Nieuws

Greenwashing en perspectivische vertekening
7 juli 2023

Het is bekend dat architecten en projectontwikkelaars hun plannen altijd mooier en vooral veel groener voorstellen dan ze ooit zullen worden. Greenwashing heet dat. Maar bij de bouwplannen aan de Parkhaven gaat men nog verder: daar worden de gebouwen door perspectivische vertekening ook nog eens kleiner voorgesteld. Zie de afbeelding met het plan ingetekend, gezien vanuit de lucht. En kijk dan naar de foto vanaf de andere kant. Vergelijk op beide afbeeldingen de positie van de ‘scheepsbrug’ (het witte ‘balkonnetje’) met de hoogte van de bomen van Het Park en zie dat de nieuwbouw veel hoger wordt dat men suggereert. Overigens: gebruikers van Het Park zullen de gebouwen natuurlijk nooit vanuit de lucht, maar juist vanaf de grond zien. Maar die beelden toont men dus liever niet!

De gebouwen worden dus alle tenminste zo hoog als de ‘scheepsbrug’ van de Euromast. Volgens het bestemmingsplan varieert de gebouwhoogte tussen minimaal 25 en maximaal 45 meter. Met als uitzondering aan het Drooglever Fortuynplein een gebouw van maximaal 70 meter hoog, waardoor de Euromast van die kant helemaal niet meer te zien zal zijn. Deze maxima zijn trouwens niet eens echte maxima, want ten behoeve van de realisatie van technische voorzieningen op het dak kan de bouwhoogte met 3 meter worden verhoogd. En ten behoeve van een architectonisch verantwoorde afronding van de bovenste bouwlaag kan de bouwhoogte ook (nog eens?) met 1,5 meter verhoogd worden.

 


Parkhavenkade wordt toch niet verbreed!30 juni 2023

Gisteren werd bekend dat Stadsbeheer niet langer voornemens is de kademuur aan de Parkhaven oostzijde te vervangen, maar herstel van de kademuur (in 2024) voorbereidt. Kadeherstel zou namelijk ten opzichte van kadevervanging beduidend meer voor- dan nadelen hebben. Bijvoorbeeld dat de werkzaamheden aan de kade en de woningbouw in de Parkhaven volgtijdelijk kunnen worden uitgevoerd i.p.v. gelijktijdig. In het echt spelen waarschijnlijk ook juridische problemen een rol bij deze beslissing. Dit betekent dus opnieuw vertraging voor de toch al onder druk staande plannen voor woningbouw aan de Parkhaven. Zie de wethoudersbrief: https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/e39f53e4-da4d-4972-ad77-656bbfa983b6?documentId=162e8c94-35c6-457a-b4dd-fab5c9e06ab3&fbclid=IwAR2luD9fbBh9DxVaGRbEuNoYJoQN-9w0iSZa3m-HRa_qgRNnuHSo2jmCKcg


Beroepschrift BOS

4 juni 2023

Ook de Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier (BOS) heeft een beroepschrift tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan Parkhaven ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op de website www.bos-rotterdam.nl onder actueel kunt u het volledige beroepschrift lezen. Rechtstreekse link https://drive.google.com/file/d/1wqNqpqC9GqD0lpJ1Hh0pUUf3beW_3ZSQ/view?fbclid=IwAR15Pvu20I2cohFG-5mOVFV8uvVl8sbVpzUXiLPOcLV4QHiTEZU_j1CAu9Y

Bouw van woontorens aan de Parkhaven in Rotterdam is verkeerd plan op de verkeerde plek
30 maart 2022

Met de bouw van acht appartementen-complexen wordt de Parkhaven onder steen vernietigd, stelt Henk Licher. Richt het in voor publiek gebruik – voor fietsers, wandelaars en spelende kinderen. „Zo geef je het nationaal én internationaal aanzien.” Lees het complete artikel hier: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/30/verkeerd-plan-op-verkeerde-plek-a4105753 


Zicht op garage-gebouw gaat verloren28 maart 2022

De garagegebouwen op de Doklaan en de Baden Powellaan horen net als de tunnel bij het Rijksmonument. Vroeger rukten vanaf daar de speciale takelwagens uit om auto’s met pech uit de tunnel te slepen. Het vrije zicht op dit garagegebouw van de Maastunnel gaat verloren als het bouwplan van Parkhaven Partners doorgaat.

