คณิตศาสตร์

ครูจตุพร แป้นมี

ครูจุฑารัตน์ เจะหะ

ครูชัยเชต ขุนฤทธิ์

ครูซัฟฟียะห์ สาและ

ครูปรารถนา​ รักประเทศ

ครูไรมี เบญจมันต์

ครูส่าฝีหน๊ะ แวหะมะ

ครูสุลายมาน บากา

ครูอิทธิพล หวานดี