Wie we zijn

Stichting Groen Parkhaven is het initiatief van een groep bewoners uit de Rotterdamse wijken Coolhaveneiland/Delfshaven, Lloydkwartier en Scheepvaartkwartier, voorheen actief onder de naam Focusgroep Groen Parkhaven.

Wij hebben elkaar gevonden in onze bezorgdheid over het bouwplan aan de Parkhaven waarvoor 4,2 hectare groen moet verdwijnen en het aanzien van de rijksmonumenten Park, Euromast en Maastunnel wordt aangetast.

De liefde voor dit typisch Rotterdamse erfgoed en de diep gevoelde noodzaak dit groengebied voor de stad te behouden vormen onze drijfveren.

De Stichting Groen Parkhaven behartigt zeker niet alleen de belangen van de omwonenden. De Euromast raakt bij heel veel meer Rotterdammers een gevoelige snaar, net zoals heel veel Rotterdammers voor hun ontspanning en gezondheid zijn aangewezen op dit groene stuk binnenstad. Dit bleek wel toen de petitie van de Focusgroep Groen Parkhaven vorig voorjaar in korte tijd 6000 keer werd ondertekend. De gemeente heeft echter verzuimd heel Rotterdam op de hoogte te stellen van dit bouwplan. Ook daarom voelt de Stichting Groen Parkhaven zich genoodzaakt van zich te laten horen.

Natuurlijk wordt door ons beseft dat grote aantallen woningen in Rotterdam nodig zijn en de inwoners zijn meer dan welkom. Echter niet op deze manier, waarbij cultuurhistorisch belangrijke, landschappelijk interessante en ruimtelijk belangrijke onderdelen van onze stad worden omgevormd tot de zoveelste kaalslag en verstening van groene ruimte. Die tijd en die aanpak is voorbij.

Doel

De Stichting Groen Parkhaven zet zich in voor:

  1. het behoud van de vrije zichtlijnen op de Euromast vanuit het zuiden en het noorden (nu reeds ten dele belemmerd door de hoogbouw van Little C)

  2. het behoud van de optimale beleving van de Euromast vanuit de hiervoor bedoelde, langgerekte groene zones ten zuiden en ten noorden van de toren.

  3. het behoud van de groene zones ter wille van de verbetering van het leefklimaat van de stad.

  4. het behoud van het bijzondere karakter van het Park als een aan vier zijden omdijkte groene oase.

  5. de integratie van de Parkhaven met het Park.

  6. een nieuwe recreatieve en culturele invulling van het groen bij de Euromast.


Wij proberen deze doelstellingen te bereiken door via sociale media zoveel mogelijk Rotterdammers en gelijkgestemde partijen bij deze zaak te betrekken om daarmee druk uit te oefenen op de gemeente Rotterdam om af te zien van bouwplannen op deze locatie. En mocht dit onvoldoende effect sorteren door zo nodig wijziging van het bestemmingsplan van dit gebied van ‘groen en recreatie’ naar ‘wonen’ en de verlening van eventuele verdere (bouw-) vergunningen juridisch aan te vechten.

Nieuwe kansen voor Parkhaven

De Stichting Groen Parkhaven stelt voor de Parkhavenstrook vanuit een andere hoek te bekijken dan de gemeente en de vastgoedontwikkelaars doen. En in plaats van de groenstrook te beschouwen als een verwaarloosde rafelrand, te kijken naar de kwaliteiten van deze locatie: een rustige overgangszone, feitelijk en visueel, tussen kade en Park, rijk aan een drietal bijzondere Rotterdamse iconen, honderden bomen en struiken en zicht op water. En in plaats van te denken dat volbouwen de enige oplossing is voor deze plek, kansen te zien om hier een bijzonder stuk stad tot ontwikkeling te brengen door een mooi landschapsplan te maken waar het goed toeven is voor het grote publiek.


De Parkhaven kan tot een landschappelijk aantrekkelijk gebied worden ingericht met een tijdelijke, gedeeltelijk permanente tentoonstelling van artistieke en ook speelse aard, met als referentie Sonsbeek Buiten De Perken in Arnhem en park Middelheim in Antwerpen. De Parkhavenzone is daartoe uitermate geschikt, als natuurlijke route naar de Maasoever met mooie zichten op de Maas. Het al in 2010 gemaakte landschapsplan van het bureau OKRA kan als basis dienen. De nationale monumenten: de veelbezochte Euromast, het Maastunnelgebouw en het Park zijn hierin drie centrale onderdelen. Zo wordt deze groene zone een “Kunst aan de Maas” route, een buitententoonstelling voor beelden en andere objecten. Een waardevolle verrijking voor Rotterdam. Aantrekkelijk voor de Rotterdammers, maar ook met grote uitstraling naar elders, ook internationaal.


