Dara Academy

Dara Academy is a learning organization with the goal of cultivating Christian principles and developing students to become global citizens based on the Sufficiency Economy Philosophy.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Good Health Sound Knowledge Excellent Morals

ประกาศ

ขอเลื่อนการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2)

จากเดิมวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เป็น วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

สอบวันที่ 4 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลด

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวที่ห้องทะเบียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ที่ห้องการเงินรับ

วันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2564 และ 4 - 21 มกราคม 2565 เวลา 8:00- 14:30 น. เว้นวันหยุดราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ยังเปิดรับสมัครทุกชั้นเรียน

โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 1 - 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูผลการเรียนแบบออนไลน์ ชั้น ป.1-ม.6

ระบบการดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์จะเปิดระบบในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถเข้าระบบได้ที่ www.dara.ac.th/grade หรือสแกน QR Code ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

โพสต์ : 19 .ค. 2565 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

กิจกรรมเรียนรู้พอเพียง ชีวิตเพียงพอ "เรียนรู้ภูมิปัญญา ปรัชญาสร้างอาชีพ" ชั้น ม.1 และ ม.2

ฝ่ายวิชาการ และกิจการนักเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้พอเพียง ชีวิตเพียงพอ "เรียนรู้ภูมิปัญญา ปรัชญาสร้างอาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่น และความเป็นไทย อีกทั้ง เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย สามารถถ่ายทอดการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึง เพื่อให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน หรือภายนอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้โพสต์ : 19 ม.ค. 2565 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

ตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 39 D-Thailand Season 3 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลชมเชยระดับชาติ จำนวน 12 คน โดยมีอาจารย์ประดิษฐ์ ญานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


โพสต์ : 19 ม.ค. 2565 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

ชนะเลิศ การแข่งขันอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ Oxford Big Read 2021

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2564 เด็กชายอนันน์ดา​ โสทรอุดมทรัพย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เข้าร่วมการแข่งขันอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ​Oxford​ Big ​Read​ 2021ได้รับรางวัล ชนะเลิศ (ระดับประเทศ ) จัดโดย Oxford​ Big​ Read​ ร่วมกับ​SE-ED

โพสต์ : 17 ม.ค. 2565 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

On Site วันแรก ภาคเรียนที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) ทุกระดับชั้น โดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) และ มาตรการ UP - DMHTT อย่างเคร่งครัด

โพสต์ : 17 ม.ค. 2565 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายภพธารา ภพทถาวรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โอกาสที่ได้รับเกียรติบัตร
รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 จัดโดย เทศบาลนครเชียงใหม่

โพสต์ : 17 ม.ค. 2565 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ
Oxford Big Read 2021

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายเบ็น แดนไทย คอช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โอกาสที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ จากการเข้าร่วมแข่งขัน Oxford Big Read 2021 จัดโดย Oxford University Press ร่วมกับ SE-ED โดยมี อาจารย์อริยะ มิตาโย และ อาจารย์ยุพาวดี หน่อท้าว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โพสต์ : 17 ม.ค. 2565 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

ผลการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ
ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2564

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้าร่วมการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวอน.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผลการสอบคัดเลือก มีดังนี้
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นายณัฐดนัย กำธรกิตติกุล นายชัชพงศ์ สวัสดิ์สิงห์ นายกานต์ ปราศัย และ นายจิรวัฒน์ สงฆ์ประสิทธิ์ผล
สาขาวิชาเคมี ได้แก่ นายชัยนรินทร์ พิพัฒน์หฤทัยกุล
สาขาวิชาชีววิทยา ได้แก่ นายชินกฤต จิตหัตถะ และ นางสาวบัณฑิตา เกตุชม

โพสต์ : 12 ม.ค. 2565 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

ร่วมแสดงความยินดี

วันนี้ 12 มกราคม 2565 ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ไปร่วมแสดงความยินดีและอธิษฐานเผื่อ นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่


โพสต์ : 10 ม.ค. 2565 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

การประกวดวาดภาพ ระบายสี "วิถีสิ่งแวดล้อม"

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนดาราวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับ รางวัลจากการประกวดวาดภาพ ระบายสี หัวข้อ "วิถีสิ่งแวดล้อม" จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เชียงใหม่ ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงเปรมยุดา กุลประยงค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายกิตติชัย ไชยมงคล และ เด็กหญิงชลนิภา ปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 (2 ชิ้นงาน)

โดยมี อาจารย์เอกชัย เรือนคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โพสต์ : 10 ม.ค. 2565 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

การประกวดวาดภาพโครงการ จินตนาการ สืบสาน
วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนดาราวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปุญจิรภา กองเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โอกาสที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดวาดภาพ โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 (ประจำปี 2564) โดยมี อาจารย์เอกชัย เรือนคำ และ อาจารย์นันทกร วงศ์ษา เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

