Projekt LI.L

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Údaje o projekte

Vďaka projektu sme vytvorili aktuálne a moderné vzdelávacie potreby prepojené s trhom práce. Vzdelávacie programy sú pripravené komplexne a hotové na realizáciu. Ich úprava je možná podľa požiadaviek potenciálnej cieľovej skupiny. Máme záujem tieto programy ďalej realizovať v rôznych inštitucionálnych formách a grantových rámcoch. 

Vytvorené vzdelávacie programy chceme ponúkať ďalším cieľovými skupinám. Získané skúsenosti a kompetencie chceme zároveň zhodnotiť aj pri realizácii ďalších projektov podobného charakteru. Realizovaním ďalších vzdelávacích aktivít sa zvýši účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní, čím sa výsledky projektu a jeho prínos značne rozšíria.

Vzdelávacie programy

Program A. Riadenie projektov financovaných z externých zdrojov (stiahnuť infolist)

(celkovo 140 hod. vzdelávania, 21 účastníkov, 2 skupiny: A-1 a A-2, každá skupina absolvovala 70 hod. vzdelávania – celý program, spolu 6 modulov)

Program B. Rozbehnutie vlastného podnikania (stiahnuť infolist)

(celkovo 266 hod. vzdelávania, 16 účastníkov uchádzačov o zamestnanie, 2 skupiny: B-1 a B-2, každá skupina absolvovala 133 hod. vzdelávania – celý program, spolu 12 modulov)

Program C. Osobnostné zručnosti pre pracovné prostredie

(celkovo 112 hod. vzdelávania, 54 účastníkov, 5 skupín, spolu 8 modulov):

Program D. Finančná, právna a občianska gramotnosť (stiahnuť infolist)

(celkovo 154 hod. vzdelávania, 14 účastníkov, 2 skupiny: D-1 a D-2, každá skupina absolvovala 77 hod. vzdelávania – celý program, spolu 3 moduly)

Program E. Digitálna gramotnosť (stiahnuť infolist)

(celkovo 336 hod. vzdelávania, 46 účastníkov, 4 skupiny: E-1 až E-4, každá skupina absolvovala 84 hod. vzdelávania – celý program, spolu 4 moduly)

Realizácia projektu

Realizácia projektu bola rozčlenená do troch podaktivít:

Podaktivita 1.1: Tvorba vzdelávacích programov

Podaktivita 1.2: Realizácia programov celoživotného vzdelávania

Podaktivita 1.3: Koordinácia projektu

Projektový tím

Zmluvy

Dodávateľská zmluva: Externé služby náboru cieľovej skupiny a spätnej väzby

Dodávateľská zmluva: Diagnostika úrovne vstupných a výstupných kompetencií účastníkov vzdelávacích programov


Dohoda o poskytovaní vzdelávania (uchádzač o zamestnanie), vrátane príloh: