Publications

Локален Аксионен План за Лицата со Попреченост за Опптина Врапчиште 2016-2018.pptx
Plani i Veprimit Lokal Cair 2016-2018.pptx
Plani i Veprimit Lokal Vrapcisht 2016-2018.pptx
Локален Аксионен План за Лицата со Попреченост за Опптина Чаир 2016-2018.pptx