Verdieping

2020 06 04 Brief Stichting Groen Parkhaven aan Wijbenga (cc Kurvers en gemeenteraad) inz beantwoording gemeenteraadsvragen tijdelijk groen (20bb1094).pdf

status gebiedsvisie hoboken 2030

De Stichting Groen Parkhaven heeft als reactie op de beantwoording van raadsvragen over het groen aan de Parkhaven, de bouwplannen en de onjuiste referentie naar de Gebiedsvisie Hoboken 2030 een brief aan wethouder Wijbenga gestuurd. Wij zijn van mening dat de raadsleden onjuist geïnformeerd worden door het College van Burgemeester en Wethouders over de inhoud van deze Gebiedsvisie.

hittestress

Het koelste plekje van het centrum gaat verloren als er woningen aan de Parkhaven worden gebouwd (vergelijk Mullerpier en Lloydkwartier).

2020 04 16 Brief Stichting Groen Parkhaven inz Herbezinning bouwen bouwen bouwen tijdens en na Corona crisis.pdf

Oproep aan gemeenteraad

Op 16-4-2020 hebben wij aan de gemeenteraad een brief gestuurd met de oproep tot het heroverwegen van de wenselijkheid tot het bebouwen van binnenstedelijke recreatiegebieden. De corona crisis heeft aangetoond dat bewoners behoefte hebben aan groene gebieden binnen de stad. Het opofferen van deze gebieden voor massale woningbouw zou uiterst onverstandig zijn.

19bb24208 Raadsvoorstel over ruimtelijk en programmatisch toetsingskader unsolicited proposal Parkhaven.pdf
19bb24912 Bijlage 1 behorende bij 19bb24208 over ruimtelijk en programmatisch toetsingskader unsolicited proposal Parkhaven.pdf

Toetsingskader Unsolicited proposal parkhaven

Op 30 januari 2020 heeft de gemeenteraad - tezamen met enkele moties - ingestemd met het volgende:

  1. De ontwikkeling van de Parkhavenstrook onder de voorwaarden zoals verwoord in het ruimtelijk en programmatisch toetsingskader unsolicited proposal Parkhaven als wenselijk te beschouwen, mits in een latere fase de haalbaarheid wordt aangetoond.

  2. Dit toetsingskader vast te stellen en te benutten voor beoordeling van de haalbaarheid van het door initiatiefnemers op te stellen masterplan.

Coalitiepartij GroenLinks was eerst nog tegen maar is toch - na een uitruil met hun voorstel voor een vuurwerkverbod in de stad en onder druk van de coalitie – akkoord gegaan. De draai van GroenLinks zette kwaad bloed bij de SP en vooral de Partij voor de Dieren.

Het initiatief kan rekenen op 27 stemmen voor en 17 tegen. De fractie van oppositiepartij Leefbaar Rotterdam het voorstel af, evenals dat van de SP en 50Plus.

Parkhaven - Past & present. Minicollege van Ferrie Weeda

Ken jij de geschiedenis van Het Park en de Parkhaven? In de discussies over de nieuwbouwplannen voor de Parkhaven blijkt dat mensen vaak niet weten hoe bijzonder de historische ontwikkeling van dit gebied is. De voorstanders van de bouwplannen praten elkaar maar wat graag na in de framing van het unieke stukje Rotterdam: Het zou een desolaat, sociaal onveilig en braakliggend stuk terrein zijn. Het zou de voorstanders van de plannen sieren als ze zich beter zouden verdiepen in de rol van dit gebied in de ontwikkeling van de stad.

In het Arminius-debat vorig jaar over het Unsolicited Proposal Parkhaven heeft stadsgids, historicus en journalist Ferrie Weeda een mini-college gegeven over het heden en verleden van de Parkhaven. Wij hebben Ferrie gevraagd om zijn mini-college nogmaals te geven. Dit mini-college is in januari 2020 opgenomen voordat de aanpassing van de plannen - en de daarbij behorende visualisatie - bekend werden gemaakt. Desalniettemin veranderd dit niets aan de strekking van het mini-college.

2020 01 14 Burgermanifest.pdf

Burgermanifest groen parkhaven

Op 14-1-2020 hebben wij het Burgermanifest Groen Parkhaven aan zowel het College van Burgemeester en Wethouders als aan de gemeenteraad aangeboden. Ter ondersteuning van de besluitvorming tegen de wenselijkheid van bebouwing op de Parkhaven.

Sinds het bekendmaken van de toestemming tot het haalbaarheidsonderzoek (in april 2019) hebben wij ons verdiept in de plannen en daarbij behorende procedure. Dit heeft geleid tot een behoorlijk aantal bevindingen. En tot een aantal voorstellen voor de Parkhaven. Deze hebben wij in dit Burgermanifest Groen Parkhaven opgenomen.

2020 01 05 Brief aan gemeenteraad - Overhandigen petitie - Addendum raadsvoorstel 19bb024208.pdf

Aanbieden petitie aan gemeenteraad

Op 27 november 2019 hebben wij de petitie van 6.050 handtekeningen aan wethouder Kurvers overhandigd. Door middel van deze petitie vragen wij het College van Burgemeester en Wethouders om het onderzoek naar de wenselijkheid van het bebouwen van de Parkhaven stop te zetten. En om de Parkhaven te vrijwaren van nieuwbouw.

Omdat wethouder Kurvers geen melding heeft gemaakt aan de gemeenteraad van het overhandigen van de petitie van 6.050 handtekeningen tegen de beoogde nieuwbouwplannen, hebben wij de resultaten van de petitie ter beschikking gesteld aan de gemeenteraad.

