Clubreglement

Ik word lid en aanvaard volgende regels...

 • Bestuur en lesgevers leveren vrijwillig inspanningen voor jou/de club en doen dit na hun werk/schooluren.
 • De GW-website en na je inschrijving ook de GW-nieuwsbrieven vormen in principe de enige informatiebronnen. We doen er alles aan om werkelijk alle informatie steeds online beschikbaar te stellen.
 • Elkeen, recreant of wedstrijdgymnast, die lid wenst te worden van GW geeft via de inschrijvingslink op de GW-website alle aldaar gevraagde gegevens correct door. Juiste betaling lidgeld binnen de 14 kalenderdagen na registratie/inschrijving. Geen inschrijving via de website en/of juiste tijdige betaling = geen lidmaatschap = geen deelname aan de lessen! Verantwoordelijkheid ligt in geen geval bij GW. Eventuele bewijslast ligt uitsluitend bij het (nieuw) lid.
 • GW kan tijdens de clubactiviteiten beeldmateriaal maken en publiceren op de mediakanalen van de club. Deze is voor iedereen toegankelijk. Persoonlijk bezwaar? Richt je uitsluitend schriftelijk tot de GW-voorzitter. Post- en emailadres is beschikbaar via de rubriek Contact.
 • GW werkt met vaste prijzen en lessencombinaties.
 • Gebeurlijke leswijzigingen, mededelingen, ... verschijnen standaard op de clubwebsite. Deze site is dan ook zoals gezegd het enige formele informatiekanaal. Door in te schrijven geef je als lid/ouder/... aan regelmatig de site te consulteren (vooraleer GW eigenlijk overbodig via mail te contacteren). Dank bij voorbaat.
 • Leden uit het lager onderwijs kunnen ervoor opteren om zich enkel in te schrijven voor de lessen basisturnen. Echter: wie wenst deel te nemen aan de lessen recreatief toestelturnen en/of airtrack dient dit steeds verplicht in combinatie met de groep basisturnen te doen . Dit is overigens ook financieel aantrekkelijk.
 • Elkeen heeft tot en met uiterlijk 31 december recht op maximaal 2 proeflessen per type les. Voorafgaand aan de 3e les dien je ingeschreven te zijn (= inschrijvingsformulier via de website volledig en correct invullen + exact lidgeld storten op de clubrekening). Vergeet dit niet tijdig te doen, anders ben je NIET verzekerd en mag je niet deelnemen/doe je dit op eigen risico. Geen enkele verantwoordelijkheid in deze ligt bij GW.
 • De door GW vooropgestelde leeftijden/leerjaren voor de onderscheiden lessen dienen sportief gerespecteerd te worden.
 • Wanneer soortgelijke lessen aangeboden worden op diverse dagen en uren is het niet toegestaan dat het lid gaat afwisselen noch gaat combineren (tenzij voor de diverse lesuren lidgeld wordt betaald).
 • Een 'ledenstop/inschrijvingsstop' voor een bepaalde lesgroep is ongebruikelijk maar niet uitgesloten. Desgevallend wordt samen uitgekeken naar een voor elkeen aanvaardbaar alternatief.
 • Er zijn in de regel geen lessen op wettelijke feestdagen en tijdens schoolvakanties m.u.v. het weekend volgend op de schoolweek die de vakantieperiode voorafgaat. Specifieke afwijkingen en meldingen worden - zoals hoger al aangehaald - gecommuniceerd via onze website onder de rubriek Nieuws.
 • Het sportjaar eindigt met de jaarlijkse turnshow (in de regel op de laatste zaterdagavond van juni); ieder lid wordt – ons inziens logisch – geacht hieraan actief deel te nemen; tijdsduur show (exclusief repetities, grotendeels tijdens de reguliere lestijden) = aanvang om 19u, einde rond 21u; deze timing kan bezwaarlijk enige hinderpaal vormen, ongeacht de leeftijd van de deelnemer. GW dankt elkeen voor de sportieve medewerking. Na de show zijn er geen lessen meer.
 • Onze lidgelden zijn gebaseerd op een volledig turnjaar (= september t.e.m. juni; voor wedstrijdgymnasten van augustus t.e.m. juni). Schrijf je in in de periode september t.e.m. januari, dan betaal je het lidgeld voor een gans turnseizoen. Schrijf je in vanaf 1 februari, dan betaal je nog de helft van het initieel lidgeld. We hanteren uitsluitend deze 2 periodes/tarieven. Je lidgeld wordt niet aangepast op basis van de nog resterende turnmaanden/-lessen. Ontvangen lidgelden worden ook niet terugbetaald. We weten te mogen rekenen op ieders sportief begrip terzake.
