De geschiedenis

De invoering voor het algemeen stemrecht voor mannen betekende voor de Socialistische beweging een grote doorbraak. Ook in Lokeren voorgaand opdat elan werden in tal van gemeenten in onze regio Socialistische muziekkorpsen opgericht: Kruibeke, Steendorp, Tielrode, Beveren, Zele, Hamme en Lokeren.

Allen zagen het levenslicht rond 1920. De Soc. Harmonie Vooruit trad in Lokeren voor het eerst naar buiten in 1921, met niet minder dan 42 muzikanten. Een fantastische start die blijkbaar aanstekelijk werkte. Immers het jaar nadien was het aantal muzikanten opgelopen tot 58. Mede door de gulle steun van de Partij, de coöperatieve, vakbonden en mutualiteit, maar vooral dankzij de onbaatzuchtige inzet van tal van eenvoudige hard werkende mensen, zowel actieve als berschermleden, ging het succes van onze harmonie onafgebroken in stijgende lijn.

Het werd opnieuw oorlog. De harmonie werd verplicht haar activiteiten gedurende 5 jaar te staken. Zij werd in 1944, kort na de bevrijding van Lokeren, opnieuw opgericht. De muzieklessen werden hervat en er werd ook met een jeugdwerking begonnen. Nu nog steeds hete hangijzers in tal van muziekverenigingen. Ook in Lokeren kwam het allemaal nogal moeizaam van de grond.

Inmiddels lag de klemtoon van de harmonie vooral op het propagandistisch vlak d.m.v. in enorm veel uitstappen de bevolking te sensibiliseren ter ondersteuning van het Socialistische gedachtegoed. Wie zich niet in de openbaarheid laat zien, die wordt vergeten. In de Vooruit begrepen ze dat maar al te goed ! Maar daar kwam verandering in.

Na het plotse overlijden van dirigent Leon Clappaert, werd in 1954 de “baguette” overgenomen door diens zoon Etienne die een eerste voor trombone en notenleer had behaald. De kunde en heersdrift van Etienne hebben een duidelijke invloed en in 1955 wordt de kaap van 70 muzikanten overschreden.

In 1955 richt Vooruit een eigen muziekschool andermaal een groot succes met 28 leerlingen. Dit initiatief heeft duidelijk positieve gevolgen voor de muzikaal – artistieke ontplooiing van de harmonie.

Vooruit neemt deel aan de Oost-Vlaamse Provinciale muziektoernooien en wordt meteen geklasseerd in eerste afdeling. Bij een volgende deelname in 1963 promoveert Vooruit naar “Uitmuntendheid”. De successtory van de harmonie zet zich onverminderd door, de eerste dames treden toe en de kaap van 80 muzikanten komt in zicht. De kers op de taart volgt in 1972 wanneer de Soc. Harmonie Vooruit promoveert naar Eredivisie. Deze klassering bleef behouden tot in 1982 dan werd een stapje terug gezet. Maar in 1990 slaagde Vooruit er opnieuw in de Elite van de Oost-Vlaamse harmonieën te vervoegen.

Inmiddels was de harmonie uitgerust met een eenvormige kledij vooral op financieel vlak een riskante onderneming die nochtans met de tomeloze inzet van allen succesvol werd afgerond.

Succes is echter niet eeuwigdurend. Er is inderdaad niet veel nodig om een negatieve kentering in een opgaande spiraal te veroorzaken. En die kentering kwam er door het plotse overlijden van dirigent Clappaert uitgerekend op 1 mei 1993. De klap kwam hard aan. Etienne was immers gedurende 39 jaar de onbetwistbare leider geweest van een muziekkorps, dat onder zijn impuls en bezieling was uitgegroeid tot een voorbeeldige eliteharmonie.

Er ontstond een malaise in de harmonie. Verschillende muzikanten stopten ermee en de nieuwe dirigent slaagde er niet in het artistieke peil van Vooruit te handhaven. Het provinciaal toernooi van 1995 was heel ontnuchterend. Vooruit werd ‘gedegradeerd’ naar eerste afdeling.

