privacy

Privacyverklaring AVG - GDPR

WielerToeristenClub Onder Ons Leuven hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

WTCooL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij :

  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • vragen om de uitdrukkelijke toestemming als wij deze persoonsgegevens nodig hebben voor evenementen of clubwerking.
  • passende maatregelen (technische en organisatorisch) hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd zijn.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (VWB & sportraad Leuven).
  • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als WTCooL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VZW Wielertoeristenclub Onder Ons Leuven

Zetel: Groenveldstraat 2 – 3001 Heverlee

Emailadres: paul.vandenbulck @ telenet.be