ECTS transfer

ЕКТС Трансфер

Afati për aplikim / Рок за апликација: 15 - 25.01.2019

  • Aplikimi në formën online deri më 25.01.2019
  • Aplikimi online është i patjetërsueshëm
  • Pagesat për aplikim për brenda dhe jashtë RM-së janë të paraqitura në konkurs.
  • Апликацијата онлајн до 25.01.2019;
  • Онлајн апликацијата е задолжително;
  • Плаќањато за апликација е објавен во конкурс.

Konkursi/Конкурс 2018/19