Rehabilitering av Huseby Idrettsanlegg

Aktuelt

Formannskapet behandlet 1.10.19 sak 202/19 Huseby idrettsanlegg og utsettelse av investeringen etter forprosjektet. Etter ferdigstilt forprosjekt fant ikke kommunedirektøren rom for investeringsprosjektet i forslag til handlings og økonomiplan 2020-2023. Endelig kostnadsanslag i 2019 var på 170 millioner kroner med utgangspunkt i endelig program og fysiske rammer for prosjektet. I saksfamlegget skriver kommunedirektøren blant annet følgende: “ Kommunedirektøren mener at det på lang sikt vil være mest kostnadseffektivt å gjennomføre full rehabilitering i tråd med forprosjektet. Kommunedirektøren anbefalte derfor at prosjektet ble utsatt og finansiert i en senere handlings- og økonomiplan.

Prosjektnettsted

Dette er prosjektnettstedet for Trondheim kommunes rehabilitering av Huseby idrettsanlegg. På nettstedet får du aktuell informasjon om prosjektet og kontaktinformasjon til prosjektorganisasjonen.

Fysiske rammer for prosjektet ble vedtatt i formannskapsak 111/18.

Huseby idrettsanlegg består av Husebybadet, som rommer et 25 meters idrettsbasseng og et terapibasseng, og Husbyhallen som er en ordinær idrettshall. Hele idrettsanlegget skal rehabiliteres, men det er bassengdelen av anlegget som har størst behov for tiltak.

Nåværende prosjektfase: Prosjektutredningsfase / forprosjekt

I denne fasen skal:

  • Prosjektet beskrives og detaljeres slik at kommunen har grunnlag for å gjennomføre en god anskaffelse

  • Prosjektet legges ut til anbudskonkurranse

  • Entreprenør skal velges blant anbudstilbyderne

  • Etter at markedet har gitt sin respons på anbudskonkurransen og vinner er kåret, så skal bystyret fatte et endelig vedtak om prosjektet skal gjennomføres eller ikke (investeringsbeslutning)

Rammen for arbeidet er vedtatt i formannskapets sak 111/18. I denne fasen avholdes det til sammen fire plangruppemøter med hensikt å få til god brukermedvirkning innenfor den vedtatte prosjektrammen.

Neste prosjektfase: gjennomføring / bygging