Dara Academy

Dara Academy is a learning organization with the goal of cultivating Christian principles and developing students to become global citizens based on the Sufficiency Economy Philosophy.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Good Health Sound Knowledge Excellent Morals

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมเรียนรู้พอเพียง ชีวิตเพียงพอ (อนุรักษ์ความเป็นไทย เรียนรู้สิ่งใหม่ ใส่ใจวิถีที่เปลี่ยนแปลง) ปีการศึกษา 2563 ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารบาร์บาร่า ไอซ์ แมคคินลี่ย์ และ ในชั้นเรียน อาคาร 100 ปี ซึ่งประกอบไปด้วยฐานกิจกรรมฝึกทำผ้าเช็ดหน้า - กระเป๋าผ้ามัดย้อม ฐานกิจกรรมสายคล้องหน้ากากอนามัย ฐานกิจกรรมฝึกปฎิบัติทำขนมพื้นบ้าน ฐานกิจกรรมทำแอลกอฮอล์สเปรย์ และฐานกิจกรรมการทำหน้ากากผ้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ ท่ามกลางสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ตลอดจน สามารถถ่ายทอดการนำแนวคิดตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมี ครูศาสนาสิรินทร ทองเณร อนุศาสก อธิษฐานทูลขอการทรงนำ และ ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

การประชุมแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานรูปแบบนวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ 24 กันยายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานรูปแบบนวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ หรือ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมชมนิทรรศการ และมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ที่นำผลงานมาจัดแสดง โดยโรงเรียนดาราวิทยาลัย มีดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการรับมอบ ณ ห้องประชุมห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมเรียนรู้สู่ประสบการณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ฝ่ายวิชาการ แผนกประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมเรียนรู้สู่ประสบการณ์ ปีการศึกษา 2563 ให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายในหรือภายนอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ อีกทั้ง เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย รวมถึง เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีกิจกรรมฐานทั้งหมด 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการปลูก Cactus ฐานประดิษฐ์พวงกุญแจ ฐานประกอบอาหาร และ ฐานการประดิษฐ์สมุดเล่มโปรด โอกาสนี้ อาจารย์สุทธยนต์ อารีญาติ ผู้ช่วยอนุศาสก เป็นผู้อธิษฐานทูลขอการทรงนำ และ อาจารย์เสาวลักษณ์ ดีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย

อาลักษณ์จิ๋ว

วันนี้ 23 กันยายน 2563 ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ รับมอบเกียรติบัตรจากสมาคมพระคริสตธรรมไทย ในการส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ อาลักษณ์จิ๋ว ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกทักษะในการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และให้เยาวชนได้รู้จักรักในการอ่านพระวจนะของพระเจ้า การคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือแล้วยังเป็นการเสริมสร้างให้จิตวิญญาณของเยาวชนที่ร่วมแข่งขันฯได้เติบโตในทางพระเจ้าอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วย และมอบรางวัลให้นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ดังนี้

ระดับประถมศึกษา

ใบประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญทอง

ด.ช.ธนธัช ฟองตระกูล

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ใบประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญเงิน

ด.ญ.พฤกษพร เสนาะพรไพร

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ใบประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญเงิน

น.ส.สวลี ศรีวรกุล

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมงานจำนวน 16 คน


เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติครูที่ขอรับค่าตอบแทนพิเศษครูสอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน นำทีมโดย นางญาณิศา ปานทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ครูศาสนาสิรินทร ทองเณร อนุศาสก อธิษฐานทูลขอการทรงนำ ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และ ทีมครูผู้สอนงานเด็กพิเศษ เป็นผู้นำคณะกรรมการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง ณ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย

รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช

โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ดีเด่น(โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช) ระยะที่ 4 ในบทบาทโรงเรียนแกนนำ และได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลโรงเรียนแกนนำเครือข่ายโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับพระราชทานฯ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานครวันสันติภาพสากล ประจำปี 2563

