Statuten

9677.sta/pn

Heden, vijf maart-----------------------------------------------------------------------

tweeduizend twee, verschenen voor mij, Mr. Jan Freerk Harmsma, ---------

notaris te Joure:------------------------------------------------------------------------

1. *;------------------------------------------------------------------------------------

2. *.-------------------------------------------------------------------------------------

in dezen respectievelijk handelend als voorzitter en secretaris van de te ----

Joure gevestigde vereniging genaamd Zangvereniging Vivace, en als ----------

zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende.--------------------

De comparanten verklaarden:---------------------------------------------------------

- dat op vijf maart negentienhonderd zevenennegentig is opgericht de -------

voornoemde vereniging Vivace;-------------------------------------------------------

- dat de leden van deze vereniging in de op zes februari tweeduizend -------

twee gehouden algemene ledenvergadering de statuten van de -----------------

vereniging hebben vastgesteld en hebben besloten deze statuten te doen ----

opnemen in een notariële akte;--------------------------------------------------------

- dat van voormeld besluit blijkt uit de van deze algemene ----------------------

ledenvergadering opgemaakte notulen, van welke notulen een ------------------

exemplaar aan deze akte is gehecht.-------------------------------------------------

In verband met vorenstaande verklaarden de comparanten dat op de ---------

vereniging voortaan van toepassing zullen zijn de volgende----------------------

STATUTEN------------------------------------------------------------------------------

Naam.-------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1.--------------------------------------------------------------------------------

De vereniging draagt de naam: Vivace.----------------------------------------------

Zetel.-------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 2.--------------------------------------------------------------------------------

1. De vereniging heeft haar zetel te Joure (gemeente Skarsterlân). --------

2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ---------------------------

Doel.-----------------------------------------------------

Artikel 3.--------------------------------------------------------------------------------

De vereniging heeft ten doel vanuit een oecumenisch en sociaal ---------------

perspectief middels het repeteren en uitvoeren van muzikale werken ---------

ontspanning te bieden aan haar leden en publiek, en voorts al hetgeen -------

met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe -------

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.--------------------

Leden.------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 4.--------------------------------------------------------------------------------

1. Leden van de vereniging kunnen zijn personen die actief zijn / ----------

willen zijn als koorzanger en / of muzikant en het doel van de -----------

vereniging onderschrijven.-------------------------------------------------------

2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van -------

alle leden zijn opgenomen.-------------------------------------------------------

Donateurs en ereleden.---------------------------------------------------------------

Artikel 5.--------------------------------------------------------------------------------

1. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging ------

financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te ----

stellen minimumbijdrage.---------------------------------------------------------

2. Ereleden zijn zij die op grond van hun bijzondere verdiensten voor -----

de vereniging door de algemene vergadering als zodanig zijn -------------

benoemd.---------------------------------------------------------------------------

3. Donateurs en ereleden hebben geen andere rechten en --------------------

verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn ------

toegekend en opgelegd.----------------------------------------------------------

Toelating.--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 6.--------------------------------------------------------------------------------

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en donateurs.---------

2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot ---------

toelating besluiten.----------------------------------------------------------------

Einde van het lidmaatschap.---------------------------------------------------------

Artikel 7.--------------------------------------------------------------------------------

1. Het lidmaatschap eindigt:--------------------------------------------------------

a. door overlijden van het lid;------------------------------------------------

b. door opzegging van het lid;------------------------------------------------

c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden ---------

wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het -------

lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij -------

zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook -------

wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan ---------

worden het lidmaatschap te laten voortduren;--------------------------

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer

een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der -----

vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze -----------

benadeelt.--------------------------------------------------------------------

2. Opzegging namens de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap

geschiedt door het bestuur.-----------------------------------------------------

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt door een ---------

schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het lidmaatschap eindigt

met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die waarin

de kennisgeving door het bestuur is ontvangen.------------------------------

Opzegging door de vereniging kan slechts geschieden tegen het ---------

einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een ---------------

opzeggingstermijn van vier weken.----------------------------------------------

Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien -----

van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan ---------

worden het lidmaatschap te laten voortduren.--------------------------------

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het -----

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende -------

op de datum waartegen was opgezegd.----------------------------------------

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een --------

besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard ------

zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.-----------------------------

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de --------------

vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet ------------

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van --------

een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene -----

binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het -----------

besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ----

ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen ------

in kennis gesteld.------------------------------------------------------------------

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid ---------

geschorst.--------------------------------------------------------------------------

Einde van de rechten en verplichtingen van donateurs.-----------------------

Artikel 8.--------------------------------------------------------------------------------

1. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde

wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de -------

jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel ----

blijft verschuldigd.---------------------------------------------------------------

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.--------------

Jaarlijkse bijdragen.------------------------------------------------------------------

Artikel 9.--------------------------------------------------------------------------------

1. De leden zijn gehouden de jaarlijkse, tijdens de algemene ----------------

ledenvergadering vast te stellen, contributie te voldoen tot en met ------

de maand waarin het lidmaatschap is geëindigd.-----------------------------

De donateurs zijn in ieder geval gehouden tot het betalen van de --------

minimumbijdrage.------------------------------------------------------------------

Zowel leden als donateurs kunnen daartoe in categorieën worden -------

ingedeeld.--------------------------------------------------------------------------

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of ------------------

gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een ----

bijdrage te verlenen.-------------------------------------------------------------

Rechten donateurs en ereleden.----------------------------------------------------

