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจซื้อผ่านออนไลน์แบบง่ายๆ โดยทุกยอดการสั่งซื้อ จะสนับสนุนโรงเรียนของเรา โดยเข้าไปที่ https://www.nanmeebooks.com/schoolbookfair?qsfs=dara

Google Apps for Education