วันนี้ 21 กันยายน 2563 วันสันติภาพสากล ประจำปี 2563 โรงเรียนดาราวิทยาลัยโดยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการอ่านสารของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2563 มีอาจารย์ไพโรจน์ ล้อสินคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นผู้อ่าน อธิษฐานเผื่อเนื่องในวันสันติภาพสากล และยืนสงบนิ่ง 1 นาที โดยครูศาสนาสิรินทร ทองเณร อนุศาสกโรงเรียนดาราวิทยาลัย ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


แผนกปฐมวัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรม Safety Body Fit ปีการศึกษา 2563 ให้แก่ นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ อาคารอนุสรณ์ 115 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตน และปฏิบัติจนเป็นนิสัย อีกทั้ง เพื่อปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมถึง เพื่อให้นักเรียนหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย โอกาสนี้ อนุศาสนาจารย์ ดร.ยุพิน ชัยราชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากร เป็นประธานเปิดงาน โดยมี อาจารย์สุทธยนต์ อารีญาติ ผู้ช่วยอนุศาสก เป็นผู้อธิษฐานทูลขอการทรงนำ ทั้งนี้ ทางแผนกปฐมวัย ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ นักเรียนด้วย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน

วันนี้ 17 กันยายน 2563 ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย พร้อมคณะ ร่วมประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ในรูปแบบห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร

รางวัลประกวดสื่อวีดีทัศน์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสื่อวีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น” จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวสุชัญญา ศรีกันทอง ม.5/6

นางสาวพิชามญช์ พิเคราะห์งาน ม.5/6

นางสาวศลิษา จิตมณี ม.5/6

รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นายสกาย คิดลูน จอมพงษ์ ม.6/4
นักเรียนดาราฯ ได้รับทุนวิจัยจากกระทรวงกลาโหม


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 อาจารย์เสาวลักษณ์ ดีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รับมอบเงินจากนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย และ นักเรียนโรงเรียนโกวิทธำรง ที่ร่วมทำโครงการ YP:PLC การพัฒนาป้องกันปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน และได้รับทุนเพื่อดำเนินโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมฝ่ายวิชาการ งานการเรียนรู้ ที บี เอ็ม ดาราวิทยาลัย จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Teaching with the Brain in Mind (TBM) for Beginner ให้แก่ คณะครูผู้สอน ที่บรรจุเข้าทำงานในปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูใหม่ที่บรรจุเข้าทำงานในปีการศึกษา 2563 มีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมาย คุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามกฎการทำงานตามธรรมชาติในการเรียนรู้ของสมอง 12 ข้อ และกุญแจ 9 ประการสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที บี เอ็ม ดาราวิทยาลัย รวมถึง เพื่อให้ครูใหม่ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ตามหลักการ Teaching with the Brain in Mind (TBM) และนวัตกรรม ที บี เอ็ม ดาราวิทยาลัย โดยมี อาจารย์สุทธยนต์ อารีญาติ ผู้ช่วยอนุศาสก อธิษฐานเปิดการอบรม และ ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องศูนย์ TBM ระดับประถมศึกษา ชั้น 3 อาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Post 2 ก.ย.2563 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

มอบเงินสนับสนุนนักกีฬาบาสฯ

วันนี้ 2 กันยายน 2563 ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มอบเงินสนับสนุน ให้นักกีฬาบาสเกตบอลหญิง โรงเรียนดาราวิทยาลัย จำนวน 3 คน ที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ได้ร่วมแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกทักษะกีฬายัดห่วง (FIBA U17 Skills Chalenge 2020 ) จัดโดยสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ International Basketball Federation ( FIBA) เป็นตัวแทนทวีปเอเชีย และได้ลำดับที่ 6 ในรอบชิงแชมป์โลก โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวธวัลรัตน์ เสนะสุทธิพันธ์ ม.5/1

