ANBI

Vind hier onze ANBI 2017 van Voedselbank Zwijndrecht.

ANBI Voedselbank Zwijndrecht

1. Naam: Voedselbank Zwijndrecht

2. RSIN nummer: 8215.43.520

3. Contact gegevens: Sumatralaan 60, 3333 AP Zwijndrecht, tel. 06 33775449, vsbzwijndrecht@hotmail.com, www.voedselbankzwijndrecht.nl

4. Bestuurssamenstelling: Voorzitter: Dhr. W. Sandee Secretaris: Dhr. P. van Doorn Penningmeester: Dhr. G. van Nes


1.1 De missie van de voedselbanken ‘Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers’.

1.2 De visie van de voedselbanken ‘In Nederland leeft meer dan één miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn’.

1.3 De kernwaarden van de voedselbanken De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen: - We werken uitsluitend met vrijwilligers - We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt - We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel - We verstrekken uitsluitend gratis voedsel - We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk - We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’) - We zijn transparant in onze verantwoording

1.4 De hoofddoelstellingen van de voedselbanken De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen: - Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen - Het voorkomen van verspilling van goed voedsel Om vermelde punten 1.1 t/m 1.4 te realiseren werken wij nauw samen met onze lokale ondernemingen, serviceclubs, kerken, scholen, welzijnsorganisaties etc.

1.5 Beloningssysteem Een kernwaarde van Voedselbank Zwijndrecht is dat in heel de organisatie uitsluitend met vrijwilligers wordt gewerkt. Er wordt dus nooit betaald in welke vorm dan ook. Door de vrijwilligers gemaakte onkosten kunnen wel vergoed worden

Overzicht activiteiten stichting Voedselbank Zwijndrecht (2017)

Kernactiviteit De voedselpakketten zijn op alle vrijdagen in 2017 verstrekt. Het aantal verstrekte pakketten liep in de loop van het jaar op van ongeveer 120 pakketten aan het begin van het jaar naar ongeveer 140 pakketten aan het eind van 2017. Met deze pakketten werden ongeveer 350 personen wekelijks gesteund. Van dit aantal zijn ongeveer 150 personen jonger dan 18 jaar. Het aantal vluchtelingen dat voor een korte periode beroep doet op een pakket van de Voedselbank, is in de loop van het jaar terug gelopen. Het grootste deel van de cliënten die op dit moment een pakket ontvangen hebben te maken met schulden problematiek.

Er is één uitdeellocatie: Sumatralaan 60.

In de loop van het jaar 2017 heeft Voedselbank Zwijndrecht van de gemeente Zwijndrecht een toezegging gekregen dat voor een periode van minimaal 5 jaar, een deel van de voormalige basisschool De Dolfijn aan de Balistraat / Sumatralaan, beschikbaar is voor de Voedselbank. Het bestuur van Voedselbank Zwijndrecht heeft daarom besloten om dit deel te huren om hier een opslaglocatie en in de toekomst een uitdeellocatie te creëren. De opslaglocatie aan de Mimosastraat zal worden afgestoten zodra de opslag aan de Sumatralaan klaar is. Eind 2017 hebben we de sleutel van het pand aan de Sumatralaan (waar ook de kledingbank in is gevestigd) gekregen. Planning is om in het voorjaar van 2018 de opslag in gebruik te nemen en in de loop van 2018 vanuit dit pand te gaan delen.

Organisatie Het bestuur van de Voedselbank Zwijndrecht vergaderd maandelijks. In 2017 zijn er binnen het bestuur geen wijzigingen opgetreden.

Een groep van +/- 35 vrijwilligers is bij toerbeurt op vrijdag verantwoordelijk voor het uitdelen van de pakketten. Een team van +/- 15 vrijwillige chauffeurs zorgt voor het transport van de pakketten vanuit Rotterdam en voor het ophalen van voedsel van sponsoren. Tevens zijn er gedurende de vrijdag 2 coördinatoren actief welke de werkzaamheden organiseren.

Het aanbod van voedsel van lokale sponsoren zoals Boon, van Nes, Aldi en Jumbo is in 2017 duidelijk toegenomen. Het groeiende aanbod van winkelketens zoals Aldi en Jumbo heeft zeker te maken met afspraken die er op landelijk niveau door Voedselbank Nederland zijn gemaakt met deze partijen. Daarnaast zijn er de sponsoren zoals Autoverhuur Van Gent en Bakkerij van der Spoel welke al vele jaren het werk van Voedselbank Zwijndrecht belangeloos steunen.

De website wordt onderhouden door vrijwilligers.

Voedselveiligheid Voedselbank Zwijndrecht is in 2015 gecertificeerd als “Groen”. Om dit certificaat te behouden werd er ook in 2017 sterk gelet op het volgen van de procedures welke zijn opgesteld als basis voor deze certificering.

Samenwerking Voedselbank Zwijndrecht is lid van de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland. Binnen Voedselbanken Nederland is Voedselbank Zwijndrecht lid van het Regionaal Overlegplatform Regio Rotterdam. Hierin wordt samen gewerkt met de regionale voedselbanken en met het distributiecentrum van Voedselbank Rotterdam. Tevens wordt er samengewerkt met andere lokale voedselbanken om, wanneer dit mogelijk is, voedsel onderling te verdelen.

Ook in 2017 zijn er in kerken en op scholen in Zwijndrecht regelmatig inzamelingen geweest van producten voor de voedselbank. Tevens zijn er acties geweest van diverse serviceclubs en andere lokale organisaties om het werk van de voedselbank te steunen of om de cliënten van de voedselbank aanvullende steun te verstrekken. De betrokkenheid van de Zwijndrechtse burgers bij het werk van de voedselbank is groot. Daarnaast weten we ons als Voedselbank Zwijndrecht, in onze kern- en overige activiteiten ten behoeve van onze klanten, gesteund door een groot aantal Zwijndrechtse ondernemingen, serviceclubs en particulieren.

Een bijzonder evenement in 2017 voor Voedselbank Zwijndrecht was de ATOS Winter3daagse welke de 3 dagen voor Kerst in winkelcentrum Walburg werd gehouden. Samen met vele vrijwilligers van ATOS radio werd er 3 dagen non-stop radio gemaakt vanuit een winkelpand in WC Walburg en werd er tijdens deze dagen voedsel ingezameld voor de Voedselbank. Met een totaal aantal van bijna 10.000 opgehaalde producten en heel veel positieve aandacht voor het werk van de Voedselbank, is dit evenement zeer geslaagd te noemen.

Financiële verantwoording Financieel jaarverslag 2017

Zie hier ons jaaroverzicht van 2017 en de begroting voor 2018.