20220323 Ontwerpbestemmingsplan Parkhaven zienswijze Groen Parkhaven.pdf


Brief aan de gemeenteraad

23 maart 2022

Groen Parkhaven heeft de nieuwe gemeenteraad van Rotterdam per brief geïnformeerd over haar bezwaren tegen de bouwplannen bij de Parkhaven. U kunt die brief hierboven lezen.Indienen zienswijze bestemmingsplan parkhaven

3 maart 2022

Bezwaar maken tegen een nieuwe bestemming van de Parkhaven

Wat speelt er?

De Parkhaven is een groene zone die vanaf de Westzeedijk naar de Maas loopt. Het is een van de laatste historische directe verbindingen tussen het ingedijkte deel van de stad Rotterdam en het buitendijks gebied van de Maas. Midden in deze groene zone staat de Rotterdamse iconische Euromast, tot ver buiten onze grenzen bekend als symbool van herrezen Rotterdam uit de verwoesting van de oorlog. Nu heeft een groep bouwers en beleggers, opererend onder de naam Parkhaven 010, het oog laten vallen op deze fraaie oude groenzone om daar een groot aantal torenflats neer te zetten. Daarmee het aanzicht van de majestueuze toren beschadigend door het inpakken in hoogbouw. Maar ook het aanzicht van het achterliggende mooie Park aan te tasten, beide zijn niet alleen Rotterdamse schatten, maar ook nog erkende Rijksmonumenten. Het is dan ook geen wonder dat de belangrijkste Nederlandse beschermer van erfgoed, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ernstig bezwaar bij de gemeente heeft gemaakt tegen dit bouwvoornemen. Evenals vele bewoners en bewonersorganisaties en instellingen tot behoud van groen in Rotterdam en bescherming van ons schaars erfgoed.

Nu kan er gelukkig niet zomaar gebouwd worden in dit oude groengebied. Er is een bescherming omdat er een  bestemmingsplan op dit gebied rust dat bouwen verbiedt. Om toch aan de  bouwers tegemoet te komen wil de gemeente dat bestemmingsplan nu zo snel mogelijk herzien, zodat het groen kan worden vernietigd en de bouwers hun gang kunnen gaan.

Dat bestemmingsplan ligt nu ter inzage. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-83054.html) Dat duurt zes weken en in die tijd kunt u bezwaar indienen. Dat moet in de vorm van een "Zienswijze” oftewel bezwaarschrift. Dat is gewoon de titel van uw brief, die u aan de directeur  Stadsontwikkeling kunt sturen. Het is van belang dat u uw zienswijze ook naar de gemeenteraad stuurt, zodat de leden, onze vertegenwoordigers die over het plan moeten beslissen, op de hoogte zijn van de mening van de burgers.

Daarin kunt u in enkele eenvoudige zinnen laten weten dat u bezwaar heeft tegen het vernietigen van het groen aan de Parkhaven om daar hoge woongebouwen neer te zetten en waarom u hier tegen bent. De juiste adressering aan Stadsontwikkeling en aan de gemeenteraad vindt u op deze voorbeeldbrieven: Voorbeeld zienswijze en Voorbeeld Zienswijze aan de Raad.informatieavond bestemmingsplan parkhaven17 februari 2022

Op woensdagavond 23 maart is er een digitale informatieavond over het bestemmingsplan.  Gezien de te verwachten grote belangstelling heeft de gemeente gekozen voor een digitale bijeenkomst (de digitale informatiebijeenkomst van begin vorig jaar trok 650 belangstellenden). De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). U kunt zich tot en met 21 maart aanmelden voor de bijeenkomst via deze link: https://www.eventbrite.nl/e/270984571147  

Plannen Parkhaven in strijd met provinciaal beleid  

17 februari 2022

Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het ontwerp bestemmingsplan voor de  Parkhaven. Hij stelt dat dat plan in strijd is met het provinciaal beleid. Zie hier zijn vragen. 

Ontwerp bestemmingsplan
ter inzage

16 februari 2022

Vandaag, 16 februari 2022, heeft de gemeente toch het Ontwerp Bestemmingsplan Parkhaven gepubliceerd. Formeel ligt het vanaf 28 februari tot en met 11 april 2022 ter inzage (de stukken zijn hiernaast te vinden). Stichting Groen Parkhaven betreurt dit en zal de komende tijd één of meer 'zienswijzen' indienen. Iedereen  kan zo'n bezwaar indienen. Het is vormvrij en er is geen advocaat voor nodig. Zie voor de procedure de pagina over  Bestemmingsplannen van de gemeente Rotterdam.

