Retningslinjer for Koralliansens dirigentstipend


1. Om ordningen

Dirigentstipendet er en tilskuddsordning for kordirigenter og er en del av Koralliansens dirigentsatsing. Rammen for tilskuddsordningen fastsettes av ledermøtet i Koralliansen.

2. Formål

Formålet med ordningen er å heve faglig nivå og engasjement hos kordirigenter og gjennom dette styrke korene. 

3. Hvem kan søke

Alle som er engasjert som fast dirigent i et kor i Norge kan søke stipend. 

4. Hva kan det søkes til

Stipendet kan gis til dirigenter som skal delta på kurs, seminar, studietur eller personlig veiledning med dirigentfaglig innhold. 

Det gis ikke støtte til:

5. Stønadsbeløp

Søkere som får innvilget stipend, vil bli tildelt 4000,- eller 8000,- kroner avhengig av tiltakets budsjett og i hvor høy grad kriteriene er oppfylt. Det gis støtte til maksimalt 75 % av de totale kostnadene for tiltaket. 

6. Kriterier

Det legges til grunn at informasjonen i søknaden er tilstrekkelig for å kunne vurderes, og at budsjettet på tilstrekkelig måte gjør rede for tiltakets økonomiske behov.

Ved vurdering av søknaden legges det vekt på tiltakets faglige og pedagogiske kvalitet. Søkeren bes begrunne behovet og læringsutbyttet i tiltaket. Søkere som ønsker støtte til eget opplegg, må dokumentere konkrete avtaler for tiltaket, med steds- og tidsangivelse samt navngitte faglige ressurspersoner det er gjort avtale med. Skissen for opplegget vil sammen med tiltakets budsjett også kunne påvirke stønadsbeløpet. 

Dersom søkeren har fått stipend fra ordningen tidligere, vil det kunne tas i betraktning. Deltagelse i undervisningsopplegg som ikke har korledelse som tema, må kunne grunngis ut fra hvilken konkret nytte ditt kor vil ha av tiltaket. Eksempel på dette er undervisning i sang, orkesterdirigering, pianospill, kroppsbevissthet, eller andre felt som kan være relevante for yrket.

7. Saksbehandling

Søknaden sendes inn ved hjelp av skjema på www.koralliansen.no. Vedtak om tildeling gjøres av Koralliansens tildelingsutvalg. Stipendets størrelse, krav til rapportering og øvrige betingelser meddeles mottaker i et tilsagnsbrev. Det påregnes en saksbehandlingstid på omlag én måned før svar på søknaden foreligger. Stipendene blir også kunngjort på koralliansen.no. 

Medlemmer av Koralliansens musikkfaglige utvalg eller stipendets tildelingsutvalg har ikke tilgang til å motta stipend fra ordningen.

8. Søknadsfrister

Søknadsfrister er 15. februar og 15. september hvert år.

9. Rapport og utbetaling

De som får tildelt stipend må sende en skriftlig rapport til Koralliansen senest én måned etter at tiltaket er avsluttet. Her skal det vedlegges dokumentasjon på om de faktiske økonomiske utgifter samsvarer med søknadens budsjett.

Eventuelt store avvik fra søknaden, både for innhold og budsjett, må begrunnes særskilt. Er det behov for forlenget rapporteringsfrist må dette avklares med Koralliansen. Dersom fristen ikke overholdes og/eller utgiftene ikke er i samsvar med bevilget sum, vil stipendet som hovedregel, helt eller delvis, trekkes tilbake.

Det skal benyttes eget rapporteringsskjema fra Koralliansen. Innvilget støtte blir utbetalt kvartalsvis etter at rapport er mottatt og godkjent.

10. Klageadgang

Vedtak kan påklages til Koralliansen v/Fonoko, men dette gjelder kun om søker mener det er begått saksbehandlingsfeil. Klage på det faglige eller kunstneriske skjønn er unntatt klagerett. En eventuell klage skal være skriftlig og må sendes Koralliansen per e-post til koralliansen@koralliansen.no innen tre uker etter at vedtaket er mottatt.