Vzdelávanie | Integrácia | Partnerstvá

Sapiente je občianskym združením, ktorého cieľom je prispieť k rozvoju modernej spoločnosti. Zameriavame sa najmä na oblasť celoživotného vzdelávania, podpory zamestnanosti, rozvoja a tvorby verejno-súkromných partnerstiev a dobrovoľníctva. Pripravujeme, realizujeme a podporujeme rôzne odborné, vzdelávacie a kultúrne aktivity, projekty, programy a iniciatívy. Od roku 2016 pôsobíme v regióne východného Slovenska.

Čo robíme

VZDELÁVANIE

 • Našou snahou je zvyšovať vzdelanostnú a kultúrnu úroveň spoločnosti, pomáhať rozvíjať a skvalitňovať vzdelávanie a podporovať účasť rôznych cieľových skupín na tomto vzdelávaní.

 • Pripravujeme a realizujeme rôzne druhy vzdelávacích aktivít.

 • Chceme podporovať rozvoj modernej znalostnej spoločnosti na Slovensku, rozvoj technológií, s dôrazom na digitálne technológie, a lepšieho prístupu k nim v menej vyspelých regiónoch Slovenska.

 • Podporujeme a aktivizujeme rozvoj kľúčových kompetencií u detí, mládeže, mladých ľudí, ľudí v produktívnom veku a seniorov.

INTEGRÁCIA

 • Pomáhame a podporujeme rôzne znevýhodnené, minoritné, okrajové a rizikové skupiny a sociálne odkázané osoby, s cieľom posilniť ich začlenenie a integráciu do väčšinovej spoločnosti.

 • Podporujeme aktivity pre rozvoj zamestnanosti v menej vyspelých regiónoch Slovenska.

 • Aktívne pracovať s deťmi a mládežou, podporovať talenty s cieľom naplno im umožniť rozvoj svojho potenciálu a pomôcť im pripraviť sa na ich miesto v spoločnosti.

 • Podporujeme rozvoj dobrovoľníctva, demokracie a občianskej spoločnosti na Slovensku.

PARTNERSTVÁ

 • Budujeme a rozvíjame verejno-súkromné partnerstvá.

 • Snažíme sa prepojiť skúsenosti a zámery verejného a súkromného sektora, najmä v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a životného prostredia.

 • Pre inštitúcie verejného sektora, tretieho sektora, súkromného sektora a samosprávy uľahčujeme prístup k prostriedkom štrukturálnych fondov, grantových programov, dotácií a k prostriedkom štátnej a súkromnej podpory.