Ontwerp bestemmingsplan Parkhaven.pdf


Ontwerp bestemmingsplan Parkhaven

16 februari 2022

De ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners heeft een planstudie gepresenteerd voor een gebieds-ontwikkeling aan weerszijden van de Euromast. Op 18 februari 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voor het gebied opgestelde Masterplan ParkHaven, waarbij naast de ontwikkeling van woningen ook wordt ingezet op de realisatie van een aantrekkelijke buitenruimte. Daarmee is groen licht gegeven voor de volgende stap richting de realisatie; de vertaling van het masterplan naar een bestemmingsplan. Dit document voorziet hierin en biedt het juridisch-planologisch kader voor de beoogde ontwikkeling.

Ontwerp bestemmingsplan Parkhaven aanbiedingsbrief.pdf


Aanbiedingsbrief ontwerp bestemmingsplan 

16 februari 2022

Betreft mededeling dat het college besloten heeft het ontwerp-bestemmingsplan “Parkhaven” (vanaf 28 februari tot en met 11 april 2022) ter inzage te leggen.

vertraging bestemmingsplan

30 november 2021

De gemeente Rotterdam was van plan om het ontwerp bestemmingsplan voor de Parkhaven in het vierde kwartaal van 2021 gereed te hebben. Dat is niet gelukt. Verschillende onderzoeken vragen meer tijd dan men had ingeschat. Er wordt nu gestreefd naar terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan in de eerste helft van 2022. Zie hier.

Inspreken omgevingsvisie r'dam

20 november 2021

Namens de Stichting Groen Parkhaven heeft bestuurslid Eveline Koolhaas op 16 november 2021 ingesproken met betrekking tot de  Omgevingsvisie Rotterdam. Haar tekst luidde:


Geachte commissieleden, Wij, Stichting Groen Parkhaven, zouden hier niet gezeten hebben als wij niet bij toeval ingeseind waren door burgers die ook weer bij toeval wisten van deze inspreeksessie. Heel veel Rotterdammers hebben er geen weet van dat gedurende de zomermaanden een nieuwe omgevingsvisie ter inzage lag. Dit valt het college aan te rekenen.  Dat heeft verzuimd deze visie op grote schaal in de publiciteit te brengen. De omgevingsvisie rept braaf van ‘samen stadmaken’  en ‘Rotterdam nodigt inwoners uitnodigt om mee te denken en te doen’. (p. 64) Maar een dergelijk selectief uitnodigingsbeleid schiet ernstig tekort als het gaat om majeure plannen die de hele bevolking aangaan. Stichting Groen Parkhaven spreekt uit ervaring.  De gemeenteraad zal naar verwachting nog eind dit jaar stemmen over de nieuwe omgevingsvisie. Zij wil dus op basis van deze omgevingsvisie de toekomst van Rotterdam bepalen.


Dat dit stuk er nu door heen wordt gejaagd, zo vlak voor  de gemeenteraadsverkiezingen, valt niet te verdedigen. Tijd voor kritische reflectie op dit lijvige visiedocument is er nauwelijks. Laat onze kritiek u tot nadenken stemmen.  Neem alleen al de titel: de Veranderstad. Het lijkt wel een reclame slogan uit de vastgoedwereld.  In eerste instantie denk je wat een onzin, elke stad verandert met de tijd. Maar al snel blijkt dat er bij Rotterdam dwang achter zit.  Rotterdam móet veranderen wil Rotterdam zichzelf blijven, zo lezen we. Dit maakt de Veranderstad tot een gevaarlijk concept. Want er zit nergens een rem op die veranderzucht. Waar ligt de grens van de ‘goede groei’ waar de omgevingsvisie hoog van opgeeft? Een belangrijke vraag, met name als het de verdichting van de binnenstad betreft. Tot hoever kan de nieuwbouw gaan voordat het centrum dichtslibt en onleefbaar is geworden? Voor wie is Rotterdam XL?  Niet voor de meerderheid van de Rotterdammers.  Nu al trekken gezinnen weg. Tot hoe ver kan de stad doorgaan met CO2 uitstotende hoogbouw?


