Regjistrimet në CIKLIN E PARË | Уписи на ПРВ ЦИКЛУС

APLIKIMI / АПЛИКАЦИЈА:

Afati i parë/Прв уписен рок: 26 - 30.08.2019

Afati i dytë/Втор уписен рок: 10 - 13.09.2019

Afati i tretë/Трет уписен рок: 23 - 24.09.2019

LOKACIONET PËR APLIKIM | ЛОКАЦИИ ЗА АПЛИКАЦИЈА!

Në Fakultetin e Shkencave Mjekësore, nuk ka vende të lira për shtetasit e huaj

Dokumentet për aplikim:

 • Plotësohet formulari online
 • Dorëzohen dokumentet në administratë brenda datave të caktuara
  • Dëftesat dhe diploma e shkollimit të mesëm
  • Certifikata e lindjes dhe e shtetësisë
  • Fletëpagesa për aplikim
   • Kanditatët që aplikojnë me korrespodencë dhe në kuota të veçanta, dorëzojnë edhe dokumente shtesë për ta arsyetuar statusin ose kategorinë përkatëse;

Документи за апликација:

 • Се пополнува формуларот онлајн
 • Се доставуваат документите во администрација
  • Свидителства и диплома од средно образование
  • Извод од матичната книга на родените и државјанство
  • Уплатници за апликација
   • Кандитатите што аплицираат како вонредни или на посебна квота, доставуаат и дополнителни документи како доказ за статусот или категорија.