สุขศึกษา-พลศึกษา

ครูกรรณิการ์​ ตาเฮ

ครูซัมซูดิ วายะโยะ

ครูธัญญานินท์ บวรวิชญ์ธนกุล

ครูนูรีซัน สาและ

ครูวันชัย ประไพเมือง