ภาษาไทย

ครูนิหัสลัง เจะยามา

ครูบุญญฤทธิ์ รัตนรัต

ครูประวีณา เด่นอุดม

ครูละใม ทองมี

ครูอะหรอม อุหมัน