การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดขอนแก่น

Human Resources Management

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดขอนแก่น
แบบสอบถามเพื่อนำข้อมูลไปใช้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดขอนแก่น

หนังสือเวียน/ประชาสัมพันธ์

การมอบอำนาจ

คำสั่งมอบอำนาจ

ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วินัย/อ.ก.พ.