De Veranderstad geeft geen antwoord. Ook zwijgt het over transformeren van leegstaande kantoren naar woningen heeft de Veranderstad het niet. In welke tijd leven de samenstellers eigenlijk?  De veranderdrift staat op gespannen voet met behoud van het bestaande. Verandering en behoud staan elkaar in de weg – dat geeft de omgevingsvisie zelf ook toe (p. 62) om meteen daarna  duidelijk te maken dat behoud van het bestaande geen prioriteit heeft, want: ‘We moeten ruimte maken voor initiatief, experiment en lef en proberen vooruit te kijken ’ en ‘We geven het bestaande een nieuwe betekenis.’ Maar wat wordt dan de nieuwe betekenis als het gaat om monumentaal erfgoed zoals de Euromast? vragen wij ons af.  Het meest weerloos tegen deze veranderdrift zijn de groene en de monumentale waarden van onze stad. Het duidelijkste slachtoffer is momenteel de Parkhaven en daarmee de meerderheid van de bewoners van de binnenstad. Op de kaart op pagina 87 van de omgevingsvisie ziet u wat er staat te gebeuren. De groene Parkhaven, biotoop van rijksmonumenten,  is hier geel ingekleurd. Dat wil zeggen dat het een ‘zoekgebied voor verstedelijking is’. Daarmee zou waardevol openbaar groen verdwijnen dat het erfgoed en de gezondheid van de Rotterdammers ten goede komt.  Hier is de visie intern sterk tegenstrijdig. 


Onze Stichting wil dat de Parkhaven groen wordt ingekleurd, zoals het vigerend bestemmingsplan voorschrijft. De gemeente zal ons wel betichten van behoudzucht. Soit. Maar wij hopen dat u de visie op dit punt wilt wijzigen en geel doet terugkeren naar het huidige groen. Verandering van de belangrijke culturele en groene stedelijke functie van de Parkhaven zal een historische vergissing blijken. Onze Stichting zal zich daarom blijven inzetten voor behoud daarvan en hopen uw raad aan onze zijde te vinden. 


De inspraak plus de vragen en antwoorden zijn hier te vinden. Inspraak Stichting Groen Parkhaven vanaf 4:50 uur.


help ons door
te doneren

Wij zijn via GoFundMe een actie begonnen om geld te werven voor juridische ondersteuning. Die hebben we nodig voor het indienen van een zienswijze tegen het nog te wijzigen bestemmingsplan Scheepvaartkwartier. En als dat niet voldoende is, om vervolgens in beroep te gaan bij de Raad van State.

Inmiddels is er een mooie som ingezameld, waarmee we aan de slag kunnen. Daarvoor onze dank aan alle donateurs. Extra bijdragen blijven welkom. Zie hier.

Raadsbesluit Masterplan

18 februari 2021

Helaas is het niet gelukt de politiek te laten afzien van de bouwplannen aan de Parkhaven. Dat lag niet aan onze argumenten, maar aan de kennelijke kracht van het coalitieakkoord, waarbij in Rotterdam de VVD het voor het zeggen heeft over bouwen èn groen. Een slechte combinatie en 'een beetje dom' van partijen als GL, PvdA en D66. Wat staat ons nu te doen? Los van de lopende aanvragen om de Parkhavenstrook aan te wijze als beschermd monument, volgt nu een meer juridisch traject. Daar kun je nog steeds ook individueel  een bijdrage aan leveren door straks een 'zienswijze' in te dienen. Blijf ons volgen en kijk voorlopig voor meer informatie op de link.

parkhaven rijks-monument?

15 februari 2021

De Stichting Groen Parkhaven en de Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier (BOS) hebben aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  gevraagd om de Parkhavenstrook aan te wijzen als rijksmonument. Belangrijkste argument hiervoor is, dat de Parkhavenstrook een essentieel en daarom beschermenswaardig element is tussen de verschillende monumenten Euromast, Maastunnelcomplex, Parksluizen, Centraal Belasting Gebouw en Het Park. Het vormt een 'monumentenbiotoop' die noodzakelijk is voor het behoud van het aanzicht en de beleving van de genoemde monumenten. Stichting Groen Parkhaven en BOS hebben de Gemeenteraad en het  College van B&W nadrukkelijk gevraagd de behandeling van de bouwplannen voorlopig op te schorten in afwachting van een besluit van de RCE. Helaas is het College niet op ons verzoek ingegaan.

