Plan mot diskriminering

Plan mot diskriminering Ramdala skola 2019


Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I skolan har vi vuxna ansvar för att tillsammans med barn och unga motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Alla skolor ska upprätta en plan mot kränkande behandling enligt skollagen. Skolor ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering. Dokumentationen synliggör det främjande och förebyggande arbetet och redogör för vilka rutiner skolan har för att upptäcka, utreda och åtgärda akuta situationer.

På den här sidan finns vår plan som visar hur Ramdala skola arbetar med värdegrund, trygghet.