เรื่องเล่า...ข่าว...ปัจจุบัน

Video Conference ที่ผ่านมา

ผลงานทางวิชาการ นายจัดสันต์ ภักดีศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสร้างคอมวิทยา
นายจัดสันต์ ภักดีศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสร้างคอมวิทยา วิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ได้จัดทำผลงานทางวิซาการ สำหรับขอประเมินหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญเรื่อง การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ CIPPiest (CIPPiest Mode) โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 (บทคัดย่อ คลิ๊ก)

ผลงานทางวิชาการ นายจัดสันต์ ภักดีศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสร้างคอมวิทยา

นายจัดสันต์ ภักดีศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสร้างคอมวิทยา วิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ได้จัดทำผลงานทางวิซาการ สำหรับขอประเมินหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิซาการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม (บทคัดย่อ คลิ๊ก)

คู่มือ เอกสาร เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (Click)

1.คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา (Click)

2.คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (Click)

3.แบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของ ศบค. จัดทำขึ้น เพื่อใช้ติดตามประเมินผลฯ ภาคเรียนที่ 2/2563 ของสถานศึกษา (Click)

4.วิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน (Click)

5.หนูเพชรรอบรู้สู้โควิด 19 (Click)

6. หนูเพชรฮีโร่ ตอน Social distancing (Click)

7. ข้อปฏิบัติสกัดโควิด 19 (Click)

8. คลิปวีดีโอ “6 มาตรการหลักป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา” (Click)

9. คลิปวีดีโอ “6 มิติ กับการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนรองรับสถานการณ์ โรคโควิด 19” (Click)

10.คลิปวิดีโอ 10 จุดเสี่ยง ปลอดภัยไร้โควิด-19 ในสถานศึกษา (Click)