ANBI

Vind hier onze ANBI 2022 van Voedselbank Zwijndrecht.

ANBI Voedselbank Zwijndrecht 

ANBI 2021 Voedselbank Zwijndrecht

1. Naam: Voedselbank Zwijndrecht

2. RSIN nummer: 8215.43.520

3. KvK nummer: 24477536

4. IBAN nummer: NL46 RABO 0155 227 939

5. Contact gegevens: Emmastraat 9,

3331 XA Zwijndrecht,

06 33775449,

info@voedselbankzwijndrecht.nl

www.voedselbankzwijndrecht.nl

6. Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Wim Sandee

Secretaris: Marieke van der Welle-Verhaar

Penningmeester: Chris Egbers


1.1 De missie van de voedselbanken

‘Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers’.


1.2 De visie van de voedselbanken

‘In Nederland leeft meer dan één miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn’.

1.3 De kernwaarden van de voedselbanken

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

- We werken uitsluitend met vrijwilligers

- We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt

- We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel

- We verstrekken uitsluitend gratis voedsel

- We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk

- We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)

- We zijn transparant in onze verantwoording


1.4 De hoofddoelstellingen van de voedselbanken

De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:

- Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen

- Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Om vermelde punten 1.1 t/m 1.4 te realiseren werken wij nauw samen met onze lokale ondernemingen, serviceclubs, kerken, scholen, welzijnsorganisaties etc.

1.5 Beloningssysteem

Een kernwaarde van Voedselbank Zwijndrecht is dat in heel de organisatie uitsluitend met vrijwilligers wordt gewerkt. Er wordt dus nooit betaald in welke vorm dan ook. Door de vrijwilligers gemaakte onkosten kunnen wel vergoed worden.

Overzicht activiteiten stichting Voedselbank Zwijndrecht

Kernactiviteit

De voedselpakketten zijn op bijna alle vrijdagen in 2022 verstrekt. Het aantal pakketten die in 2022 zijn verstrekt per week schommelde tussen 160 en 212 pakketten per week. Met deze pakketten werden gemiddeld ongeveer 480 personen wekelijks gesteund. Van dit aantal zijn ongeveer 240 personen jonger dan 18 jaar. Naast deze pakketten worden er op regelmatige basis noodpakketten verstrekt om acute voedselnood op te lossen. 

Ook het jaar 2022 werd ook voor onze voedselbank (gedeeltelijk nog) overschaduwd door de Corona crisis. In het begin van het jaar waren de Corona maatregelen in meer of mindere mate van kracht. De maatregelen die we in 2020 al in gang hadden gezet om ervoor te zorgen dat onze cliënten de pakketten konden blijven afhalen op een manier die veilig was voor henzelf en voor onze vrijwilligers, zijn in 2021/2022 voortgezet. Hierdoor is het gelukt om ook tijdens de lockdowns, de voedselpakketten te blijven uitdelen op vrijdag. In het geval dit alles vroeg om extra inzet van vrijwilligers, lukte het altijd om in onze groep van vrijwilligers mensen te vinden die dit wilde invullen.

Organisatie

Het bestuur van de Voedselbank Zwijndrecht vergadert maandelijks. Maarten Hazejager is gestopt als logistiek coördinator. Sindsdien is deze functie vacant en is een vacature uitgezet. We danken Maarten voor zijn jarenlange inzet voor de Voedselbank Zwijndrecht.

Een groep van +/- 50 vrijwilligers is bij toerbeurt op vrijdag verantwoordelijk voor het uitdelen van de pakketten. Een team van +/- 20 vrijwillige chauffeurs zorgt voor het transport van de pakketten vanuit Rotterdam en voor het ophalen van voedsel van sponsoren. Daarnaast zijn er gedurende de vrijdag 2 coördinatoren actief welke de werkzaamheden organiseren. Vanwege de Coronacrisis zijn er op donderdagen en vrijdagen soms extra vrijwilligers ingezet om het voedsel te verpakken of om toe te zien op het naleven van de Corona maatregelen.

Sponsoren/samenwerking

Lokale sponsoren zoals Autoverhuur Van Gent (die iedere week 2 auto’s ter beschikking stelt), Bakkerij van der Spoel (die iedere week zorgt voor een vers brood in ieder pakket) en Boon (waar we veel zuivel en andere versproducten van ontvangen) en andere bedrijven die bijna wekelijks voedsel aan ons leveren zoals de Aldi, Jumbo en Albert Heijn zijn erg belangrijk voor onze organisatie en voor het kunnen verstrekken van een goed gevuld pakket met goede producten. 

De financiële steun welke wij krijgen van particulieren, bedrijven, serviceclubs, kerken etc. maakt het ons mogelijk op een goede manier de organisatie van Voedselbank Zwijndrecht draaiende te houden. We hebben gemerkt dat in het Corona jaar 2022 de hulp aan de voedselbank alleen maar is toegenomen. 

Ook in 2022 zijn er in kerken en op scholen in Zwijndrecht minder inzamelingen geweest van producten voor de voedselbank vanwege de Corona crisis. Ook andere acties van bijvoorbeeld serviceclubs en andere lokale organisaties waren soms niet mogelijk maar toch hebben we gezien dat allerlei organisaties ons werk steunde met soms creatieve ideeën. Ondanks al de beperkingen die er waren was de steun voor ons werk in 2022 vanuit de Zwijndrechtse samenleving misschien nog wel sterker te merken als daarvoor. 

Alle bovengenoemde steun aan Voedselbank Zwijndrecht heeft het mogelijk gemaakt om gedurende het hele jaar 2022 goede pakketten te blijven uitdelen aan een groeiend aantal huishoudens in Zwijndrecht. 

Voedselbank Zwijndrecht heeft op regelmatige basis contact met de Gemeente Zwijndrecht om ervaringen uit te wisselen op het gebied van armoedebestrijding en om te zien waar op dit gebied samengewerkt kan worden.

Website

De website is ook in 2022 onderhouden. Zie http://www.voedselbankzwijndrecht.nl/

Voedselveiligheid

Voedselbank Zwijndrecht is in 2015 gecertificeerd als “Groen”. Om dit certificaat te behouden werd er ook in 2022 sterk gelet op het volgen van de procedures welke zijn opgesteld als basis voor deze certificering. Tijdens gehouden controles in 2022 is gebleken dat wij volledig voldoen aan de gestelde eisen en als gevolg daarvan is ons certificaat “Groen” verlengd.

Voedselbanken regionaal en landelijk

Voedselbank Zwijndrecht is lid van de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland. Binnen Voedselbanken Nederland is Voedselbank Zwijndrecht lid van het Regionaal Overlegplatform Regio Rotterdam. Hierin wordt samen gewerkt met de regionale voedselbanken en met het distributiecentrum van Voedselbank Rotterdam. Tevens wordt er samengewerkt met andere lokale voedselbanken om, wanneer dit mogelijk is, voedsel onderling te verdelen.

ATOS Winter3daagse

De ATOS Winter3daagse in de winkelcentra in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht was weer een groot succes. In een iets andere vorm werd weer een record aan producten binnengehaald. 

Verhuizing

In 2022 werd duidelijk dat de locatie van de Voedselbank Zwijndrecht aan de Sumatralaan opgeheven zal worden. De gemeente Zwijndrecht heeft gelukkig tijdig een nieuw pand ter beschikking gesteld aan de Emmastraat, dit is de voormalige Toermalijnschool. De verwachting is dat de voedselbank dit pand, samen de kledingbank, in de loop van 2023 in gebruik zal nemen.

Financiële verantwoording Financieel jaarverslag

Zie hier onze jaarrekening van 2022.