5773-11 Bar Mitzvah of Shalom, the Rebbe's Grandson

Melaveh Malka Motzai Shabbos Parshas Ki Sayztay

August 17th - 11 Elul 5773

Sunday Seudah

August 18th - 12 Elul 5773