นางสาวมธุรดา ทองสมุทร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาE-mail : watercolor0807345008@gmail.com โทรศัพท์ : 080-7345008
Conference NT ปี 62 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนบ้านนาคำน้อย สพป.อุดรธานี เขต 4

23 สิงหาคม 2563 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูภาษาไทย22-23 กรกฎาคม 2563 มีส่วนร่วมและเป็นกำลังใจการเตรียมพร้อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง โรงเรียนที่ได้รับการการประเมิน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร.ร.บ้านวังแข้ ร.ร.บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) และ ร.ร.ชายแดนประชาสรรค์

24 ก.ค. 2563..ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านนาตูม


16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านนาแค..อ.นายูง...ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 ราย


2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านนาตูม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี นิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของดชื้อไวรัสโคโรนา 2019

4 สิงหาคม 2563..ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 4 ราย และ โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 2 ราย


วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร.ร.บ้านนาแค ร.ร.บ้านวังบง และ ร.ร.อนุบาลบ้านก้องวิทยา

1 กรกฎาคม 2563 นิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดเรียน 12563..ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019..ร.ร.บ้านนาคำน้อย ร.ร.บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) และ ร.ร.บ้านนาตูม

ผลงานทางวิชาการ

มธุรดา ทองสมุทร .2562. การพัฒนาคู่มือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 . สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

อ่านต่อ

บทคัดย่อ-เผยแพร่.pdf
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 14 10 63.pdf
เล่ม 2 การกำหนด มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษ.pdf
เล่ม 3 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของส.pdf
เล่ม 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของ.pdf
เล่ม 5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่.pdf