Sindsdien volgden de dirigenten elkaar in snel tempo op. Geen van hen is er in geslaagd om aan de Harmonie Vooruit de grandeur terug te geven waarin zei 40 jaar lang, onafgebroken had vertoefd. Maar zij stonden ook voor een zeer ondankbare taak. Het is inderdaad niet makkelijk om te roeien met heel beperkte riemen. Deelname aan de provinciale muziektoernooien was een volkomen utopie geworden.

Ook in het bestuur werd voortdurend gewisseld. Nu niet bepaald gunstig voor de beleidsbestendigheid van een vereniging. Het noodlot bleef echter onze harmonie achtervolgen. In 1997 werd het Volkshuis verkocht. Vakbond, partij en ook Harmonie Vooruit die sinds 1923 in het Volkshuis een veilige en comfortabele thuishaven had, moesten dringend opzoek naar andere locaties.

Na een tal van verhuizingen belandde Vooruit uiteindelijk in de Oude Bruglaan.

Vorig jaar werd het bestuur andermaal gewijzigd en verjongd, met op kop voorzitter Joeri De Donder (wiens overgrootvader, Prosper Verstraeten medeoprichter en oud-voorzitter van de harmonie was) en secretaris Franky Baeyens. Zij namen de immense taak op zich om Vooruit als een Feniks uit de as te laten herrijzen. Er werd opnieuw gestart met notenleer en muzieklessen voor beginnende muziekanten en de aantrekking van jonge krachten, is een volgend actiepunt dat prioritair op de agenda staat. Inmiddels is er ook een samenwerking gekomen met zusterharmonie “De Toekomst” uit Sint-Nikaas. Elkaar helpen, met respect en behoud van ieders eigenheid en tradities is nog steeds een gezonde formule die alleen maar heilzame gevolgen kan hebben.

In de lente van dit jubileumjaar werd bovendien een nieuwe dirigent aangesteld. Van hem wordt uiteraard verwacht dat hij ook een nieuwe lente in onze harmonie brengt. Met dirigent Danny Everaert uit Hamme, heeft het bestuur resoluut gekozen voor een professionele en dynamische aanpak. Een totaal andere stijl, die zich nu reeds manifesteert in het repertorium van Vooruit. Danny is dan ook niet de eerste de beste. Aan de stedelijke muziekacademie van Sint-Nikaas studeerde hij af met grootse onderscheiding. Ook behaalde hij een Master aan het Kon. Muziekconservatorium met als hoofdvakken: Kamermuziek, Klarinet en harmonie directie. Eminente musici uit de regio waren zijn leraars: Dirk De Caluwé, Henri De Roeck, Peter Snellinckx, Walter Boeykens. Ook volgde Dany les van Ivo Lybeert en Raymond Dils, beide klarinetleraars aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen.

Als onderofficieer-muzikant begon hij bij de muziekkapel van de luchtmacht en sinds 2007 is hij lid van de muziekkapel van de Belgische Marine. Danny was tevens muzikant en onderdirigent bij de Kon. Harmonie Sint-Cecilia en de Soc. Harmonie Recht Door Zee, beide uit Hamme. Bij de fusie van deze 2 korpsen werd hij dirigent. Naast onze eigen Harmonie was Danny ook dirigent van de Kon. Harmonie de Ware Vrienden uit Stekene.

Belangrijk om weten is bovendien, dat ook Danny muzieklessen in onze harmonie geeft. Een belangrijke waarborg voor beginnende muzikanten om les te krijgen van een professioneel iemand. Dit alleen al zou een stimulans moeten zijn opdat kandidaat-muzikanten de weg naar Vooruit zouden vinden.

Een conclusie is snel gemaakt. Met een hardwerkend bestuur en een nieuwe dirigent is de Socialistische Harmonie Vooruit aardig op weg om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien.

Op naar het eeuwfeest, kameraden !

Tekst: Maurits Bryssinckx

Fotobewerking en Lay-out: Maxim De Donder

Tekst uitgegeven op 18/09/2010, bovenstaande informatie is dus enkel actueel tot 2010 en is onderdeel van ons archief.

Voor de historische gegevens uit deze bijdrage werd graag teruggegrepen naar de brochures: “75 jaar Soc. Harmonie Vooruit Lokeren” en “50 jaar Soc. Harmonie Vooruit Lokeren".