Dara Academy

Dara Academy is a learning organization with the goal of cultivating Christian principles and developing students to become global citizens based on the Sufficiency Economy Philosophy.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนหยุดพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์

ขอความร่วมมือครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง

โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน

เนื่องจากสถานการณ์ที่ตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนประกาศหยุดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนตั้งวันที่ 19-30 เมษายน 2564

โรงเรียนเปิดเรียนภาคฤดูร้อน

โรงเรียนเปิดเรียนภาคฤดูร้อนในวันที่ 3 - 7 และวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอประเมินสถานการณ์ถึงความปลอดภัย หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบต่อไป

โรงเรียนประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ เตรียมอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (*** โดยเลื่อนจากกำหนดการเดิมที่จะประกาศวันที่ 26 เมษายน 2564***)

Good Health Sound Knowledge Excellent Morals

ยังเปิดรับสมัครทุกชั้นเรียน

โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 1 - 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยไม่มีกำหนดหยุดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ฝ่ายวิชาการ และกิจการนักเรียน แผนกมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น ธารา 134 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนที่ได้รับเกียรติยศ เนื่องในพิธีจบหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2563 พร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน โอกาสนี้ คุณจรัล ฉัตรเงิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย กล่าวคำอวยพรแก่ นักเรียน คุณชมพูนุช รัตนา นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น ธารา 134 เป็นสมาชิกนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย จากนั้น ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น ธารา 134 กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้แก่ โรงเรียน โดยมี ครูศาสนาสิรินทร ทองเณร อนุศาสก เป็นผู้อธิษฐานเผื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น ธารา 134 ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้า ในพิธีอำลาครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2563 โดยมี ศาสนาจารย์วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา อธิษฐานเผื่อครูเกษียณอายุการทำงาน ครูที่ลาออก และพันธกิจการศึกษา โดย ผู้ปกครองชยันต์ หิรัญพันธุ์ กรรมการบริหารโรงเรียน และอธิษฐานสรรเสริญ ขอบพระคุณ และทูลขอการทรงนำ โดย ศาสนาจารย์สุรเดช วิสุทธิชน กรรมการบริหารโรงเรียน โอกาสนี้ ศาสนาจารย์ ดร.ดำรงไท อาจารยางกูร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ครูเกษียณอายุการทำงาน ผู้ปกครองดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ คุณชมพูนุช รัตนา นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย คุณจรัล ฉัตรเงิน นายกสมาคมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นผู้มอบของที่ระลึกครูเกษียณอายุการทำงาน และ ผู้ปกครองเกษม ตรีอินทอง ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่ ครูลาออก ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี ชั้น 3 อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์ 115 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย

Post: 24 มี.ค. 2564 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รุ่น Diamante 134 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษากับโรงเรียน โดยมีผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาท นายจรัล ฉัตรเงิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครู และ นางชมพูนุช รัตนา นายกสมาคมนักเรียนเก่า มาร่วมแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาจารย์สุทธยนต์ อารีญาติ อนุศาสก อธิษฐานเผื่อนักเรียน และนักเรียนตัวแทนรุ่นมอบเงินให้กับทางโรงเรียน ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

Post: 24 มี.ค. 2564 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้าร่วม การประกวดวาดภาพ CM. P.A.O. Fine Art Contest 2021 โครงการมหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ ผลการประกวดมีดังนี้

รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "เยาวชนเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด" ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงปุญจิรภา กองเงิน และ เด็กหญิงกวินทรา สอิ้งทอง โดยมี อาจารย์จินตนา ประสงค์ดี และ อาจารย์ณัฏฐพัฒน์ ฉลวย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้แก่ เด็กหญิงชลนิภา ปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้แก่ เด็กชายกรทอง เครือบุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้แก่ เด็กชายสิปปกร สูงขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้แก่ เด็กหญิงพิม อุสาหะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

โดยมี อาจารย์เอกชัย เรือนคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีกับ อาจารย์ดอกเกษ ชุมภู รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการคลัง และอาจารย์สุพัตรา บุญวงศ์ หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติครู ประจำปีการศึกษา2563 ในงานสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Post: 23 มี.ค. 2564 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย และ อาจารย์พรสวรรค์ เอี่ยมบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและบริการการศึกษา ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จำปาทอง และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วีระ แข็งกสิการ ในการประชุมกระทรวงศึกษาสัญจร ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมชมนิทรรศการของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยโรงเรียนอนุบาลสุมาลี โรงเรียนบ้านปลาดาว

Post: 23 มี.ค. 2564 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

มูลนิธิดารารัศมี โดย อาจารย์มาลี เถาะสุวรรณ ประธานมูลนิธิฯ และ อาจารย์ประยงค์จิตร์ อินไชย กรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนมูลนิธิดารารัศมี ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา จำนวน 13 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โอกาสนี้ ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่ นักเรียนที่ได้รับทุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ 18 มีนาคม 2564 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย กิจกรรมเด่น จำนาน 25 ทุน โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา จากอดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่า คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าหลายท่าน ได้แก่ คุณชมพูนุช รัตนา , ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ , อาจารย์รุจิรา อินทรตุล , คุณกุณฑลี ระพิพงษ์ , คุณสุรางค์รัตน์ ตันสุหัช, คุณอัจฉรา เศรษฐกร , คุณชลิดา เอกชัยพัฒนกุล, คุณริราภรณ์ โกมลรัตน์, คุณเกล็ดเพ็ชร ไทยสวัสดิ์ , คุณนฤมล พูลเพียร , คุณปฤษฐา ไชยลังการณ์ , คุณสาหร่าย เขียวกายสิทธิ์ , คุณสุพิชา พิมสาร , คุณประกายดาว วงศ์ลังกา และ อาจารย์มยุเรศ มณีนิล โดยมี ดร.ชวนพิศเลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ พิธีมอบทุนให้นักเรียน คุณชมพูนุช รัตนา นายกสมาคมนักเรียนเก่ากล่าวให้โอวาท และบันทึกภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2 อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัย

Post: 18 มี.ค. 2564 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

วันนี้ 17 มีนาคม 2564 ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น และคณะครูผู้ร่วมแสดงความยินดี พร้อมบันทึกภาพกับ ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ในการแข่งขันด้านวิชาการในรายการต่าง ๆ ดังนี้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พุทธสถานเชียงใหม่

อ่านต่อ...

Post: 17 มี.ค. 2564 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

ติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางอื่นๆ

เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโรงเรียน มีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่น่าสนใจมากมาย

ขายหนังสือทั่วไป

โรงเรียนดาราวิทยาลัยร่วมกับ NANMEEBOOKS เปิดขายหนังสือทั่วไป เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจซื้อผ่านออนไลน์แบบง่ายๆ โดยทุกยอดการสั่งซื้อ จะสนับสนุนโรงเรียนของเรา โดยเข้าไปที่ https://www.nanmeebooks.com/schoolbookfair?qsfs=dara

Google Apps for Education