Projekt LearnIT.ke

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Údaje o projekte

       (projekt bol predĺžený)

Priblíženie projektu

Projekt „Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja“ si kladie za cieľ podporiť zefektívnenie verejnej správy formou analytických, koncepčných a participatívnych metód. Projekt bude riešiť problém absentujúceho komplexného strategického prístupu inštitúcií verejného sektora pre zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby zamestnávateľov IT sektora v regióne Košického kraja. Projekt má ambíciu prepojiť, formou multisektorovej platformy, všetky cieľové skupiny, strany participujúce v oblasti celoživotného IT vzdelávania v regióne – verejnú správu, zamestnávateľov a vzdelávacie inštitúcie (vrátane MNO). Do realizáciu projektu budú priamo zapojené tieto cieľové skupiny:

Projekt vytvoril 4 koncepčné a analytické materiály, realizoval 5 hodnotení a analýz. Celkovo priniesol 3 sady opatrení zameraných na zefektívnenie verejnej správy. Projekt zároveň vytvoril 1 platformu zameranú zvyšovanie kvality verejných politík a 6 multisektorových partnerstiev. V rámci projektu bežala komunikačná kampaň TyPlusIT.

Hlavné medzníky realizácie projektu

Pripravené materiály

Podmienky použitia materiálov (licencia) sú uvedené nižšie.Na webstránke sú výstupy projektu prístupné vo formáte PDF. Radi Vám sprístupnime aj editovateľnú verziu výstupov projektu (vo formáte Microsoft Word). Svoje požiadavky posielajte na email info@sapiente.sk.

Analytické materiály

Návrhové materiály

Implementačné materiály

Komunikačná kampaň a publicita projektu

Webstránky

Komunikačná kampaň TyPlusIT

Okrúhle stoly a workshopy

Záznamy z online seminárov a online prezentácie sú dostupné na tejto linke: https://www.typlusit.sk/online-akademia/

Odborné príspevky

Články

Inzercia v tlači / Online inzercia

Podmienky použitia (licencia)

Na výstupy projektu ako dielo (dokumenty uvedené v časti Pripravené materiály, vyššie) sa vzťahuje licencia CC BY-SA 4.0 (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs) a, pokiaľ nie je uvedené inak, je možné ich:

za týchto podmienok:

Ako uviesť autora:

Tieto podmienky vychádzajú z licencie CC BY-SA 4.0 a sú doplnené o časť "Ako uviesť autora".

Sprístupnenie editovateľnej verzie výstupov

Na webstránke sú výstupy projektu prístupné vo formáte PDF. Radi Vám sprístupnime aj editovateľnú verziu výstupov projektu (vo formáte Microsoft Word). Svoje požiadavky posielajte na email info@sapiente.sk.