Dara Academy

Dara Academy is a learning organization with the goal of cultivating Christian principles and developing students to become global citizens based on the Sufficiency Economy Philosophy.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Good Health Sound Knowledge Excellent Morals

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การสร้างนวัตกร เพื่อพัฒนานวัตกรรม" ให้กับบุคลากรครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร และครู ให้มีความรู้ และทักษะการสร้างนวัตกร และการเป็นนวัตกร รวมถึง เพื่อการพัฒนางานนวัตกรรม เป็นการสร้างเอกลักษณ์ด้านคุณภาพที่เข้มแข็งของผู้บริหาร และครู สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมในโรงเรียน และเป็นที่ยอมรับในการเป็นโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร โอกาสนี้ ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประธานฝ่ายประถมศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมการอบรม อาจารย์พรรณี สหเสวียนต์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Post: 7 พ.ย.2563 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินสภาพจริงด้านทั่วไป และการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน อีกทั้ง เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียนต่อไป โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน คือ ศน.ชนินทร์ สุรินแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางจิระกุล เอี่ยมตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชน นายนิวัฒน์ ศิริสานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางสุชาดา สุภาวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมทั้ง มีคณะครูจากโรงเรียนสืบนทีธรรม นำโดย นางศรีไพร โคตะวงษ์ ผู้อำนวยการ ร่วมสังเกตการณ์ โอกาสนี้ ครูศาสนาสิรินทร ทองเณร อนุศาสก อธิษฐานทูลขอการทรงนำจากพระเจ้า ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และ อนุศาสนาจารย์ ดร.ยุพิน ชัยราชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากร กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย จากนั้น หัวหน้าแผนกต่าง ๆ นำคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และสภาพทั่วไปตามสภาพจริงของโรงเรียนดาราวิทยาลัย

Post: 6 พ.ย.2563 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแนะแนวการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่สนใจ ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Post : 5 พ.ย. 2563 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี


วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เด็กชายพรพิพัฒน์ มาศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2563 ระดับชมเชย ประเภทประถมศึกษา ระดับประเทศ และโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2563 จากกระทรวงวัฒนธรรม เข้ารับเกียรติบัตรจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


Post : 5 พ.ย. 2563 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี


วันนี้ 30 ตุลาคม 2563 ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมสันติภาพ จังหวัดนครราชสีมา ที่มาศึกษาดูงานพันธกิจคริสเตียนศึกษา ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ณ ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

Post : 30 ต.ค. 2563 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

เมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคม 2563 การแข่งขัน แบดมินตันรายการ THE MALL THAILAND BADMINTON OPEN 2020 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอล์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงพิชญานิน จำเนียร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขัน และ ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี (U9)

รางวัลรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี (U9)

รางวัลรองชนะเลิศประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี (U9)

Post : 30 ต.ค. 2563 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

ด.ช.ภัทร ถิ่นเพาะ ชั้นอนุบาล 1/1

รายการที่ 1

วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 Samutprakan Racing Champions Cup 2020 ณ Huge RC circuit จัดโดย ทีมกีฬา Balance​ Bike จังหวัดสมุทรปราการ

- รุ่น Open small อายุไม่เกิน 4.6 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

รายการที่ 2

วันอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2563 Strider Racing 2020 ณ Central Plaza Rama2 จัดโดย Strider Thailand

- รุ่น 14X Balance​ Bike​ 3-4 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

รายการที่ 3

วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563 Strider Racing 2020 ณ Wildside Chiangmai จัดโดย Strider Lanna Thailand

- รุ่น 14X Balance​ Bike​ 3-4 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

- รุ่น 4ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

รายการที่ 4

วัน อาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2563 Chiangmai Runner Bike สนามที่ 2 ประจำปี2563 ณ Sky Hall ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ จัดโดย Chiangmai Runner Bike

- รุ่น​ Professional​ ไม่เกิน 5 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

- รุ่น Open อายุไม่เกิน 5 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

รายการที่ 5

วัน เสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 Strider Racing ณ สนาม The Fox Mini Circuit เชียงใหม่ จัดโดย Strider Lanna Thailand

- รุ่น 14X Balance​ Bike​ 3-4 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ด.ช.ศรัณย์กรณ์ ปราโมทย์ ชั้นอนุบาล 1/3

รายการที่ 1

วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2563 Chiangmai Runner Bike สนามที่ 1 ประจำปี2563 ณ สนาม Lanna Cross Country Race 2 อ่างเก็บน้ำห้วยก้า อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จัดโดย Chiangmai Runner Bike

