Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Saskia Nieuwenhuis

Diëtistenpraktijk Saskia Nieuwenhuis gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alles dat wordt besproken tijdens de consulten, wordt vertrouwelijk behandeld.

Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Saskia Nieuwenhuis dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Saskia Nieuwenhuis heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Diëtistenpraktijk Saskia Nieuwenhuis bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Saskia Nieuwenhuis zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Saskia Nieuwenhuis heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Saskia Nieuwenhuis zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Saskia Nieuwenhuis een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Saskia Nieuwenhuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistenpraktijksaskianieuwenhuis.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Saskia Nieuwenhuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 06-24345858 of via info@dietistenpraktijksaskianieuwenhuis.nl.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Saskia Nieuwenhuis kunt u contact opnemen via telefoonnummer 06-24345858 of via info@dietistenpraktijksaskianieuwenhuis.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.