ANBI

Vind hier onze ANBI 2019 van Voedselbank Zwijndrecht.

ANBI Voedselbank Zwijndrecht

ANBI 2019 Voedselbank Zwijndrecht

1. Naam: Voedselbank Zwijndrecht

2. RSIN nummer: 8215.43.520

3. KvK nummer: 24477536

4. IBAN nummer: NL46 RABO 0155 227 939

5. Contact gegevens: Sumatralaan 60,

3333 AP Zwijndrecht,

06 33775449,

vsbzwijndrecht@hotmail.com,

www.voedselbankzwijndrecht.nl

6. Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Dhr. W. Sandee

Secretaris: Dhr. P. van Doorn

Penningmeester: Dhr. G. van Nes


1.1 De missie van de voedselbanken

‘Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen

dat uitsluitend met vrijwilligers’.


1.2 De visie van de voedselbanken

‘In Nederland leeft meer dan één miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn’.

1.3 De kernwaarden van de voedselbanken

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

- We werken uitsluitend met vrijwilligers

- We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt

- We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel

- We verstrekken uitsluitend gratis voedsel

- We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk

- We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)

- We zijn transparant in onze verantwoording


1.4 De hoofddoelstellingen van de voedselbanken

De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:

- Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen

- Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Om vermelde punten 1.1 t/m 1.4 te realiseren werken wij nauw samen met onze

lokale ondernemingen, serviceclubs, kerken, scholen, welzijnsorganisaties etc.

1.5 Beloningssysteem

Een kernwaarde van Voedselbank Zwijndrecht is dat in heel de organisatie uitsluitend met vrijwilligers wordt gewerkt. Er wordt dus nooit betaald in welke vorm dan ook. Door de vrijwilligers gemaakte onkosten kunnen wel vergoed worden.

Overzicht activiteiten stichting Voedselbank Zwijndrecht

Kernactiviteit

De voedselpakketten zijn op bijna alle vrijdagen in 2019 verstrekt. Voor de enige vrijdag tussen Kerst en Oud en Nieuw dat er geen pakket werd gedeeld, hebben de cliënten een alternatief aangeboden gekregen. Het aantal pakketten die in 2019 zijn verstrekt liep op van 149 pakketten per week in januari naar 177 pakketten per week in december 2019. Met deze 177 pakketten werden ongeveer 425 personen wekelijks gesteund. Van dit aantal zijn ongeveer 190 personen jonger dan 18 jaar. Naast deze pakketten worden er op regelmatige basis noodpakketten verstrekt om acute voedselnood op te lossen. Gedurende het jaar 2019 is het pand aan de Sumatralaan verder opgeknapt en zijn er, waar nodig, aanpassingen gedaan om het werk van de vrijwilligers zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Ook is er een koelcel geplaatst.

Organisatie

Het bestuur van de Voedselbank Zwijndrecht vergaderd maandelijks. In 2019 zijn er binnen het bestuur geen wijzigingen opgetreden. Een groep van +/- 40 vrijwilligers is bij toerbeurt op vrijdag verantwoordelijk voor het uitdelen van de pakketten. Een team van +/- 20 vrijwillige chauffeurs zorgt voor het transport van de pakketten vanuit Rotterdam en voor het ophalen van voedsel van sponsoren. Tevens zijn er gedurende de vrijdag 2 coördinatoren actief welke de werkzaamheden organiseren.

Sponsoren/samenwerking

Lokale sponsoren zoals Autoverhuur Van Gent (die iedere week 2 auto’s ter beschikking stelt) en Bakkerij van der Spoel (die iedere week zorgt voor een vers brood in ieder pakket) en de bedrijven die bijna wekelijks voedsel aan ons leveren zoals Boon, van Nes, Aldi, Jumbo en Albert Heijn zijn er erg belangrijk voor onze organisatie en voor het kunnen verstrekken van een goed gevuld pakket met goede producten. De financiële steun welke wij krijgen van particulieren, bedrijven, serviceclubs, kerken etc. maakt het ons mogelijk op een goede manier de organisatie van Voedselbank Zwijndrecht draaiende te houden.

Ook in 2019 zijn er in kerken en op scholen in Zwijndrecht regelmatig inzamelingen geweest van producten voor de voedselbank. Tevens zijn er acties geweest van diverse serviceclubs en andere lokale organisaties om het werk van de voedselbank te steunen of om de cliënten van de voedselbank aanvullende steun te verstrekken. De betrokkenheid van de Zwijndrechtse burgers bij het werk van de voedselbank is groot.

We weten we ons, als Voedselbank Zwijndrecht, dan ook gesteund door een groot aantal Zwijndrechtse ondernemingen, serviceclubs en particulieren. Voedselbank Zwijndrecht heeft op regelmatige basis contact met de Gemeente Zwijndrecht om ervaringen uit te wisselen op het gebied van armoedebestrijding en om te zien waar op dit gebied samengewerkt kan worden.

Website

De website is ook in 2019 onderhouden door twee vrijwilligers. Zie http://www.voedselbankzwijndrecht.nl/

Voedselveiligheid

Voedselbank Zwijndrecht is in 2015 gecertificeerd als “Groen”. Om dit certificaat te behouden werd er ook in 2019 sterk gelet op het volgen van de procedures welke zijn opgesteld als basis voor deze certificering. Tijdens gehouden controles in 2019 is gebleken dat wij goed voldoen aan de gestelde eisen en als gevolg daarvan is ons certificaat “Groen” verlengd.

Voedselbanken regionaal en landelijk Voedselbank Zwijndrecht is lid van de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland. Binnen Voedselbanken Nederland is Voedselbank Zwijndrecht lid van het Regionaal Overlegplatform Regio Rotterdam. Hierin wordt samen gewerkt met de regionale voedselbanken en met het distributiecentrum van Voedselbank Rotterdam. Tevens wordt er samengewerkt met andere lokale voedselbanken om, wanneer dit mogelijk is, voedsel onderling te verdelen.

ATOS Winter3daagse

Aan het einde van het jaar was er weer de ATOS Winter3daagse welke 3 dagen voor Kerst in verschillende winkelcentra in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht werd gehouden. Samen met vele vrijwilligers van ATOS-radio werd er 3 dagen non-stop radio gemaakt vanuit een winkelpand in WC Walburg en werd er tijdens deze dagen voedsel ingezameld voor de Voedselbanken in beide plaatsen. Met een totaalaantal van meer dan 40.000 opgehaalde producten en heel veel positieve aandacht voor het werk van de Voedselbank, is dit evenement zeer geslaagd te noemen. Zeker omdat er veel lokale instanties zoals de gemeentebesturen, scholen, bedrijven, verenigingen en stichtingen etc. bij deze actie betrokken waren.

Financiële verantwoording Financieel jaarverslag