2021.05 - Brief aan gemeenteraad - reactie op verkeerde argumentatie Parkhaven door RTM XL.pdf

RTM XL

1 februari 2021

Op 24 januari 2021 heeft het AD een opiniestuk van RTM XL gepubliceerd. RTM XL is een lobby van projectontwikkelaars en hoogbouwliefhebbers in Rotterdam. In dit opiniestuk worden een behoorlijk aantal  argumenten aangehaald die tegenstanders, waaronder wij, volgens RTM XL zouden gebruiken. Deze argumenten gebruiken wij echter niet. Om te  voorkomen dat de raad foutief door RTM XL geïnformeerd wordt dmv hun ingezonden brief, opiniestuk en social media, hebben wij ervoor gekozen om rechtstreeks aan de raad een brief te sturen als correctie van RTM XL.

Gemeenteraad

28 januari 2021

De planning van de behandeling van het Masterplan Parkhaven is - zoals het er nu naar uit ziet - verschoven van 3 maart naar 18 februari 2021.

Masterplan

28 januari 2021

De besluitvormings-documenten van het College van Burgemeester en Wethouders over het Masterplan Parkhaven zijn terug te vinden op:

Raadsinformatie Masterplan Parkhaven 

info avond masterplan 

27 januari 2021

Inwoners van de Mullerpier ontvingen een uitnodiging voor een digitale informatiebijeenkomst Masterplan Parkhaven.

ParkhavenPartners zal het Masterplan toelichten. De gemeente licht de vervolgstappen toe. Waarna er ruimte voor vragen en discussie is.

Heeft u de uitnodiging (nog) niet ontvangen, maar wilt u wel digitaal deelnemen? Dan kunt u zich vanaf 27 januari, 16.00 uur, aanmelden via:

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-infoavond-toelichting-m…

Wij delen bovenstaande link omdat veel inwoners van Rotterdam in deze periode raadsleden brieven en emails hebben gestuurd om hun zorgen en bezwaren te uitten over de beoogde woningbouw aan de Parkhaven.

HB_P-#3748666-v1-ongevraagd_advies_over_Parkhaven-flats_.pdf

negatief advies gebiedscommissie centrum

14 januari 2021

De Gebiedscommissie Centrum vergadert op 14 januari 2021 onder meer over het Masterplan Parkhaven. Geagendeerd is wederom een negatief advies over Parkhaven.

"Voor de gebiedscommissie blijft het een veel betere optie om het stenige gedeelte van de Parkhaven verregaand te vergroenen. Daarom wederom het ongevraagd advies af te zien van deze bouwplannen."

20210110 Negatief advies Parkhaven.pdf

negatief advies gebiedscommissie delfshaven

12 januari 2021

De Gebiedscommissie Delfshaven heeft wederom een negatief advies aan het College B&W verstrekt inzake Parkhaven.

"Eerder heeft de gebiedscommissie geadviseerd het gebied juist uit te breiden met groen voor recreatie, aangezien de druk op het Park en ook de vraag naar recreatief groen toenemen. Dit onderschrijft de RCE met dit citaat: Overweeg met welke ontwikkeling de waardevolle omgeving van de Parkhaven versterkt kan worden, bijvoorbeeld door verbetering van de groen- en recreatiefunctie voor de inwoners van de stad. Derhalve verzoekt de gebiedscommissie Delfshaven hierbij wederom de Parkhaven om te vormen tot een hoogwaardige groene recreatiestrook en voortaan het participatieproces serieus in te richten, dat wil zeggen de gebieden mee laten denken over een visie voor de best passende manier van gebiedsontwikkeling alsmede de inrichting van het participatieproces."

2021.02 - brief B&W inzake masterplan.pdf

Burger-participatie

12 januari 2021

Wethouder Kurvers heeft eind 2020 aangegeven dat het Masterplan Parkhaven terug naar de tekentafel was gestuurd. Vanwege het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Dit impliceert dat het Masterplan dermate is aangepast, dat wij van mening zijn dat een nieuwe ronde burgerparticipatie op zijn plaats is. En dat de huidige Corona-perikelen geen belemmering moeten zijn voor het vormgeven van de burgerparticipatie. 

Daartoe hebben wij een brief aan het Colleges gestuurd.

Planning masterplan

13 januari 2021

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft op 8 januari 2021 een nieuw advies op het aangepaste Masterplan uitgebracht. Dit Masterplan wordt in deze periode besproken in de Gebiedscommissies Centrum en Delfshaven. 

Volgens de lange termijn agenda van de Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte en die van de gemeenteraad wordt het Masterplan op onderstaande data behandeld en mogelijk vastgesteld.