โพสต์ : 10 ม.ค. 2565 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

การประกวดวาดภาพ
POSTER COLORS CONTEST ครั้งที่ 1

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชลนิภา ปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โอกาสที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จากการประกวดวาดภาพ POSTER COLORS CONTEST ครั้งที่ 1 หัวข้อ "Make a wish" จัดโดย บริษัทซากุระโปรดัคส์(ไทยแลนด์) จำกัด โดยมี อาจารย์เอกชัย เรือนคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โพสต์ : 10 ม.ค. 2565 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

Lanna Gastronomy Ambassador

วันที่ 24-26 ธันวาคม 2564 เด็กหญิงปนิตา แผ่นฟ้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับตำแหน่ง Lanna Gastronomy Ambassador ในงานทูตเยาวชนผู้มีความรู้และทักษะในอาหารพื้นเมือง โดยคัดเลือกจากเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านการเรียนและกิจกรรม เพื่อเข้ารับความรู้ทางด้านอาหารพื้นเมือง และร่วมสืบสานอาหารพื้นเมืองให้คงอยู่ต่อไป ณ โครงการ More Space Cmu Square(ไร่ฟอร์ด) ตรงข้ามหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โพสต์ : 10 ม.ค. 2565 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

SMART AI FOR CM P.A.O. YOUTH 2022

ฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ได้ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการอบรม และแข่งขัน
SMART AI FOR CM P.A.O. YOUTH 2022 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงาน Voice Recognition System ได้แก่ เด็กชายสิทธินนท์ สั่งสินทรัพย์ และ
เด็กชายชวิน ขันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โดยมี อาจารย์อดิศักดิ์ มหาวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โพสต์ : 10 ม.ค. 2565 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

การประกวดวาดภาพระบายสี(ออนไลน์)
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

ฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี (ออนไลน์) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายกิตติชัย ไชยมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงชลนิภา กองเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/6

รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงเปรมยุดา กุลประยงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 และ เด็กหญิงปุญจิรภา กองเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10

โดยมี อาจารย์เอกชัย เรือนคำ และ อาจารย์นันทกร วงศ์ษา เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

โพสต์ : 10 ม.ค. 2565 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

เด็กชายกิตติชัย ไชยมงคล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ในโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 39 D-Thailand Season 2 ประจำปี 2564 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์ประดิษฐ์ ญานะ


โพสต์ : 10 ม.ค. 2565 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

ทูตสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

เด็กชายเบ็น แดนไทย คอช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลทูตสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ประจำปี 2564-2565 ประเภทเด็กและเยาวชน ระดับประเทศ จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม โดยนักเรียนได้ส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณา 3 ด้าน คือด้านวิชาการ ด้านศิลปะ/การแสดง และด้านจิตอาสา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์ประดิษฐ์ ญานะ


โพสต์ : 6 ม.ค. 2565 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

สวัสดีปีใหม่ 2565

โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ และฝ่ายประถมศึกษาฯ ไปมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ อาจารย์พรรณี สหเสวียนต์ ประธานปส.กช.และนายกสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ และอาจารย์มานิตย์ ขันทสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมสถานศึกษาเอกชน


โพสต์ : 23 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

มอบผ้าห่ม

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มอบผ้าห่มให้หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม สภาคริสตจักรในประเทศไทย ใน โครงการฑูตสวรรค์ตัวน้อย สำหรับชาวอำเภออมก๋อย โดยมี ศจ.ศักดิ์ศิษฏ์ ม่วงศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการหน่วยงานฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


โพสต์ : 23 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

Merry Christmas
& Happy New Year 2022

โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย คณะผู้บริหาร และ คณะครูฝ่ายงานสัมพันธ์ชุมชน ส่งความสุขวันคริสต์มาส และ สวัสดี
ปีใหม่ 2022 แก่ หน่วยงานภาครัฐ - ภาคเอกชน สื่อมวลชน และชุมชน

โพสต์ : 22 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

คณะผู้บริหารมอบของขวัญคริสต์มาสแก่นักเรียน

โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยคณะผู้บริหาร มอบของขวัญคริสต์มาสให้แก่ นักเรียน เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส โดยมี หัวหน้าแผนกระดับปฐมวัย หัวหน้าแผนกระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 หัวหน้าแผนกระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 หัวหน้าแผนกระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 หัวหน้าแผนกระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และ ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 เป็นตัวแทนรับมอบของขวัญคริสต์มาสจาก
ผป.ดร.ขวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ

