Privacyverklaring

1. Algemeen

De club Koninklijk Gym Waasland vzw met maatschappelijke zetel gevestigd op Aardbeienlaan 42, 9120 Melsele (hierna “Gym Waasland” of “onze club” of “wij” genoemd) hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe Gym Waasland met de persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en Gym Waasland gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Onze club houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation)

Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:

▪ Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

▪ De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

▪ De passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

▪ Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen buiten onze club, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

▪ Er wordt voor gezorgd dat u op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden behandeld.

Gym Waasland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit schriftelijk via onderstaande contactgegevens van ons clubsecretariaat:

Naam club: Koninklijk Gym Waasland vzw

Adres secretariaat: Kruisbessenlaan 19, 9120 Melsele

2. Welke gegevens worden verwerkt?

3. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

▪ Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, opleidingen en wedstrijden georganiseerd door of met medewerking van onze club (toestemming en uitvoering van de overeenkomst)

▪ Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)

▪ Het bekomen van subsidiëring en financiering door de overheid (wettelijke verplichting)

▪ Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (toestemming en gerechtvaardigd belang)

▪ Vrijwilligerswerk in het kader van evenementen of het faciliteren van de werking van Gym Waasland (toestemming)

▪ Deelname aan internationale wedstrijden & stages (toestemming)

▪ Illustratie werking van de club via beeldmateriaal (toestemming)

 4. Wie verwerkt de gegevens?

▪ GymnastiekFederatie Vlaanderen (Gymfed)

5. Verstrekking aan derden

▪ Verwerking ongevalsdossiers (Ethias)

▪ Het bekomen van subsidies (lokale overheden)

Deelname aan stages en wedstrijden zowel binnen als buiten de organisatie van de GymnastiekFederatie Vlaanderen

Communicatie van relevante info over de lessen en activiteiten van de club

6. Minderjarigen

7. Bewaartermijn

8. Beveiliging van de gegevens

▪ Alle personen die namens Gym Waasland kennis kunnen nemen van uw gegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Onze club hanteert een beleid van beperkte toegang (m.u.v. beeldmateriaal)

▪ Als er aanleiding toe is, zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd worden en/of dat er voor encryptie van uw gegevens wordt gezorgd.

▪ Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

▪ De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.

9. Uw rechten omtrent uw gegevens

 10. Klachten

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. Wijziging privacyverklaring