Bij vaststelling van het Masterplan verwacht de Stichting dat het College aan de raad toestemming vraagt om te starten met het proces tot aanpassen van het Bestemmingsplan Scheepvaartkwartier. 

2020.13 2020 12 14 Brief aan College en Gemeenteraad inzake definitief advies RCE.pdf

brief aan college inzake advies rce

14 december 2020

Naar aanleiding van het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, dat de Stichting o.b.v. een WOB-verzoek heeft ontvangen, hebben wij een brief aan het College en de fracties gestuurd. In deze brief verzoeken wij het College om af te zien van de bouwplannen aan de Parkhaven.47. Advies RCE inzake Parkhaven.pdf

Advies rijksdienst cultureel erfgoed

11 december 2020

Op basis van een WOB-verzoek bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de Stichting het advies ontvangen op het Masterplan. Het advies waarvan wethouder Kurvers aan de RCE gevraagd heeft dit niet uit te brengen. Hoewel er spraken is van een definitie kwestie, is dit een definitief of concept advies, kunnen we vaststellen dat dit advies ondertekend is door het RCE. En klaar lag om aan de gemeente Rotterdam te verzenden. Dat dat uiteindelijk op verzoek van de wethouder niet gebeurt is, doet niets af aan de status en inhoud van dit advies. 

De belangrijkste passages uit dit advies: 


"Ik ben mij er terdege van bewust dat voor Rotterdam een grote woningbouwopgave aan de orde is. Niettemin adviseer ik u om van het plan af te zien. "


"Het plan reduceert de zeggingskracht/betekenis van de Euromast als mast oprijzend uit het groen tot een mast oprijzend tussen een reeks stedelijke hoogbouwvolumes. Het open karakter van het gebied neemt sterk af. Dit heeft het een negatieve invloed op de monumentale waarde en daarmee de beleving van het Maastunnelcomplex, het Park en het Parksluizencomplex, de rijksmonumenten in de onmiddelijke nabijheid. Het gaat bij Rijksmonumenten om een nationaal belang. Met het voorgenomen bouwplan van woongebouwen in de groenstrook rondom de Euromast gaan de bovengenoemde waarden verloren: de markante vrije ligging en de nog gave relatie met de omgeving. Daarnaast reduceert de voorgestelde nieuwe verbinding van de groenstrook bij de Euromast met het Park de waarden van het Maastunnelcomplex door de dimensionering."

 

"Rotterdam is een unieke stad in Nederland met een geschiedenis en ontwikkel- en ontwerptradities die overal terug te zien zijn in het erfgoed van stad. Rotterdam laat zien dat er veel kan met dat erfgoed, maar niet alles en niet overal. Overweeg met welke ontwikkeling de waardevolle omgeving van de Parkhaven versterkt kan worden, bijvoorbeeld door verbetering van de groen- en recreatiefunctie voor de inwoners van de stad."

 

"Gemeente en RCE zijn nu geconfronteerd met een plan van een ontwikkelaar als 'unsolicited proposal'. Hiermee is het gebruikelijke proces om eerst de cultuurhistorische waarden en kwaliteiten in beeld te brengen en vervolgens met respect voor deze waarden te zoeken naar ruimte voor ontwikkeling geblokkeerd."

 

"Ik geef u in overweging om een inventarisatie uit te voeren van dergelijke kwetsbare locaties in uw gemeente en deze uit te sluiten van 'unsolicited proposals' om in de toekomst een voor alle partijen demotiverend en kostbaar proces te voorkomen. Dat wil niet zeggen dat daarmee ontwikkelingen op deze locaties zijn uitgesloten, het is van belang een zorgvuldig proces in te richten om locaties zo te ontwikkelen dat de monumentale beleving en daarmee de waardering van de leefomgeving wordt versterkt."

2020 12 07 2020.12 Brief aan weth Wijbenga inz Gezonde Stad Index 2020.pdf

Groen Visie Rotterdam 2030 

7 december 2020

De Stichting Groen Parkhaven heeft een brief aan wethouder Wijbenga gestuurd inzake de Groen Visie Rotterdam 2030. Op veel punten is de stichting het eens met deze visie, maar maakt zich ook zorgen over de belangenafweging. 

Er schuilt namelijk een addertje onder het gras, en wel waar de wethouder het punt van belangenafweging aanstipt. 

Wij vragen ons met grote zorgen af “wiens en wat voor belangen” de doorslag zullen geven.