 • Alle recreatieve lessen vinden plaats in de turnzaal van gemeenteschool De Toren. Jonge kinderen worden door de ouder(s)/... begeleid tot in de kleedkamer. De lesgever geeft het signaal om de turnzaal binnen te gaan.
 • Ouders en andere begeleidende volwassenen wachten in de kleedkamer, om voor de hand liggende redenen niet in de turnzaal. Tijdens de 2 proeflessen waarvan eerder sprake kunnen ouders e.a. wel passief de les in de zaal volgen.
 • Laat waardevolle spullen, zoals gsm, tablet, geld, horloge, sieraden, ... thuis. Draag je toch juwelen? Uitdoen voor de les start!
 • Drank en eten worden niet meegenomen in de zaal. Een flesje water meebrengen om op door de lesgever afgesproken tijdstippen eens te drinken kan, maar blijft in de kleedkamer.
 • Turnen doen we enkel in aangepaste sportieve kledij. Maillot, (korte) sportbroek, T-shirt, turnpantoffels of blootsvoets... is de ideale outfit. GW legt geen specifieke clubkledij op. Maar: met schoeisel dat buiten gedragen wordt komen we niet in de zaal! Leden met lang haar binden hun haar voor aanvang van de les samen!
 • Wanneer je vragen hebt kan je in eerste instantie terecht bij de lesgever. Opmerkingen en/of suggesties kan je ook steeds overmaken of bespreekbaar maken via de beschikbare e-mailadressen op de website onder de rubriek Contact. Discretie gewaarborgd.
 • Alle leden van GW zijn lid van de GymnastiekFederatie Vlaanderen. Via dit lidmaatschap ben je ook verzekerd voor eventuele ongevallen bij activiteiten door de club georganiseerd.
 • Bij ongeval dient een ongevallenformulier te worden ingevuld. Bedoeld formulier kan bekomen worden via de lesgever of via onze website onder de rubriek Documenten. De lesgever (als getuige), het clubsecretariaat van GW en jij vullen het document in. Je bezorgt het vervolgens binnen de 4 kalenderdagen digitaal aan de ledenadministratie via administratie@gymwaasland.be. De ledenadministratie dient het vervolgens te uploaden via het Ledenbeheer van de GymFed. Verdere communicatie gebeurt tussen jou en de GymFed.
 • Je bent verzekerd tegen ongevallen, maar je moet dan wel steeds de kortste weg van thuis naar de turnzaal en omgekeerd nemen. Voor en na de les/activiteit ben je in feite, bv. bij het 'onbewaakt' spelen in de zaal of op de speelplaats van De Toren, niet verzekerd. Zorg dus dat (jonge) kinderen tijdig worden opgehaald. De lesgever blijft natuurlijk nog wel even in de buurt na de les, maar heeft vaak ook andere verplichtingen.
 • Bij co-ouderschap en andere familiale regelingen: GW kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer een kind met de op dat moment 'verkeerde' ouder of volwassene meegaat na de les. Maak in voorkomend geval passende afspraken met je kind (en bijkomend al dan niet met de lesgever).
 • Enkel leden die inschrijven + betalen voor 15 oktober van het lopende turnjaar ontvangen een gratis GW-T-shirt. Bedeling gratis T-shirts tijdens de lessen en indien mogelijk voor de herfstvakantie. Leden die nadien nog inschrijven kunnen, zolang de voorraad strekt, een T-shirt aankopen via het clubsecretariaat.
 • Tussenkomst ziekenfonds: meerdere ziekenfondsen voorzien een tussenkomst in lidgelden betaald aan sportverenigingen. Haal zelf een formulier op bij je ziekenfonds of via de website van het ziekenfonds, vul het zoveel mogelijk in en laat het na afspraak vervolledigen op ons ledensecretariaat (bij mevr. Raymonda Roels-Covents - Grote Baan 193B bus 21 te Melsele - 03 775 61 79).
 • Het door jou opgegeven actief e-mailadres geldt als enig contactadres voor GW. Regelingen in deze bij bv. co-ouderschap organiseer je uiteraard zelf.
 • Bij inschrijving vragen wij ieders akkoord (in het geval van minderjarigen het akkoord van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger) met dit clubreglement en de bijbehorende privacyverklaring van Gym Waasland (de volledige privacyverklaring kan je lezen via deze link). Indien dit akkoord gegeven wordt, geef je aan beide gelezen te hebben en er volstrekt mee in te stemmen. Goede afspraken = goede vrienden.


!!! WELKOM!!!