| e-learning

รหัสวิชา : 1035101 ชื่อวิชา : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาหลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ การผลิตและการประเมินสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุคศตวรรที่ 21 คลิก! มคอ.3

| วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา...

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการศึกษา

2. มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ เรียนรู้

3. มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ การผลิต พัฒนา และการประเมินสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา

4. มีความรู้ความเข้าใจนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมไปใช้ในการเรียนการสอนในยุคศตวรที่ 21

| บทเรียนออนไลน์

บริการบทเรียนออนไลน์ : LMS มร.กพ.

บริการกูเกิลคลาสรูม : Google Classroom

บริการข้อมูลสาขาวิชา : การประถมศึกษา

บริการโฮสติ้ง : วิชานวัตกรรมและเทคโนฯ

บริการมูเดิ้ล : moodlecloud.com

| แหล่งเรียนรู้

บทความสอนทำเว็บไซต์ : hellomyweb

แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ : e-Portfolio

ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ : e-learning

การพัฒนาวิชาชีพ : e-PLC

สื่อการเรียนรู้ eDLTV | DLTV