WELCOME  TO CATHOLIC COMMISSION  FOR  LITURGY

Facebook
Twitter
Youtube

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  10/8/2020

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์และกิจกรรม 

คณะกรรมการศิลปะในพิธีกรรม ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ให้เป็นแนวทางสำคัญสำหรับการปรับปรุงโบสถ์ ออกแบบโบสถ์ใหม่ รวมถึงการตกแต่งภายใน รูปศักดิ์สิทธิ์ ภาชนะศักดิ์สิทธิ์ และอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพิธีกรรมของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ตามเจตนารมณ์ของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 

Post : 16-11-20223 

ปัจจุบันนี้พระศาสนจักรรื้อฟื้นพิธีการประกาศการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้า ที่เรียกว่า Kalenda ซึ่งสามารถที่จะใช้เวลาเริ่มพิธีมิสซา หลังจากบทเพลงเริ่มพิธี และเริ่มมิสซาตามปกติ แทนบทสารภาพบาป จะกล่าวบท Kalenda นี้ แล้วจึงตามด้วยบทพระสิริรุ่งโรจน์ แล้วมิสซาดำเนินต่อไป 

Post : 17-12-2021 

หนังสือแนวทางภาคปฏิบัติ สำหรับพิธีบูชาขอบพระคุณที่มีพระสังฆราช
เป็นประธาน และพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม มีจุดมุ่งหมายสำหรับเป็นคู่มือภาคปฏิบัติสำหรับบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมประจำวัด ได้แก่ พระสังฆราชหรือพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธี ผู้ร่วมสหบูชามิสซา สังฆานุกร ผู้ช่วยพิธีกรรม นายจารีต พิธีกร ผู้อ่านบทอ่าน คณะนักขับร้อง นักดนตรี ผู้จัดวัด ปฏิคม ผู้เก็บถุงทาน และผู้ควบคุมการใช้เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์และการถ่ายทอดเมื่อมีพิธีกรรม 

ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมพิธีกรรมควรมีคนละเล่มเพื่อเป็นคู่มือสำหรับใช้ในการทำหน้าที่ของตน ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม 

Post : 31-05-2021 

หนังสือพิธีศีลล้างบาปเด็ก

หนังสือพิธีศีลล้างบาปเด็ก ทางแผนกพิธีกรรมได้จัดพิมพ์ มีพร้อมจำหน่ายแล้ว ในราคาเล่มละ 110 บาท ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม หรือผู้แทนพิธีกรรมในสังฆมณฑลต่างๆ

Post : 14-01-2021 

ภาคผนวกหนังสือมิสซานักบุญ

สืบเนื่องจากที่สมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ ได้ออกจดหมายเวียนมายังสภาพระสังฆราชคาทอลิก
บทร่ำวิงวอนแม่พระแห่งโลเรโต ระศาสนจักร เรื่องการเพิ่มเติมคำวอนขอ ในบทร่ำวิงวอนแม่พระที่เรียกว่า
"บทร่ำวิงวอนแม่พระแห่งโลเรโต

Post : 14-01-2021 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ.2019 สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ให้การรับรองคำแปลหนังสือ พิธีขับไล่ปีศาจ
ฉบับภาษาไทย

Post : 11-09-2020 

ตามที่สภาพระสังฆราชฯ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับพิธีสมรสของคาทอลิกกับผู้นับถือศาสนาอื่น บัดนี้ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ได้จัดทำและพิมพ์หนังสือพิธีสมรส สำหรับการแต่งงานของคาทอลิกกับผู้นับถือศาสนาอื่น ออกมาให้บริการแก่ทุกท่านแล้ว โดยสามารถติดต่อขอซื้อหนังสือนี้ได้โดยตรงที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม โทร. 084-141-5844 

Post : 11-09-2020  

อัลบั้มรูปภาพ

พบเจ้ากระทรวงพิธีกรรม 

ภาพประกอบหนังสือพิธีกรรม 

อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ 

อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี 

อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก 

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เกาะสมุย