Dara Academy

Dara Academy is a learning organization with the goal of cultivating Christian principles and developing students to become global citizens based on the Sufficiency Economy Philosophy.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ขอความกรุณาผู้ปกครองสแกน QR Code เข้าห้องเรียนของบุตร หลานท่าน เพื่อเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับครูประจำชั้น ตาม QR Code ด้านล่าง

คลิกเลือก เพื่อหากลุ่มไลน์ห้องเรียนของท่าน

โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน

เนื่องจากสถานการณ์ที่ตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนประกาศหยุดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564

คลิกเลือก เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อดาวน์โหลดผลการเรียน

*** จะสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะนักเรียนที่ชำระค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2563 แล้วเท่านั้น

นักเรียนชั้น ม.6 ที่จบการศึกษา มารับ ปพ.1 และ ปพ.2

นักเรียนชั้น ม.6 ที่จบการศึกษา ในมารับ สามารถมารับเอกสารการเรียน ได้แก่ ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) และ ปพ.2 (ประกาศนียบัตร) ใน วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30-15.00 น. ที่ห้องทะเบียน

*** สวมชุดนักเรียนให้เรียบร้อย และไม่ย้อมสีผม

*** เฉพาะนักเรียนที่ผ่านการอนุมัติสาเร็จการศึกษาวันที่ 9 เม.ย. 2564 และไม่ค้างชำระค่าเล่าเรียน

เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน

โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมให้นักเรียน ระหว่างวันที่ 17-28 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

  • ระดับปฐมวัย จัด DARA Kids Box ให้นักเรียนเรียนรู้ที่บ้าน

  • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามตารางเรียนของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน

เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนมีกำหนดเปิดเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

Good Health Sound Knowledge Excellent Morals

ยังเปิดรับสมัครทุกชั้นเรียน

โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 1 - 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยไม่มีกำหนดหยุดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม TBM ครูใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายดำเนินการวิชาการด้าน TBM โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Teaching with the Brain in Mind (TBM) for Beginner สำหรับครูใหม่ที่เข้าทำงานในปีการศึกษา 2564 โดยมี ครูศาสนาสิรินทร ทองเณร อนุศาสก เป็นผู้กล่าวอธิษฐานเปิดการอบรม และ ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


โพสต์ : 13 พ.ค.2564 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายงานบุคลากร โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การปฐมนิเทศครูใหม่ ปีการศึกษา 2564 เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยมี ครูศาสนาสิรินทร ทองเณร อนุศาสก เป็นผู้กล่าวอธิษฐานเปิดการปฐมนิเทศ โอกาสนี้ ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับครูใหม่ จากนั้น อาจารย์ธนวิชญ์ จันทร์ผา ผู้ช่วยผู้จัดการและอาจารย์ชัณษา จันทร์เขียว หัวหน้างานบุคลากร ชี้แจงกฏระบียบต่างๆ ของโรงเรียนให้แก่ ครูใหม่รับทราบ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์ : 10 พ.ค.2564 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

ติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางอื่นๆ

เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโรงเรียน มีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่น่าสนใจมากมาย

ขายหนังสือทั่วไป

โรงเรียนดาราวิทยาลัยร่วมกับ NANMEEBOOKS เปิดขายหนังสือทั่วไป เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจซื้อผ่านออนไลน์แบบง่ายๆ โดยทุกยอดการสั่งซื้อ จะสนับสนุนโรงเรียนของเรา โดยเข้าไปที่ https://www.nanmeebooks.com/schoolbookfair?qsfs=dara

Google Apps for Education