Ook valt te denken aan sportvoorzieningen als een trimbaan en rekstokken, passend bij de ambitie van de gemeente Rotterdammers gezonder te maken. Of aan een gebied waar kleinere festivals kunnen plaatsvinden, zoals food truck festivals of een mini-Parade. Tenslotte krijgt dit groene gebied weer de naam die het had in vroeger tijd, toen hier nog voetbalwedstrijden werden gehouden: het Heuvelveld. Zo zal men kunnen zeggen dat Rotterdam durft te kiezen voor de belangen van al zijn bewoners, niet alleen voor die van de happy few.


Stelt u zich voor: de kades van het Park en de Parkkade worden opgeknapt zoals dat eerder is gedaan met de Willemskade en de Westerkade. Een hiervoor tien jaar geleden gemaakt inrichtingsplan ligt klaar. (De ‘Drie Kades Visie’ en het ‘Voorlopig Ontwerp Parkkade’ van OKRA uit 2010). De groenstrook van de Euromast wordt weer een uitloper van het Park, net als in 1960 bij de eerste Floriade; er komen sportvoorzieningen als een trimbaan, rekstokken en wellicht zelfs basketbalpalen, passend bij de ambitie van de gemeente Rotterdammers gezonder te maken.


Ook valt te denken aan kunstzinnige en speelse objecten waarmee kinderen zich kunnen vermaken. De Parelketting in het Park is daar een mooi voorbeeld van. Natuurlijk mag een paviljoen niet ontbreken, met een terras en ligstoelen onder de bomen. Een gebied waar kleinere festivals kunnen plaatsvinden, zoals food truck festivals of een mini-Parade. Tenslotte krijgt dit groene gebied weer de naam die het had in vroeger tijd, toen hier nog voetbalwedstrijden werden gehouden: het Heuvelveld. Zo zal men kunnen zeggen dat Rotterdam durft te kiezen voor de belangen van al zijn bewoners, niet alleen voor die van de happy few.


Zijn wij als Stichting Groen Parkhaven dan tegen de verstedelijking en verdichting van Rotterdam? Nee, dat zijn wij niet. Wij realiseren ons terdege dat er sprake is van woningnood in Rotterdam Rijnmond. En dat hierdoor grote behoefte is aan uitbreiding van het woningaanbod in de regio. Maar wij constateren tegelijkertijd dat bij het College de trots en zorg voor de Rotterdamse Rijksmonumenten en de bestaande groene gebieden in de binnenstad ontbreekt.


Maar waar moet dan ruimte gevonden worden voor de duizenden woningen die het huidige college wil bouwen? Binnen de stedelijke ruimte wordt dit steeds lastiger. Bedrijfspanden kunnen omgebouwd worden tot appartementen. Oude havenbekkens – met veel laagwaardig grondgebruik, versleten bouwwerken en loodsen – kunnen herontwikkeld worden. Dit zal niet het noodzakelijke bouwvolume opleveren. Wij zijn daarom van mening dat het College grote bouwlocaties aan de rand van de stad dient te zoeken. En die gereed te maken voor stevigere bouwvolumes (van alle prijsklassen) waarmee naar verwachting ook de kosten kunnen worden gedrukt. Anders dan het vullen van een 4 ha groen uit de binnenstad. Terwijl Rotterdam en haar inwoners bij een verdere verstedelijking en veranderend klimaat juist een grotere behoefte gaan krijgen aan groen en parken in de binnenstad. Deze ruimten zijn voor de gezondheid van de inwoners juist van belang.

Wat kunt u doen?

Op 19 februari 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Masterplan Parkhaven. Hierbij heeft de raad het College van B&W toestemming gegeven om het Bestemmingsplan Scheepvaartkwartier te wijzigen. Het vigerende bestemmingsplan maakt woningbouw aan de Parkhaven namelijk niet mogelijk.

Op het moment dat het ontwerp (project) bestemmingsplan in procedure gaat en ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen. Houdt onze website en social media hiervoor in de gaten. Het heeft nog geen zin om voortijdig een zienswijze in te dienen.

De Stichting Groen Parkhaven zal eveneens een zienswijze indienen. En mogelijk naar de Raad van State gaan om in beroep te gaan tegen een vastgesteld gewijzigd bestemmingsplan. Hiervoor hebben wij juridische ondersteuning nodig. Daarvoor zijn we op dit moment een doneeractie begonnen. Helpt u ons financieel? Zie hiervoor 'doneren'.

ANBI gegevens

Bestuur

Dhr. A. Twigt, voorzitter

Mw. M. Buitenhuis, secretaris

Mw. E. Koolhaas, penningmeester

Opgericht

De Stichting is formeel opgericht op 9 april 2020

Gegevens

IBAN-nummer: NL54 RABO 0354 3892 62 tnv Stichting Groen Parkhaven te Rotterdam

Kamer van Koophandel: 77812271

SBI-code: 94996

RSIN: 8611.55.622

ANBI-nummer: 8611 55 622

Beleidsplan

De hoofdlijnen van het beleidsplan van de Stichting Groen Parkhaven zijn hierboven terug te lezen onder het kopje 'Doel'.

Beloningsbeleid

De bestuurders van de Stichting Groen Parkhaven ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.