โพสต์ : 16 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

Thailand Green Mech 2021 Online

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ส่งตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขัน
Thailand Green Mech 2021 Online การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นพื้นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) ในหัวข้อ "วัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ฝ่าวิกฤติ Covid-19" จัดโดย Thailand Green Mech ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการแข่งขัน มีดังนี้
ระดับประถมศึกษา ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายพรพิทักษ์
ศรศิริวงศ์ เด็กชายเตชิต สุธรรมา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงนดาภา ธรรมเตชโภคิณ และ เด็กชายสิรวิชญ์ เขื่อนวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมี อาจารย์วิภาวรรณ วงศ์ดาว และ อาจารย์พิชชาพร เขียวสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายรพีพงศ์ ภาคนนท์กุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เด็กชายกฤชติพล ยองคำ เด็กชายธน พานเพชรสุขุม และ เด็กชายศิรวิทย์ อ้วนเผือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมี อาจารย์รักษิณา สารแก่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายพีรวิชญ์ ลือชา นายปารมี จันทร์กระจ่าง นายปฐมพงษ์ กิจพิพัฒน์ธนสิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นายกันต์ กาญจนพิพัฒน์กุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี อาจารย์วรวุฒิ ถาวร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โพสต์ : 15 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

Asian Open Sport Stacking
Championships 2021

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐรัชต์ คำซาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ท่า Double Cycle และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 3 เหรียญทองแดง ท่า 333 , 363 , Cycle จาก การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชีย Asian Open Sport Stacking Championships 2021 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี WSSA สิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2564 โดยมี อาจารย์อำไพวรรณ ดวงแก้วกาศ เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม

โพสต์ : 15 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

Children's Award of Thailand


เด็กหญิงพอใจ เมษะมาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัล Children's Award of Thailand การค้นหาสุดยอดเด็กแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขาความสามารถพิเศษ จัดโดยสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม


โพสต์ : 15 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

รับมอบรางวัลการแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วและซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ปี 2021

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 อาจารย์ประกิจ ตรีทศายุทธ เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย และคุณสุรศักดิ์ ปัญญาบริบูรณ์ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ นำเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล มอบให้ฝ่ายศาสนกิจ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วและซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ประจำปี 2021


โพสต์ : 14 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

กิจกรรมของรักจากเหล่าดารา

สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรม "ของรัก (มือสอง-ของใหม่)" จากเหล่าดารา ซื้อขาย และประมูลสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook LIVE เพื่อหารายได้สมทบทุนการดำเนินงานของสมาคมฯ
โดยมี คุณชมพูนุช รัตนา นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย
ปีบริหาร 2563 - 2564 เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพของโรงเรียนดาราวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง Arts Studio ชั้น 2 อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์ : 13 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี 9 ธันวาคม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย อาจารย์พรสวรรค์ เอี่ยมบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน และบริการการศึกษา พร้อมด้วย คณะครูฝ่ายงานสัมพันธ์ชุมชน ร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ทรงเป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระบรมราชวงศ์จักรีกับดินแดนล้านนา เพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ขัตติยนารี ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณูปการต่อดินแดนล้านนา จัดโดย มูลนิธิทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ณ บริเวณหน้ากู่บรรจุพระอัฐิ
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์ : 9 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

การประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เด็กหญิงสิรินดา กิตติธรสกุล นักเรียนชั้น ป.6/4 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน “การประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมคือ อาจารย์ภัชราภรณ์ ศรีสุขคำโพสต์ : 9 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

แข่งขันแบดมินตัน

เด็กหญิงพิชญานิน จำเนียร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน Terminal 21 Badminton Championship 2021 ณ ห้างสรรพสินค้า Terminal21 โคราช เมื่อวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2564 จัดโดยสมาคมแบดมินตันประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
โพสต์ : 9 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 คุณชมพูนุช รัตนา นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย พร้อม อาจารย์พรสวรรค์ เอี่ยมบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและบริการการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูพระเกียรติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ขัตติยนารี ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการอันเป็นคุณูปการต่อดินแดนล้านนา และโรงเรียนดาราวิทยาลัย ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่โพสต์ : 9 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน


พิธีรำลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ฝ่ายงานศาสนกิจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด พิธีรำลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
โดยมี อาจารย์พันธ์นิภา สุจริตจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และปฐมวัย เป็นผู้อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า ศาสนาจารย์ ดร.ยุพิน ชัยราชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อธิษฐานสรรเสริญขอบพระคุณ และทูลขอการ
ทรงนำ ผป.สุทธยนต์ อารีญาติ ผู้ช่วยอนุศาสก อ่านเกียรติประวัติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี โอกาสนี้ ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ วางพวงมาลัยดอกไม้หอม และอ่านบทสดุดีพระราชชายาเจ้าดารารัศมี จากนั้น รับฟังบทเพลงเจ้าดารารัศมี ขับร้องโดย อาจารย์สุชาดา หน่อชาย ผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมร้องเพลงประจำโรงเรียน และอธิษฐานขอพระพร โดย
รูศาสนาสิรินทร ทองเณร อนุศาสก ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์ : 7 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

การเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน
หลักสูตรพัฒนาผู้นำทางการศึกษาฯ

โรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมบริหาร และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย โอกาสที่มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานหลักสูตรพัฒนาผู้นำทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย สำนักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


โพสต์ : 3 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

แนะแนวการศึกษาต่อ


30 พฤศจิกายน 2564 ทีมแนะแนวการศึกษา แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 60 คน ผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์ระบบ Google Meet ได้รับผลการตอบรับจากนักเรียนดีมากโพสต์ : 3 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ งานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 17

เด็กชายเกียรติตระกูล ยะกัณฐะ นักเรียนชั้นป. 6/5 ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ในงานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 17 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2564 โดยมีอาจารย์ณัฏฐพัฒน์ ฉลวย เป็นครูผู้ซ้อมและควบคุมโพสต์ : 3 ธ.ค. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

การประกวดกระทงประดิษฐ์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดเชียงใหม่จัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564 โดยนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้าร่วมการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภทนักเรียนอายุไม่เกิน 12ปี คือ เด็กหญิงภัศราพรรญ์ วงค์วัน นักเรียนชั้นป.6/4 และ เด็กหญิงพิรดา ภู่พร้อมพันธุ์ นักเรียนชั้นป.6/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่ห์รางวัลจากนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่โพสต์ : 30 พ.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer เพิ่มเติม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยที่อายุครบ 12 ปี และนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน Pfizer เพิ่มเติม ได้ไปรับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต โดยมีโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนให้นักเรียน


โพสต์ : 26 พ.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

ประกวดวาดภาพรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน คปค และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลดังนี้

เด็กชายกิตติชัย ไชยมงคล นักเรียนชั้น ม.2/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงปุญจิรภา กองเงิน นักเรียนชั้น ม.1/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โดยมี อาจารย์เอกชัย เรือนคำ เป็นผู้ฝึกสอนโพสต์ : 19 พ.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

แสดงความยินดีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ศาสนาจารย์สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยโรงเรียนดาราวิทยาลัยมี ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ ไปร่วมแสดงความยินดี และรับฟังแนวนโยบายจาก พลตำรวจโทปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ณ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5


โพสต์ : 19 พ.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

ประกวดวาดภาพหัวข้อ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันประกวดทักษะการวาดภาพ หัวข้อ “โคก หนอง นา โมเดล” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบการก่อตั้ง 10 ปี มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ โดยโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลดังนี้


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 1 จากผลงานนักเรียนทั่วประเทศ

เด็กหญิงเปรมยุดา กุลประยงค์ นักเรียนชั้น ม.2/5


รางวัลชมเชย จากผลงานนักเรียนทั่วประเทศ

เด็กชายกิตติชัย ไชยมงคล นักเรียนชั้น ม.2/6


อาจารย์ผู้ฝึกสอน อาจารย์เอกชัย เรือนคำ

โพสต์ : 18 พ.ย. 2564 โดย อาจารย์พิมลมาลย์ มหามนตรี

แสดงความยินดี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบและแสดงความยินดีในโอกาสที่คุณญาณิกา ปานทอง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม​การ​ศึกษา​เอกชน​ สำนักงาน​ศึกษา​ธิการ​จังหวัด​เชียงใหม่​ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


โพสต์ : 17 พ.ย. 2564 โดย อาจารย์กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

การเยี่ยมชมศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โรงเรียนดาราวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหาร และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โอกาสที่มาศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และดำเนินกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยมี ครูศาสนาสิรินทร ทองเณร อนุศาสก เป็นผู้อธิษฐานทูลขอการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้า อาจารย์เสาวลักษณ์ ดีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ อาจารย์พัชราภรณ์ อุดมโสภกิจ หัวหน้างานเด็กพิเศษ เป็นผู้นำเสนอการดำเนินงานเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ อาจารย์พรสวรรค์ เอี่ยมบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบริการการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการ ณ ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี อาคารลูซี่ นิบบล๊อก โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางอื่นๆ

เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโรงเรียน มีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่น่าสนใจมากมาย

ขายหนังสือทั่วไป

โรงเรียนดาราวิทยาลัยร่วมกับ NANMEEBOOKS เปิดขายหนังสือทั่วไป เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจซื้อผ่านออนไลน์แบบง่ายๆ โดยทุกยอดการสั่งซื้อ จะสนับสนุนโรงเรียนของเรา โดยเข้าไปที่ https://www.nanmeebooks.com/schoolbookfair?qsfs=dara

Google Apps for Education