We Are

V O V I N A M

From 1938

SELF-DEFENCE // MARTIAL ARTS // VIETNAMESE CULTURE

THE WAY OF MARTIAL ARTS​ IN VIETNAM

什麼是"越武道"?

全名為『Vovinam - Việt Võ Đạo』越南武術-越武道,一項以起源於中國南方、越南北部的傳統武術運動。「Vovinam」意即越南的武藝技術之意。1938年由阮祿(Nguyễn Lộc)提出的一套武術系統理論,在經歷多次不斷的新增與革新。於1966年由黎桑定名為「越南武術-越武道」。