ครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร : เฟสที่ 1
ครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน : เฟสที่ 2

Qpot : Quality police teacher | KPRU : Kamphaeng Phet Rajabhat University

| ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการฯ

......เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข และพัฒนาคุณภาพครู” ให้กับโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 218 แห่ง

......พล.ต.ท.วิชิต ปักษา รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) เปิดเผยว่า โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนประสบภาวะความยากลำบากและข้อจำกัดหลายด้านที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครู การจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของเด็กนักเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างของปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทย ปัจจุบันมีสถานศึกษาในสังกัด บช.ตชด. รวมทั้งสิ้น 218 แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียน ตชด. จำนวน 168 โรง และศูนย์การเรียน ตชด. จำนวน 50 ศูนย์ โดยกว่าร้อยละ 20 เป็นโรงเรียนที่เดินทางยากลำบากมากไม่สามารถเข้าถึงได้โดยรถยนต์ในทุกฤดู นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนด้อยโอกาส และส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยไม่รู้ภาษาไทย จึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับเด็กนักเรียนมักขาดเรียนบ่อยอันมีสาเหตุจากการเดินทางที่ยากลำบากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน มีการอพยพย้ายตามผู้ปกครอง และประสบปัญหาภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและการเรียนรู้ของเด็ก รายละเอียดต่อ.....

| วัตถุประสงค์โครงการฯ

1. พัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

2. ส่งเสริมครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีโอกาสได้ศึกษาต่อเพิ่มคุณวุฒิทางวิชาชีพครู

วัตถุประสงค์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะเชิงบูรณาการจากการฝึกปฏิบัติจริงในภาระงานที่ปฏิบัติในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนำร่องจำนวน 6 โรงเรียนที่ใช้เป็นฐานในการพัฒนา โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินการ...
วัตถุประสงค์ที่ 2 จักลไกและกระบวนการเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับการจัดการศึกษาในหลักสูตรผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษาทีเข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหา เพื่อส่งเสริมให้ครู ตชด. มีโอกาสได้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางวิชาชีพครูสำหรับการดำเนินงานโครงการระยะต่อไป โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินการ...

เป้าหมาย เฟส 1 ปีงบประมาณ 2564

วัตถุประสงค์ที่ 1 1. รร.ตชด.ศาสตราจารย์สำเภา ไพรวรรณ วรางกูร (ห้วยระพริ้ง) ต.พระวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 2. รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (บ้านแพะ) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 3. รร.ตชด.บ้านห้วยสลุง ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 4. รร.ตชด.บ้านตีนดอย ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 5. รร.ตชด.จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 6. รร.ตชด.บ้านแม่กลองคี ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
วัตถุประสงค์ที่ 2 1. พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (1 ปี) 2. พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)

เป้าหมาย เฟส 2 ปีงบประมาณ 2565

วัตถุประสงค์ที่ 1 1. รร.ตชด.จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 2. รร.ตชด.บ้านห้วยสลุง อ.แม่ระมาด จ.ตาก 3. รร.ตชด.ศาสตราจารย์สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร (ห้วยระพริ้ง) อ.แม่สอด จ.ตาก 4. รร.ตชด.บ้านแม่กลองคี อ.อุ้มผาง จ.ตาก 5. รร.ตชด.บ้านเลตองคุ อ.อุ้มผาง จ.ตาก (ร่วมใหม่) 6. รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (หม่อกั้วะ) อ.อุ้มผาง จ.ตาก (ร่วมใหม่)
วัตถุประสงค์ที่ 2 1. รับนักศึกษาหลักสูตร ป.วิชาชีพครู (1 ปี) ปีการศึกษา 2565 2. รับนักศึกษาหลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) ปีการศึกษา 2565

| เครือข่ายความร่วมมือ