ANBI

Vind hier onze ANBI 2020 van Voedselbank Zwijndrecht.

ANBI Voedselbank Zwijndrecht

ANBI 2020 Voedselbank Zwijndrecht

1. Naam: Voedselbank Zwijndrecht

2. RSIN nummer: 8215.43.520

3. KvK nummer: 24477536

4. IBAN nummer: NL46 RABO 0155 227 939

5. Contact gegevens: Sumatralaan 60,

3333 AP Zwijndrecht,

06 33775449,

info@voedselbankzwijndrecht.nl

www.voedselbankzwijndrecht.nl

6. Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Dhr. W. Sandee

Secretaris: Dhr. P. van Doorn

Penningmeester: Dhr. C. Egbers


1.1 De missie van de voedselbanken

‘Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers’.


1.2 De visie van de voedselbanken

‘In Nederland leeft meer dan één miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn’.

1.3 De kernwaarden van de voedselbanken

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

- We werken uitsluitend met vrijwilligers

- We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt

- We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel

- We verstrekken uitsluitend gratis voedsel

- We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk

- We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)

- We zijn transparant in onze verantwoording


1.4 De hoofddoelstellingen van de voedselbanken

De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:

- Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen

- Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Om vermelde punten 1.1 t/m 1.4 te realiseren werken wij nauw samen met onze

lokale ondernemingen, serviceclubs, kerken, scholen, welzijnsorganisaties etc.

1.5 Beloningssysteem

Een kernwaarde van Voedselbank Zwijndrecht is dat in heel de organisatie uitsluitend met vrijwilligers wordt gewerkt. Er wordt dus nooit betaald in welke vorm dan ook. Door de vrijwilligers gemaakte onkosten kunnen wel vergoed worden.

Overzicht activiteiten stichting Voedselbank Zwijndrecht

Kernactiviteit

De voedselpakketten zijn op bijna alle vrijdagen in 2020 verstrekt. Voor de enige vrijdag tussen Kerst en Oud en Nieuw dat er geen pakket werd gedeeld, hebben de cliënten een alternatief aangeboden gekregen. Het aantal pakketten die in 2020 zijn verstrekt liep op van 177 pakketten per week in januari naar 195 pakketten per week in december 2020. Met deze 195 pakketten werden ongeveer 476 personen wekelijks gesteund. Van dit aantal zijn ongeveer 214 personen jonger dan 18 jaar. Naast deze pakketten worden er op regelmatige basis noodpakketten verstrekt om acute voedselnood op te lossen.

Het jaar 2020 werd natuurlijk ook voor onze voedselbank overschaduwd door de Corona crisis. Al vroeg in het voorjaar werden we hiermee geconfronteerd en dit had directe gevolgen voor onze complete organisatie. Tijdens de eerste lock down moesten er allerlei nieuwe afspraken worden gemaakt over het onderling samenwerken (op afstand) van de vrijwilligers en waren we genoodzaakt de gang van zaken tijdens het ophalen van de pakketten op vrijdag volledig anders in te richten. We zijn erg blij dat het gelukt is om onze voedselbank het hele jaar open te houden en zo dus de pakketten te kunnen blijven uitdelen. Soms was de inzet van extra vrijwilligers hierbij nodig (bijvoorbeeld om pakketten op voorhand in te pakken), maar het was gelukkig nooit een probleem deze vrijwilligers te vinden. Al met al is het gelukt om op een veilige wijze voor zowel de vrijwilligers als de cliënten onze pakketten te blijven uitdelen.

Organisatie

Het bestuur van de Voedselbank Zwijndrecht vergaderd maandelijks. In 2020 zijn er binnen het bestuur geen wijzigingen opgetreden. Een groep van +/- 50 vrijwilligers is bij toerbeurt op vrijdag verantwoordelijk voor het uitdelen van de pakketten. Een team van +/- 20 vrijwillige chauffeurs zorgt voor het transport van de pakketten vanuit Rotterdam en voor het ophalen van voedsel van sponsoren. Tevens zijn er gedurende de vrijdag 2 coördinatoren actief welke de werkzaamheden organiseren. Vanwege de Corona crisis is er op de vrijdagen ook een extra “portier” ingezet welke de cliënten ontvangt en aanwijzingen geeft hoe op veilige wijze het pakket op te halen.

Sponsoren/samenwerking

Lokale sponsoren zoals Autoverhuur Van Gent (die iedere week 2 auto’s ter beschikking stelt) en Bakkerij van der Spoel (die iedere week zorgt voor een vers brood in ieder pakket) en Boon (waar we veel zuivel en andere versproducten van ontvangen) en andere bedrijven die bijna wekelijks voedsel aan ons leveren zoals van Nes, Aldi, Jumbo en Albert Heijn zijn er erg belangrijk voor onze organisatie en voor het kunnen verstrekken van een goed gevuld pakket met goede producten.

De financiële steun welke wij krijgen van particulieren, bedrijven, serviceclubs, kerken etc. maakt het ons mogelijk op een goede manier de organisatie van Voedselbank Zwijndrecht draaiende te houden. We hebben gemerkt dat in het Corona jaar 2020 de hulp aan de voedselbank alleen maar is toegenomen.

In 2020 zijn er in kerken en op scholen in Zwijndrecht minder inzamelingen geweest van producten voor de voedselbank vanwege de Corona crisis. Ook andere acties van bijvoorbeeld serviceclubs en andere lokale organisaties waren soms niet mogelijk maar toch hebben we gezien dat allerlei organisaties ons werk steunde met soms creatieve ideeën. Ondanks al de beperkingen die er waren was de steun voor ons werk in 2020 vanuit de Zwijndrechtse samenleving misschien nog wel sterker te merken als daarvoor.

Alle bovengenoemde steun aan Voedselbank Zwijndrecht heeft het mogelijk gemaakt om gedurende het hele crisisjaar 2020 goede pakketten te blijven uitdelen aan een groeiend aantal huishoudens in Zwijndrecht.

Voedselbank Zwijndrecht heeft op regelmatige basis contact met de Gemeente Zwijndrecht om ervaringen uit te wisselen op het gebied van armoedebestrijding en om te zien waar op dit gebied samengewerkt kan worden.

Website

De website is ook in 2020 onderhouden door twee vrijwilligers. Zie http://www.voedselbankzwijndrecht.nl/

Voedselveiligheid

Voedselbank Zwijndrecht is in 2015 gecertificeerd als “Groen”. Om dit certificaat te behouden werd er ook in 2020 sterk gelet op het volgen van de procedures welke zijn opgesteld als basis voor deze certificering. Tijdens gehouden controles in 2020 is gebleken dat wij goed voldoen aan de gestelde eisen en als gevolg daarvan is ons certificaat “Groen” verlengd.

Voedselbanken regionaal en landelijk

Voedselbank Zwijndrecht is lid van de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland. Binnen Voedselbanken Nederland is Voedselbank Zwijndrecht lid van het Regionaal Overlegplatform Regio Rotterdam. Hierin wordt samen gewerkt met de regionale voedselbanken en met het distributiecentrum van Voedselbank Rotterdam. Tevens wordt er samengewerkt met andere lokale voedselbanken om, wanneer dit mogelijk is, voedsel onderling te verdelen.

ATOS Winter3daagse

De ATOS Winter3daagse in “normale” vorm in de winkelcentra in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht was helaas niet mogelijk in 2020. Toch wisten de “radiomakers” van de ATOS vanuit de studio op een creatieve manier geld en producten in te zamelen tijdens een “radio marathon”.

Financiële verantwoording Financieel jaarverslag

Zie hier onze jaarrekening van 2020.