Dara Academy

Dara Academy is a learning organization with the goal of cultivating Christian principles and developing students to become global citizens based on the Sufficiency Economy Philosophy.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Good Health Sound Knowledge Excellent Morals

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนดาราวิทยาลัย หยุดเรียน

เนื่องใน วันมาฆบูชา

ยังเปิดรับสมัครทุกชั้น

โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 1 - 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยไม่มีกำหนดหยุดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดยดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น เชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี อาคารอำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย

Post: 17 ก.พ.. 2564 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการบริหารภายใน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย นำโดย อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และ
อาจารย์อรุณศรี อัครปัญญาธร ผู้ช่วยผู้จัดการ โอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านวิชาการของโรงเรียนดาราวิทยาลัย โอกาสนี้ ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ครูศาสนาสิรินทร ทองเณร อนุศาสก อธิษฐานทูลขอการทรงนำ จากนั้น
อาจารย์เสาวลักษณ์ ดีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์พันธ์นิภา สุจริตจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และปฐมวัย พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น และหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย นำคณะผู้บริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย

Post: 8 ก.พ.2564 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดค่ายติวเข้มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทบทวนบทเรียนให้แก่นักเรียน โดยได้เชิญคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันกวดวิชามาติวให้นักเรียน และมีพิธีเปิดค่ายติวเข้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี อาตารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี โดย ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน กล่าวให้โอวาทนักเรียน โดยคุณจรัล ฉัตรเงิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครู และคุณชมพูนุช รัตนา นายกสมาคมนักเรียนเก่า โดยสมาคมผู้ปกครองและครู เป็นผู้สนับสนุนเงินในการจัดค่าย และสมาคมนักเรียนเก่าสนับสนุนอาหารว่างในการติววันสุดท้าย

Post: 9 ก.พ.. 2564 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 แผนกปฐมวัย จัด กิจกรรมวันเด็กสุขสันต์
ประจำปีการศึกษา 2563
ให้แก่ นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักอดทนในการรอคอย อีกทั้ง มีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก รวมถึง รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่ที่รับผิดชอบ สามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ตลอดจน รู้จักแก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของซุ้มอาหาร จำนวน 7 ซุ้ม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคารอนุสรณ์ 115 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Post : 5 ก.พ.2564 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

ติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางอื่นๆ

เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโรงเรียน มีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่น่าสนใจมากกมาย

ติดต่อโรงเรียน

โทรศัพท์/TEL : 66 (0) 53-241039, 66 (0) 53-244654, 66 (0) 53-248069

โทรสาร/FAX : 66 (0) 53-249152

Email : contact@dara.ac.th

Google Apps for Education