Aktuelt

01.10.19 - Utsettelse av investeringsprosjektet

Formannskapet behandlet 1.10.19 sak 202/19 Huseby idrettsanlegg og utsettelse av investeringen etter forprosjektet. Etter ferdigstilt forprosjekt fant ikke kommunedirektøren rom for investeringsprosjektet i forslag til handlings og økonomiplan 2020-2023. Endelig kostnadsanslag i 2019 var på 170 millioner kroner med utgangspunkt i endelig program og fysiske rammer for prosjektet. I saksfamlegget skriver kommunedirektøren blant annet følgende: “ Kommunedirektøren mener at det på lang sikt vil være mest kostnadseffektivt å gjennomføre full rehabilitering i tråd med forprosjektet. Kommunedirektøren anbefalte derfor at prosjektet ble utsatt og finansiert i en senere handlings- og økonomiplan.

Per våren 2020 står prosjektet fortsatt ufinansiert i vedtatt handlings- og økonomiplan for Trondheim kommune.

12.09.19 - Forprosjektrapport

Forprosjektrapporten som er utarbeidet for prosjektet er nå tilgjengelig. Den kan du lese her!

20.03.19 - Optimalisert forprosjekt

Etter fire plangruppemøter med brukerrepresentanter hos både idretten, skolene og helse- og velferdsforeningene, samt flere egne møter med Boxåpner fritidsklubb, så er tegningsgrunnlag for forprosjektet ferdigstilt. Du finner tegningene her.

18.12.18 - Tredje plangruppemøte - romprogrammet setter seg

Det tredje plangruppemøtet ble gjennomført tirsdag 18 desember. I møtet gikk vi gjennom utfordringer knyttet til atkomst til anlegget og inngangspartier. Vi gikk gjennom oppdatert romprogram i bygget og fikk avdekket viktige innspill knyttet til bassengdelen av anlegget. Inntrykket fra prosjekteier er at romprogrammet begynner å sette seg og at vi stadig kommer nærmere en mer detaljert planleggingsprosess.

Tegningsgrunnlag og referat fra plangruppemøtet finner du her.

3D -illustrasjon av Boxåpner sitt inngangsparti til anlegget:

03.12.2018 - Andre plangruppemøte - vi bygger stein på stein og forbedrer tegningsgrunnlaget

I dag gjennomfører vi andre plangruppemøte i forprosjekteringsfasen. Vi har bygd på tilbakemeldinger som kom i, og i etterkant av, første plangruppemøte for å forbedre arealdisponeringen i anlegget. I tillegg så har prosjekterende sett mer detaljert på løsninger for arealene utenfor idrettsanlegget; hvordan skal vi få til gode atkomster til anlegget og hvordan kan vi skape et mer aktivt og inkluderende uterom i tilknytning til Huseby idrettsanlegg. Dere kan se tegninggrunnlag for møtet her. En liten sniktitt på foreløpige skisser av fasader og atkomstområder her:


06.11.2018 - Første informasjonsmøte for brukere

Den 13. november avholdes et første informasjonsmøte for brukere av anlegget. I møtet vil det gis informasjon om bakgrunn for prosjektet, rammer for prosjektet og medvirkningsfasen og foreløpige konsepter vil presenteres.

Foreløpig framdriftsplan for medvirkning ser slik ut:

Tidslinje: Prosjektering og medvirkning