Gezien de recente opmerkingen van de wethouder dat er aan de randen van parken en pleinen best gebouwd zou mogen worden rijst bij ons het sterke vermoeden dat de belangen van projectontwikkelaars al gauw het zwaarst zullen wegen. In geval van de Parkhaven is het duidelijk dat dit laatste het geval is.

2020 07 06 20bb15133 Tussenbericht moties over Parkhaven 20bb1417, 20bb1426, 20bb1428, 20bb1433, 20bb1437, 20bb1413, 20bb1416, 20bb1418, 20bb1420, 20bb1421.pdf

Vertraging masterplan

7 oktober 2020

Wethouder Kurvers heeft op 6 oktober een brief aan de Commissie BWB gestuurd waarin melding gemaakt wordt van een vertraging in het (besluitvormingsproces) Masterplan Parkhaven. Hierbij meldt de wethouder eveneens dat de afhandeling van moties vertraging oploopt. Expliciet worden een 10-tal moties genoemd die zijn aangenomen bij de behandeling van het Toetsingskader op 30 januari jl.

De stand van zaken van een drietal belangrijke aspecten ontbreekt. Wij zijn benieuwd naar de reden waarom deze 2 amendementen en 1 motie niet aangehaald zijn. Ondanks het feit dat het College een amendement gewoon uit moet voeren.

Het betreffen:

De brief is terug te lezen via:

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/.../ingekomen.../618378

2020.08 2020 09 30 Brief aan College inzake Masterplan Parkhaven.pdf

Proces masterplan

30 september 2020

De Stichting Groen Parkhaven heeft het College een brief gestuurd waarin wij vragen duidelijkheid te verschaffen over de planning van de besluitvorming omtrent het Masterplan Parkhaven. 

BS20 00999 - Brief wethouder Kurvers aan Stichting Groen Parkhaven -Betreft visualisaties Parkhaven (1).pdf

Brief van wethouder kurvers inzake visualisaties

27 september 2020

Op 17 juli 2020 hebben wij aan wethouder Kurvers een brief gestuurd over onze bezwaren en zorgen inzake de visualisaties. 

Op 23 september 2020 hebben wij van wethouder Kurvers antwoord ontvangen. Ook de gemeente heeft kritisch naar de visualisaties gekeken. VOF Parkhaven heeft toegezegd enkele visualisaties aan te passen danwel niet meer te gebruiken. 

2020 07 17 Brief aan wethouder Kurvers (cc gemeenteraad) inzake visualisaties Parkhaven.pdf

Brief aan wethouder kurvers over visualisaties

17 juli 2020

Er valt veel te zeggen over visualisaties van nieuwbouwprojecten. You either love them or hate them. Maar wat als we nu eens kritisch naar de visualisaties kijken? En de Toren-van-Babylon-filter uitzetten? En vervolgens diverse fouten ontdekken? Waardoor de politiek en de burger een niet realistisch beeld krijgt van de plannen? Is er dan geen spraken van misleiding, al dan niet met opzet? 

Daarover schreven wij bijgaande brief aan wethouder Kurvers (met afschrift aan de gemeenteraad). 

2020 06 04 Brief Stichting Groen Parkhaven aan Wijbenga (cc Kurvers en gemeenteraad) inz beantwoording gemeenteraadsvragen tijdelijk groen (20bb1094).pdf

gebiedsvisie hoboken 2030

4 juni 2020

De Stichting Groen Parkhaven heeft als reactie op de beantwoording van raadsvragen over het groen aan de Parkhaven, de bouwplannen en de onjuiste referentie naar de Gebiedsvisie Hoboken 2030 een brief aan wethouder Wijbenga gestuurd. Wij zijn van mening dat de raadsleden onjuist geïnformeerd worden door het College van Burgemeester en Wethouders over de inhoud van deze Gebiedsvisie.

tijdelijk groen

3 juni 2020

Op 28 april 2020 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de schriftelijke vragen van het raadslid R.T.J. van der Velden (Partij voor de Dieren) over "Bouwlocaties met tijdelijk groen" beantwoord. Helaas wordt de gemeenteraad hier onvolledig geïnformeerd over de Visie Hoboken 2030. Dit plan stelt namelijk dat hoogbouw, zoals nu opgenomen in het Masterplan, nadrukkelijk niet de bedoeling is bij eventuele bebouwing.

Vertraging masterplan

27 mei 2020

Wethouder Kurvers heeft per brief de Commissie Bouwen Wonen en Buitenruimte geïnformeerd dat de afdoening van de moties en het project vertraging hebben opgelopen. In plaats van behandeling van dit onderwerp in de commissievergadering van juni naar oktober 2020 (op zijn vroegst) is verschoven.

Nieuwe visualisatie

25 mei 2020

Op Twitter verscheen een visualisatie van de bouwplannen aan de Parkhaven. Opvallend is hoezeer de Euromast aangetast wordt door de bouwplannen. Hèt icoon van Rotterdam wordt gereduceerd tot een Madurodam versie. Daarbij valt op dat de kadezijde nog niet opgeknapt is. 

Oproep aan gemeenteraad

16 april 2020

Op 16-4-2020 hebben wij aan de gemeenteraad een brief gestuurd met de oproep tot het heroverwegen van de wenselijkheid tot het bebouwen van binnenstedelijke recreatiegebieden. De corona crisis heeft aangetoond dat bewoners behoefte hebben aan groene gebieden binnen de stad. Het opofferen van deze gebieden voor massale woningbouw zou uiterst onverstandig zijn.


Stichting groen parkhaven opgericht

9 april 2020

Sinds 9-4-2020 is de Focusgroep Groen Parkhaven formeel Stichting Groen Parkhaven.

Gemeenteraad stemt in met wenselijkheid

30 januari 2020

De gemeenteraad heeft op 30-1-2020 ingestemd met de randvoorwaarden voor de bouw van 640 woningen aan de Parkhaven, naast het Park en de Euromast. 

Wij danken onder meer Leefbaar Rotterdam, SP en 50Plus voor hun steun aan onze strijd tegen deze bouwplannen. Wij zijn vooral teleurgesteld in GroenLinks. Deze partij heeft voor de wenselijkheid gestemd. In ruil daarvoor kreeg de partij haar vuurwerkverbod erdoor. 

Burgermanifest groen parkhaven

14 januari 2020

Op 14-1-2020 hebben wij het Burgermanifest Groen Parkhaven aan zowel het College van Burgemeester en Wethouders als aan de gemeenteraad aangeboden. Ter ondersteuning van de besluitvorming tegen de wenselijkheid van bebouwing op de Parkhaven.

Sinds het bekendmaken van de toestemming tot het haalbaarheidsonderzoek (in april 2019) hebben wij ons verdiept in de plannen en daarbij behorende procedure. Dit heeft geleid tot een behoorlijk aantal bevindingen. En tot een aantal voorstellen voor de Parkhaven. Deze hebben wij in dit Burgermanifest Groen Parkhaven opgenomen. 

petitie nagestuurd aan gemeenteraad

5 januari 2020

Omdat wethouder Kurvers geen melding heeft gemaakt aan de gemeenteraad van het overhandigen van de petitie van 6.050 handtekeningen tegen de beoogde nieuwbouwplannen, hebben wij de resultaten van de petitie ter beschikking gesteld aan de gemeenteraad. 

Het is schrikbarend dat de wethouder deze cruciale informatie over de wenselijkheid niet actief verspreid heeft aan de raad. 

Petitie overhandigd aan weth. Kurvers

27 november 2019

Op 27 november 2019 hebben wij de petitie van 6.050 handtekeningen aan wethouder Kurvers overhandigd. Door middel van deze petitie vragen wij het College van Burgemeester en Wethouders om het onderzoek naar de wenselijkheid van het bebouwen van de Parkhaven stop te zetten. En om de Parkhaven te vrijwaren van nieuwbouw.


26 november 2019

Op 26-11-2019 is de petitie "Geen woonwijk rondom Euromast Park" beëindigd.  In totaal zijn er 6.050 digitale en fysieke handtekeningen opgehaald om de wethouder te overtuigen van het gebrek aan draagvlak voor de beoogde nieuwbouwplannen.  En te vragen om het haalbaarheidsonderzoek stop te zetten en voor de toekomst het Park, de Parkkade en Parkhaven rondom de Euromast te vrijwaren van het realiseren van woningbouw danwel kantoren.

19 november 2019

Met zoveel negatief adviezen en weerstand tegen de ondemocratische procedure voor woningbouw naast de Euromast, kan het college haar plannen echt niet doorzetten. Dat betoogt Bas van Herpen van de Focusgroep Groen Parkhaven. “Welke wereldstad pakt haar icoon nou in?”


Illustratie: Michael van Kekem