กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>> หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  

>> หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  

>> หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  

หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการ

การจัดทำคำมั่นและการสั่งให้ออกจากราชการ

การดำเนินการทางวินัย

การอุทธรณ์/การร้องทุกข์

>> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

คำสั่งมอบอำนาจ/คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

คำสั่งมอบอำนาจ

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

ดูทั้งหมด

การจัดเก็บข้อมูลภาระงาน

อ.ก.พ./ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

อ.ก.พ.

หนังสือเวียน/ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครสอบ/การคัดเลือก

การสมัครรางวัล

การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 ก.พ. 64