กำหนดการ

งานมุทิตาจิต

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กำหนดการจัดงาน

อาจาริยบูชา มุทิตาจิต ๗๒ ปี อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

และนิทรรศการครูต้นธารศิลป์ ผู้สืบทอดศิลปะไทย

๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ณ เรือนรสิกคามและโรงช้าง โรงเรียนรุ่งอรุณ

กำหนดการ

๖.๔๕ น. ลงทะเบียน

๗.๐๐-๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ ๙ รูป

๘.๐๐-๘.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

๘.๓๐-๘.๔๕ น. รศ.ประภาภัทร นิยม ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

๘.๔๕-๑๐.๑๕ น. ร่วมฟังเสวนา หัวข้อ “ศิลปะไทยและการสืบทอด” ผู้ร่วมเสวนา พระสันติพงศ์ เขมปญฺโญ วัดป่าสุคะโต, คุณโชคชัย ตักโพธิ์, คุณวินัย ปราปริปู, คุณพชร พงศาชำนาญกิจ ดำเนินรายการโดย คุณทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์

๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ

๑๒.๐๐ น. จบพิธี

เชิญแขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมเวทีเสวนา

ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. นิทรรศการครูต้นธารศิลป์ ผู้สืบทอดศิลปะไทย

และกิจกรรม ศิลปะสาธารณะกุศล ตอกตุง และพันตุง

ณ เรือนศิลปะ (รสิกคาม)

WORKSHOP ๑

“จริยศิลป์และการใช้สีฝุ่นแบบจิตรกรรมไทย”

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.

เรียนรู้คุณสมบัติและขั้นตอนการทำพื้นกาวเม็ดมะขาม ดินสอพอง

ฝึกปฏิบัติโรยลาย ร่างลาย และการลงสีฝุ่นจากธรรมชาติ

ณ โรงช้าง / เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวัย รับจำนวน 30 ครอบครัว

อำนวยการสอนโดย อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง

WORKSHOP

"ตอกตุง พันตุง"

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. กิจกรรม “ศิลปะสาธารณะกุศล”

ตอกตุง พันตุงเพื่อร่วมแสดงอาจาริยบูชา มุทิตาจิต ณ โรงช้าง โรงเรียนรุ่งอรุณ

งานพิธีอาจาริยบูชา มุทิตาจิต ๗๒ ปี อาจารย์ ผ่อง เซ่งกิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ณ เรือนรับอรุณ

WORKSHOP ๒

“จริยศิลป์ - การทำพื้นกาวเม็ดมะขามดินสอพอง”

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. เรียนรู้คุณสมบัติและขั้นตอนการทำพื้นกาวเม็ดมะขามดินสอพอง ฝึกปฏิบัติ ต้มกาวเม็ดมะขามดินสอพอง ทาผ้า ลอกลาย ปรุลาย

ณ เรือนศิลปะ / เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวัย รับจำนวน 30 ครอบครัว

WORKSHOP ๓

“จริยศิลป์ - การลอกลาย เขียนลายไทย”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น.เรียนรู้เทคนิคการลอกลายครู การเขียนลายไทย ฝึกปฏิบัติ โรยลาย ลอกลาย เขียนเส้นลายไทย

ณ เรือนศิลปะ / เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวัย รับจำนวน 30 ครอบครัว

WORKSHOP ๔

“จริยศิลป์และการใช้สีฝุ่นแบบจิตรกรรมไทย”

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. เรียนรู้เรื่องสีฝุ่น สีจากธรรมาติ และการลงสีบนผ้าเม็ดมะขามดินสอพอง ฝึกปฏิบัติ ลงสีลายไทยบนพื้นเม็ดมะขามดินสอพอง

ณ เรือนศิลปะ / เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวัย รับจำนวน 30 ครอบครัว

และกิจกรรม ศิลปะสาธารณะกุศล “ตอกตุง”