รายงานคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนทวีธาภิเศก

หน้าแรก

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งได้กำหนด

แนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาโดยเน้นความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามภารกิจ ๘ ประการ ดังนี้


๑. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

๒. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา

๓. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๔. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๕. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา

๖. การประเมินคุณภาพการศึกษา

๗. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี

๘. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยเน้นการดำเนินการประเมินตนเอง พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวคิดการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตั้งอยู่บนพื้นฐานของการป้องกันเพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาได้ผลผลิตที่มีคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก


โรงเรียนทวีธาภิเศก ได้จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. วิเคราะห์ความต้องการจำเป็น และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีที่ผ่านมา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

๒. ประชุมเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจำปี

๓. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๔. จัดทำคำสั่งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๕. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อจัดทำรายงานประจำปี

๖. ประชุม ติดตาม และตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ

๗. รวบรวม ข้อมูล ประเมิน วิเคราะห์ สรุปผลมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

๘. นำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นเว็บไซต์

๙. จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา

๑๐. ตรวจสอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา

๑๑.ประเมินทบทวนมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสถานศึกษา มีผู้ประเมินภายนอกสถานศึกษาร่วมประเมิน

๑๒. เผยแพร่รายงานประจำปีต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน