Bio

Eu / Yo / I

Son Luguesa errante, licenciada en Físicas e profe inqueda de Tecnoloxía en secundaria e formadora en ABP, audiovisual e STEM. Traballo nun centro moi bonito en Boiro e nesa vila axudo a coordinar o festival audiovisual escolar Olloboi. Colaboro en proxectos de deseño e de audiovisual para diversas organizacións culturais.

A miña formación en debuxo é freelance. O ámbito onde teño máis experiencia é no urbansketching: amo viaxar!

Publicacións: Fanzine de Amnistía Internacional para a Feira do Cómic Viñetas do Atlántico (A nai dos desterrados, 2017); Ilustración de xacementos arqueolóxicos da Deputación de Pontevedra (2018); Proxecto educativo Ottawa Meets Galicia (2019); Novela gráfica Madia Leva (2019).

Soy Luguesa errante, licenciada en Físicas y profe inquieta de Tecnología en secundaria y formadora de ABP, audiovisual y STEM. Trabajo en un centro muy bonito en Boiro y en ese pueblo ayudo a coordinar el festival audiovisual escolar Olloboi. Colaboro en proyectos de diseño y audiovisual para diversas organizaciones culturales.

Mi formación en dibujo es freelance. El ámbito en el que tengo más experiencia es el urbansketching: amo viajar!

Publicaciones: Fanzine de Amnistía Internacional para la Feira do Cómic Viñetas do Atlántico (A nai dos desterrados, 2017); Ilustración de yacimientos arqueológicos de la Deputación de Pontevedra (2018); Proyecto educativo Ottawa Meets Galicia (2019); Novela gráfica Madia Leva (2019).

Wandering Luguesa, graduate in Physics and unsettled Tech secondary teacher and PBL, audiovisual and STEM trainer. I work in a nice school in Boiro, and in this village I help to organize the audiovisual cinema festival Olloboi.

My drawing background is freelance. The area in which I have most experience is urbansketching - Love travelling!

Publications: Amnesty International Fanzine for Feira do Cómic Viñetas do Atlántico (A nai dos desterrados, 2017); Ilustration of archeological sites for Deputación de Pontevedra (2018); Educational project Ottawa Meets Galicia (2019); Graphic novel Madia Leva (2019).