- รุ่น​ไม่เกิน 4 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

รายการที่ 2

วัน อาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2563 Chiangmai Runner Bike สนามที่ 2 ประจำปี2563 ณ Sky Hall ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ จัดโดย Chiangmai Runner Bike

- รุ่น standard 3-3.6​ ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 4

- รุ่น professionals ไม่เกิน 4 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 3

ด.ญ.ศิลป์ภา แฉ่งฉายา ชั้นอนุบาล 1/3

รายการที่ 1

วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2563 Chiangmai Runner Bike สนามที่ 1 ประจำปี2563 ณ สนาม Lanna Cross Country Race 2 อ่างเก็บน้ำห้วยก้า อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จัดโดย Chiangmai Runner Bike

- รุ่น​ไม่เกิน 4 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4

ด.ญ.จิรัชยา ทรงอภิวัฒน์กุล ชั้นอนุบาล 2/1

รายการที่ 1

วัน อาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2563 Chiangmai Runner Bike สนามที่ 2 ประจำปี2563 ณ Sky Hall ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ จัดโดย Chiangmai Runner Bike

- รุ่น professionals อายุไม่เกิน 5 ปีหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 1

- รุ่น Open อายุไม่เกิน 5 ปีหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ด.ช.นนทพัทธ์ ทองออน ชั้นอนุบาล 2/5

รายการที่ 1

วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2563 Chiangmai Runner Bike สนามที่ 1 ประจำปี2563 ณ สนาม Lanna Cross Country Race 2 อ่างเก็บน้ำห้วยก้า อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จัดโดย Chiangmai Runner Bike

- รุ่น​ไม่เกิน 5 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ด.ช.​กฤปนนท์​ จันต๊ะตึง​ ชั้นอนุบาล 3/5

รายการที่ 1

วันอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2563 Strider Racing 2020 ณ Central Plaza Rama2 จัดโดย Strider Thailand

- รุ่น 14X Balance bike 5 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

- รุ่น 14X Pedal​ Bike​ 5 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รายการที่ 2

วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563 Strider Racing 2020 ณ Wildside Chiangmai จัดโดย Strider Lanna Thailand

- รุ่น 14X Balance​ Bike​ 5 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รายการที่ 3

วัน อาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2563 Chiangmai Runner Bike สนามที่ 2 ประจำปี2563 ณ Sky Hall ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ จัดโดย Chiangmai Runner Bike

- รุ่น​ Professional​ อายุไม่เกิน 6ปีชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ

- รุ่น Open อายุ 5 ปีขึ้นไปชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

- รุ่นอายุ 6 ปีขึ้นไปชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

รายการที่ 4

วัน เสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 Strider Racing ณ สนาม The Fox Mini Circuit เชียงใหม่ จัดโดย Strider Lanna Thailand

- รุ่น 14X Balance​ Bike​ 5 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

- รุ่น 14X Pedal​ Bike​ 5 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รายการที่ 5

วัน เสาร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563 Strider Racing ณ Central world จัดโดย Strider Thailand

- รุ่น 14X Balance​ Bike​ 5 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

- รุ่น 14X Pedal​ Bike​ 5 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ด.ช.ศรัณย์ณพล ปราโมทย์ ชั้นอนุบาล 3/6

รายการที่ 1

วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2563 Chiangmai Runner Bike สนามที่ 1 ประจำปี2563 ณ สนาม Lanna Cross Country Race 2 อ่างเก็บน้ำห้วยก้า อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จัดโดย Chiangmai Runner Bike

- รุ่น​ไม่เกิน 6 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

ด.ช.​กิตติธรา สงเปลื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

รายการที่ 1

วัน อาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2563 Chiangmai Runner Bike สนามที่ 2 ประจำปี2563 ณ Sky Hall ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ จัดโดย Chiangmai Runner Bike

- รุ่นอายุ 6 ปีขึ้นไปชาย ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ

Post : 28 ต.ค. 2563 โดย พิมลมาลย์ มหามนตรี

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย ผป.ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยการนำของ ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ และ นางจันทร์จิรา ศรีพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ โอกาสที่มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานแผนการเรียน กิจกรรม และห้องที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ โอกาสนี้ อาจารย์เสาวลักษณ์ ดีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกทุกแผนก เป็นผู้นำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง ณ ห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย

Post : 27 ต.ค.2563 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน

ติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางอื่นๆ

เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโรงเรียน มีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่น่าสนใจมากกมาย

ติดต่อโรงเรียน

โทรศัพท์/TEL : 66 (0) 53-241039, 66 (0) 53-244654, 66 (0) 53-248069

โทรสาร/FAX : 66 (0) 53-249152

Email : contact@dara.ac.th

Google Apps for Education