Dara Academy

Dara Academy is a learning organization with the goal of cultivating Christian principles and developing students to become global citizens based on the Sufficiency Economy Philosophy.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

คลิกเลือก เพื่อหากลุ่มไลน์ห้องเรียนของท่าน

Good Health Sound Knowledge Excellent Morals

ยังเปิดรับสมัครทุกชั้นเรียน

โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 1 - 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยไม่มีกำหนดหยุดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบถวายรถตู้ Toyota Commuter

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดยผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีมอบถวายรถตู้ Toyota Commuter สนับสนุนจากบริษัทยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับบริษัทเชียงใหม่วอลล์ จำกัด โดยนายอนุพงศ์ คุโณปการพันธ์ ผู้จัดการศูนย์จัดจำหน่ายเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการทำพันธกิจของโรงเรียน โดยมี คศ.สิรินทร ทองเณร อนุศาสก เป็นผู้นำและอ่านพระวจนะ ศจ.สุรเดช วิสุทธิชน กรรมการบริหารภายใน เป็นผู้กล่าวคำหนุนใจ และอธิษฐานเผื่อสำหรับการใช้รถตู้ในพันธกิจของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย


โพสต์ : 18 มิ.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

นิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันนี้ 17 มิถุนายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยศน.ยศวดี เชตต์เมืองมูล ศน.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล ศน.รัตนาภรณ์ ปั๋นเป็ง นิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย ผ่านการนิเทศ Online ด้วยระบบ Google Meet โดยมี ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในการประเมิน ณ ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี อาคารอำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย


โพสต์ : 17 มิ.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะทำงานจาก งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาราวิทยาลัย ตามโครงการตรวจเยี่ยมโรงเรียนและสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โอกาสนี้ ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ พร้อมทีมผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสภาพจริง

โพสต์ : 17 มิ.ย. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

สนับสนุนไวนิล


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ รับมอบไวนิล เรื่องราวของมิชชันนารีเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ทำพันธกิจด้านศาสนา การแพทย์ การศึกษา และก่อตั้งโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประวัติโรงเรียนตั้งแต่อดีตและปัจจุบัน โดยผู้สนับสนุนไวนิลคือ คุณบงกช ไชยศิริ ศิษย์เก่าโรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ภารดา โรจนสุพจน์ เป็นตัวแทนนำมามอบให้ทางโรงเรียน ณ พิพิธภัณฑ์โรงเรียนดาราวิทยาลัย


โพสต์ : 9 มิ.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

หนังสือเพื่อการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน นำโดย อาจารย์อรนารถ ฟูญาติ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ รับมอบหนังสือเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียน ได้แก่ หนังสือความรู้ทั่วไป วรรรกรรมสำหรับเยาวชน นิทานสำหรับเยาวชน และหนังสืออ่านนอกเวลา จากหอสมุด และห้องสมุดประถมโรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยมี อาจารย์พรสวรรค์ เอี่ยมบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน และบริการการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์อุไรวรรณ ปิ่นเกล้า บรรณารักษ์ หัวหน้างานหอสมุด เป็นผู้ส่งมอบ ณ หอสมุดโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์ : 27 พ.ค. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม “2021 GLOBE Virtual Regional Meeting for Asia and Pacific ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webex ในระดับประถมศึกษา งานวิจัยเรื่อง การศึกษาลักษณะกายภาพของพื้นที่กับปริมาณความเข้มข้นของ PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายชื่อผู้วิจัยดังนี้

เด็กหญิงนัทธ์นิตา เตชาชยวงษ์

เด็กชายรพีพงศ์ ภาคนนท์กุล

เด็กหญิงสริดา ขัม

อาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์พิชชาพร เขียวสวัสดิ์

อาจารย์รักษิณา สารแก่น

อาจารย์ดารุณี อุทธะจักร

และอาจารย์จันทร์นภา ศูนย์จันทร์

โพสต์ : 17 พ.ค. 2564 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ช่วงเช้า ฝ่ายดำเนินการวิชาการด้าน TBM โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Teaching with the Brain in Mind (TBM) for Beginner สำหรับครูใหม่ที่เข้าทำงานในปีการศึกษา 2564 โดยมี ครูศาสนาสิรินทร ทองเณร อนุศาสก เป็นผู้กล่าวอธิษฐานเปิดการอบรม และ ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

และในช่วงบ่าย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อความเป็นเลิศในการเรียนการสอน โดยใช้ Google Workspace for Education ณ ห้อง ICT 2 อาคารดารารัศมี ดร.ยุพิน ชัยราชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรคือ อาจารย์อดิศักดิ์ มหาวรรณ และอาจารย์กรีชา ขัติประทุม

โพสต์ : 13 พ.ค.2564 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

อบรมครูใหม่ปีการศึกษา 2564 Dara Thinking Model และขับเคลื่อนดาราพอเพียง เคียงคู่ศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดอบรมให้กับครูใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในช่วงเช้า เป็นการอบรม Dara Thinking Model ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยมี วิทยากรเป็นคณะครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียน โดยมี อาจารย์เสาวลักษณ์ ดีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการได้กล่าวให้ทราบถึงที่มี และความสำคัญของ Dara Thinking Model และในช่วงบ่าย เป็นการอบรม เชิงปฏิบัติการ หัวข้อขับเคลื่อนดาราพอเพียง เคียงคู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ครูใหม่ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างเครื่องมือการคิดเพื่อนำไปปฏิบัติในห้องเรียน โดยมี ดร.ยุพิน ชัยราชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กล่าวถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รากฐานการวางแผนการดำรงชีวิตอย่างสมดุล หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม มีพิธีมอบเกียรติบัตร โดยอาจารย์เสาวลักษณ์ ดีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์ : 17 พ.ค.2564 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

ติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางอื่นๆ

เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโรงเรียน มีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่น่าสนใจมากมาย

ขายหนังสือทั่วไป

โรงเรียนดาราวิทยาลัยร่วมกับ NANMEEBOOKS เปิดขายหนังสือทั่วไป เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจซื้อผ่านออนไลน์แบบง่ายๆ โดยทุกยอดการสั่งซื้อ จะสนับสนุนโรงเรียนของเรา โดยเข้าไปที่ https://www.nanmeebooks.com/schoolbookfair?qsfs=dara

Google Apps for Education