2. นางสาวณัชชากัญญ์ ทูลทรัพย์ ม.5/7

3. นางสาวนาโอมิ โกลเดมันน์ ม.4/9

Post 2 ก.ย 2563 โดยพิมลมาลย์ มหามนตรี

เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ คณะกรรมการนักเรียนคริสเตียน ระดับมัธยมศึกษา (SCM) ปีการศึกษา 2563 โดยมี ครูศาสนาสิรินทร ทองเณร อนุศาสก เป็นผู้ประกอบพิธี และ ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ เป็นผู้ให้โอวาท จากนั้น คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก และตัวแทนครู กลัดดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะกรรมการนักเรียนฯ ณ ห้องประชุมดารารัศมี ชั้น 3 อาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Post 2 ก.ย.2563 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

ฝ่ายวิชาการ แผนกปฐมวัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดกิจกรรม Science Kids ปีการศึกษา 2563 ให้แก่ นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อาคารอนุสรณ์ 115 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ หรือสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ รวมถึง เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ ตลอดจน สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ

Post 26 ส.ค.2563 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สร้างพลังคิดให้ครู สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ให้แก่ คณะครูใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูที่บรรจุเข้าทำงานระหว่างปีการศึกษา 2563 ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้ง เพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างเครื่องมือการคิดสู่การปฏิบัติการจัดกิจกรรมจริงในห้องเรียน รวมถึง เพื่อให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โอกาสนี้ ครูศาสนาสิรินทร ทองเณร อนุศาสก อธิษฐานทูลขอการทรงนำ อาจารย์เสาวลักษณ์ ดีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม โดยมี ดร.ยุพิน ชัยราชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากร ดร.ปนัดดา ปัญฎีกา หัวหน้าแผนกประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 อาจารย์จันทร์นภา ศูนย์จันทร์ หัวหน้าแผนกประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และ อาจารย์ประดิษฐ์ ญานะ เป็นวิทยากร กล่าวขอบคุณวิทยากร และอธิษฐานปิดการอบรม โดย อาจารย์พันธ์นิภา สุจริตจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และปฐมวัย ณ ห้องศูนย์ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Post 24 ส.ค.2563 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

ดาวน์โหลด Download

ตารางสอบประเมินผล ครั้งที่ 1 ชั้น ป.1 - 6 และตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.4 - 6

Post 24 ส.ค. 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จังหวัดลำปาง ในโอกาสนมัสการ ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงนำในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน ณ Mackenzie Hall ชั้น 2 อาคารวงศ์พรหมมินทร์อนุสรณ์ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จังหวัดลำปาง

Post 22 ส.ค. 2563

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ” Digital Education Excellence Platform : DEEP เพื่อให้ครูในโรงเรียนเอกชน สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน โดยมีนายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภาณุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมดารารัศมี อาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย

Post 22 ส.ค. 2563

ทีมบาสเกตบอลหญิงเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ก้าวเข้าสู่รอบ Fiba Skills Challenge World Cup 2020 ได้สำเร็จ ซึ่งในทีมมีนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย 3 คน ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ คือ

1. นางสาวธวัลรัตน์ เสนะสุทธิพันธ์ "เบ้นซ์" No.68

2. นางสาวณัชชากัญญ์ ทูลทรัพย์ "แม้กกี้" No.11.

3.นางสาวนาโอมิ โกลเดมันน์ "นาโอ" No.97

โดยทีมบาสเกตบอลหญิงได้เข้ารอบ 8 ทีม สุดท้าย ในการแข่งขันบาสเกตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชิงแชมป์โลก และผลปรากฎว่า ทีมชาติไทย ชนะ 2 แพ้ 1 เป็นที่ 2 โดยจะไปพบกับที่ 1 สาย B นั่นคือ ทีมชาติสเปน ขอแสดงความยินดีกับทีมบาสเกตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีที่สามารถก้าวเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จ

Post 20 ส.ค. 2563

ติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางอื่นๆ

เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโรงเรียน มีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่น่าสนใจมากกมาย

ติดต่อโรงเรียน

โทรศัพท์/TEL : 66 (0) 53-241039, 66 (0) 53-244654, 66 (0) 53-248069

โทรสาร/FAX : 66 (0) 53-249152

Email : contact@dara.ac.th

Google Apps for Education