Het is schrikbarend dat de wethouder deze cruciale informatie over de wenselijkheid niet actief verspreid heeft aan de raad.

Opiniestuk VersBeton: Gemeente verliest de regie in woningbouwplannen bij de Euromast

Met zoveel negatief adviezen en weerstand tegen de ondemocratische procedure voor woningbouw naast de Euromast, kan het college haar plannen echt niet doorzetten. Dat betoogt Bas van Herpen van de Focusgroep Groen Parkhaven. “Welke wereldstad pakt haar icoon nou in?”

Het is het gedroomde gebiedsontwikkelingsproject van wethouder Bouwen en Wonen, Bas Kurvers: 700 woningen aan de Parkhaven, pal naast de Euromast. De woningen worden verdeeld over 10 gebouwen die visueel een enorme muur vormen, waardoor het Park wordt afgesloten. Ook moet er groen voor verdwijnen.

Sinds wethouder Kurvers toestemming gaf voor een haalbaarheidsonderzoek door de Ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners, is de weerstand tegen deze plannen flink toegenomen. Er liggen ongevraagde, negatieve adviezen van de gebiedscommissies Centrum en Delfshaven – die bij elkaar 110.000 inwoners vertegenwoordigen – en er staan 6.000 handtekeningen onder een petitie tegen de nieuwbouwplannen. Wat zal het college doen met deze ongevraagde negatieve adviezen en het resultaat van de petitie? Dat kunnen ze niet naast zich neerleggen.


Illustratie: Michael van Kekem
2019 08 12 Ongevraagd advies van Gebiedscommissie Centrum dd 120919.pdf

negatief ongevraagd advies gebiedscommissie centrum

Op 12 september 2019 heeft de Gebiedscommissie Centrum een negatief ongevraagd advies aan wethouder Kurvers verstrekt. De gebiedscommissie Rotterdam Centrum adviseert de wethouder af te zien van het ontwikkelen van plannen voor woningbouw op de Parkhavenstrook.

De gebiedscommissie Rotterdam Centrum wil het hele groene gebied behouden en juist de strook ten westen van de tunneltraverse nog meer integreren in de kern van Het Park.


2019 10 09 Ongevraagd advies van gebiedscommissie Delfshaven dd 091019.pdf

negatief ongevraagd advies gebiedscommissie Delfshaven #1

In dit ongevraagde negatieve advies van 8 oktober 2019 verzoekt de gebiedscommissie Delfshaven an de wethouder om rekening te houden met de lange termijn leefbaarheid en het vestigingsklimaat van de stad. En verzoekt de wethouder om de toch al stenige plekken elders in de stad beter te benutten voor bouwen. En creatiever om te gaan met de beperkte ruimte.

De Parkhaven zou, zo blijkt uit het advies, juist een upgrade met hoogwaardig groen moeten krijgen.

Dit advies vraagt lef om in deze tijden van noodzaak tot verstedelijken tot een ander inzicht te komen. Chapeau voor de leden van deze Gebiedscommissie met deze visie.


2019 11 13 Ongevraagd advies gebiedscommissie Delfshaven dd 131119.pdf

negatief ongevraagd advies gebiedscommissie delfshaven #2

Op 13 november 2019 heeft de Gebiedscommissie Delfshaven een 2e negatief ongevraagd advies verstrekt. Dit nav het vertrouwelijk inzage te hebben gehad in het concept Toetsingskader Unsolicited Proposal Parkhaven.

De Gebiedscommissie Delfhaven is van mening dat er duidelijk sprake is van doelredeneren: er wordt een probleem gecreëerd om richting bouwen te redeneren. De ‘problematiek’ zou een lelijke kade zijn en daarvoor wordt bebouwing van de groenstrook naast de Euromast als vanzelfsprekende oplossing gepresenteerd. Dat causale verband bestaat niet en daarmee is de aanname waarop de NvU is gebaseerd onjuist. Er is dus überhaupt geen aanleiding om een NvU voor bebouwing van de groenstrook op te stellen. Juist de behoefte aan meer groen biedt kansen voor verbetering van de kade: de bestaande groenstrook met de daarop groeiende bomen benutten als een logische verbinding naar een groene parkachtige kade om het Park te ontlasten van de toenemende druk.

Gezien bovenstaande adviseert de Gebiedscommissie Delfshaven negatief ten aanzien van de hele Nota van Uitgangspunten, omdat het belang van Rotterdam en haar bewoners over het hoofd wordt gezien, en omdat er geen valide aanleiding is om de nota überhaupt op te stellen.

De Gebiedscommissie verzoekt het college tevens nadrukkelijk meer voortgang te boeken op de bestaande aangewezen bouwlocaties en de kennis van de commissie en bewoners in te zetten voor de optimale invulling ervan, alsmede voor het meedenken over meer bouwlocaties, zodat de gemeentelijke ambities met draagvlak kunnen worden waargemaakt.


2019 10 16 Inspraak Focusgroep Groen Parkhaven tbv commissie BWB, gebiedscommissie Centrum en Delfshaven (def vers - tbv website).pdf

Inspraaktekst focusgroep groen parkhaven bij bezoek commissie bouwen, wonen en buitenruimte aan parkhaven

Op 16 oktober 2019 heeft de Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte een bezoek gebracht aan de Parkahven. Zodat de Commissie met eigen ogen kon aanschouwen over welk gebied de voorgenomen bouwplannen betrekking hebben. Onder meer de Focusgroep Groen Parkhaven was uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de rondleiding. Daarbij kreeg de Focusgroep Groen Parkhaven de gelegenheid om voor de Commissieleden in te spreken.


Bronnen