กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25)

>> หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (O27)

>> หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (O27)

>> หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (O27)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

  • คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 [หลักเกณฑ์]

  • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ 725 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มประเภทข้าราชการพลเรือนสังกัดส่วนราชการภูมิภาคประจำจังหวัด [หนังสือ]

  • คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 [หลักเกณฑ์]

  • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 33911 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563 [หนังสือ]

  • หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [หลักเกณฑ์]

ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

   • ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดขอนแก่น [ประกาศ] [หนังสือ]

   • ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดขอนแก่น [ประกาศ] [หนังสือ 4945 ] [หนังสือ ว 4947] (O26)

   • ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จังหวัดขอนแก่น [ประกาศ]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการ

การจัดทำคำมั่นและการสั่งให้ออกจากราชการ

การดำเนินการทางวินัย

การอุทธรณ์/การร้องทุกข์

คำสั่งมอบอำนาจ/คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

คำสั่งมอบอำนาจ

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

ดูทั้งหมด

การจัดเก็บข้อมูลภาระงาน

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 22301 ลงวันที่ 7 กันยายน 565 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด รอบที่ 2/2565 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) ตามแนวทางการแบ่งกลุ่มภารกิจในการบริหารราชการจังหวัด [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 10307 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด รอบที่ ๑/๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ตามแนวทางการแบ่งกลุ่มภารกิจในการบริหารราชการจังหวัด [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.5/ว 24623 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด รอบที่ 2/2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) ตามแนวทางการแบ่งกลุ่มภารกิจในการบริหารราชการจังหวัด [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.5/ว 10917 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด รอบที่ 1/2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ตามแนวทางการแบ่งกลุ่มภารกิจในการบริหารราชการจังหวัด [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • นังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 26971 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด รอบที่ 2/2563 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) ตามแนวทางการแบ่งกลุ่มภารกิจในการบริหารราชการจังหวัด [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 8990 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด รอบที่ 1/2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ตามแนวทางการแบ่งกลุ่มภารกิจในการบริหารราชการจังหวัด [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.5/ว 130 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรื่อง สำรวจข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ด้านกฎหมาย [หนังสือ] [แบบสำรวจปริมาณงานด้านกฎหมาย]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.5/ว 25059 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่องการจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [หนังสือ]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 21292 ลงวันที่ 21 สิิงหาคม 2562 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแนวทางการแบ่งกลุ่มภารกิจในการบริหารราชการจังหวัด [หนังสือ]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 35837 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแนวทางการแบ่งกลุ่มภารกิจในการบริหารราชการจังหวัด [หนังสือ]

 • ส่วนที่ 1 ตารางภาระงาน

 • ส่วนที่ 1 ตารางภาระงาน (เพิ่มเติม) ปี 2561

 • ส่วนที่ 2 ตารางผลการปฏิบัติงาน

 • ส่วนที่ 2 ตารางผลการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) ปี 2561

 • คำอธิบายการจัดเก็บข้อมูล

อ.ก.พ./ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

อ.ก.พ.

หนังสือเวียน/ประชาสัมพันธ์

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 22393 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. [หนังสือ]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 14499 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 13150 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • หนังสือจังวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 11321 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 10772 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างโลหะ ระดับอาวุโส [หนังสือ] [สิ่งที่งส่งมาด้วย]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 10303 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 เรื่อง แก้ไขและซักซ้อมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 9249 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ สมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 9246 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนใต้ [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 9232 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 8306 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [หนังสือ]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 32192 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งในต่างประเทศ [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 27784 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง คู่มือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ และเอกชน ที่ ก.พ. รับรอง [หนังสือ]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 25698 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง คำสั่งกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการมอบหมาย และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 25593 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 25582 ลงวันที่ 11 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่่ง [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว25022 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 4460/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับผิดชอบในการกำกับดูแลกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว24143 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง การเสนอขอรับบำเหน็จความชอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521 [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • แบบคำสั่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 21106 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 20522 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 และ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2564 [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน IT [หนังสือ]

 • การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 11083 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดขอนแก่น [หนังสือ] {ประกาศนโยบาย] [ประกาศหลักเกณฑ์] (O25) (O27)

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 8106 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] (O27)

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 6791 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.]

 • การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีข้ามกระทรวง (O27)

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 28192 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • "ก.พ.ค. News" ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (รายสี่เดือน)

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 21472 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังแทนสำหรับส่วนราชการที่ส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 3837 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การรายงานมาตรการผลกระทบการปฏิบัติงานและการสำรวจการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ [หนังสือ] [แบบรายงานการติดตามมาตรการผลกระทบทางลบ] [แบบสำรวจการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 16743 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565 [หนังสือ] [แผนปฏิบัติการ]

การรับสมัครสอบ/การคัดเลือก

การสมัครรางวัล

การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.5/ว 8306 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ยกเลิก ว 507) [หนังสือ]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.5/ว 5906-5907 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสำหรับสถานที่ทำงานในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ว 9506] [ว 9506]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.5/ว 507 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 เรื่อง ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [หนังสือ]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.5/ว 17547 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [หนังสือ]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.5/ว 15423 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [หนังสือ]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.5/ว 12174 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสำหรับสถานที่ทำงานในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [หนังสือ]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.5/ว 10021 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [หนังสือ]

 • หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.5/ว 9989 ลงวันที่ 12 เมษายน 2564 เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสำหรับสถานที่ทำงานในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค [หนังสือ]
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 ก.พ. 64