Artikel 10.------------------------------------------------------------------------------

Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze ---------

statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging -----

georganiseerde evenementen bij te wonen binnen de randvoorwaarden ------

zoals die telkens door het bestuur voorafgaand aan het evenement zijn ------

vastgesteld.------------------------------------------------------------------------------

Bestuur.----------------------------------------------------------------------------------

Artikel 11.------------------------------------------------------------------------------

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de ------------

algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt --------

uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.-------------------------------

Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene -----------

vergadering.------------------------------------------------------------------------

2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur ------

buiten de leden wordt benoemd.------------------------------------------------

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer ---------------

bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het -------

opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur -------

als vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping

voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer -----

leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het -----

bestuur worden ingediend.------------------------------------------------------

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen --------

door een met een meerderheid van tenminste twee/derde van de --------

geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene -----------

vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste ---------------

twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.------------------------------

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering -----

overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten ---------

het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering -----

vrij in de keus.---------------------------------------------------------------------

6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de ------------

benoeming uit die voordrachten.------------------------------------------------

Einde bestuurslidmaatschap - Periodiek lidmaatschap – Schorsing.-------

Artikel 12.------------------------------------------------------------------------------

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd,

kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen ------

of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd -------

wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die -----

termijn.-----------------------------------------------------------------------------

2. Elk bestuurslid treedt in beginsel vier jaar na zijn benoeming af, -------

volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De -----

aftredende is niet herkiesbaar; maar zonodig kan om redenen van -------

continuïteit een verlenging met ten hoogste twee jaar worden ------------

gevraagd aan de algemene ledenvergadering.---------------------------------

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:-------------------------------------

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;-----------

b. door schriftelijk bedanken;-----------------------------------------------

c. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.-----------------

Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur.----------------------------

Artikel 13.------------------------------------------------------------------------------

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en ------

een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden --------

een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie ----

bekleden.---------------------------------------------------------------------------

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris ----

notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden -----

vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet ------------

dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de -----

totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.--------------

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de -------

vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden -------

gegeven.----------------------------------------------------------------------------

Bestuurstaak – Vertegenwoordiging.------------------------------------------------

Artikel 14.------------------------------------------------------------------------------

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast ----

met het besturen van de vereniging.--------------------------------------------

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het ----

bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een --------

algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de -----------

open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.--------------------------

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde ------

onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die ---------

door het bestuur worden benoemd.---------------------------------------------

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, -----

bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, ----------------

vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van ---------

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk ------

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich ----

tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.-------------

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene -------------

vergadering voor besluiten tot:-------------------------------------------------

I. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van ----------------

rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een ----------

bedrag of waarde nader bij huishoudelijk reglement vast te -------

stellen te boven gaande;----------------------------------------------------

II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot----

verkrijgen en geven van registergoederen;------------------------

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de ----------------

vereniging een bankkrediet wordt verleend;----------------------

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen ------

opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het -----------

gebruikmaken van een aan de vereniging verleend ---------------

bankkrediet;------------------------------------------------------------

d. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;---------------------

e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van ---

arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen

van conservatoire maatregelen en van het nemen van die -------

rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;---------------

f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.--------------

6. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:---------------

a. hetzij door de voorzitter tezamen met de secretaris;------------------

b. hetzij door de voorzitter tezamen met de penningmeester;-----------

c. hetzij door de secretaris tezamen met de penningmeester,-----------

voor wat het hiervoor sub a, b en c vermelde betreft mits deze ----

functies niet door één persoon vervuld worden;------------------------

d. hetzij door het voltallige bestuur.----------------------------------------

Jaarverslag - Rekening en verantwoording.--------------------------------------

Artikel 15.------------------------------------------------------------------------------

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig --------

december.--------------------------------------------------------------------------

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de ----------------

vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen -------

tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.--------------

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes -------------

maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging -------

van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit ----

en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en

lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen ------------

boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid ------

deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur ---------------

vorderen.---------------------------------------------------------------------------

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een --------------

commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen -------------

uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en

verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ---------------

vergadering verslag van haar bevindingen uit.--------------------------------

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzonder

boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek -----------

zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan

de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, ------

haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de

boeken en bescheiden der vereniging te geven.------------------------------

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene -------------

vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming --------

van een andere commissie.-------------------------------------------------------

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, -----

tien jaren lang te bewaren.------------------------------------------------------

Algemene vergaderingen.--------------------------------------

Artikel 16.------------------------------------------------------------------------------

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle -----------------

bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het ----------

bestuur zijn opgedragen.---------------------------------------------------------

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, ------

wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. ------

In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:---------------------

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in ------

artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;--------

b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor --------

het volgende verenigingsjaar;---------------------------------------------

c. voorziening in eventuele vacatures;---------------------------------------

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de ------

oproeping voor de vergadering.-------------------------------------------

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het -------

bestuur dit wenselijk oordeelt.-------------------------------------------------

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een ----------

zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ----------------

één/tiende gedeelte der stemmen of tenminste tien leden verplicht ------

tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn ------

van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen -----------

veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers -------

zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig -----

artikel 20 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de -------

vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.--------------------------------

Toegang en stemrecht.----------------------------------------------------------------

Artikel 17.------------------------------------------------------------------------------

1. De algemene ledenvergadering wordt gevormd door de leden. ------------

Donateurs en ereleden hebben toegang tot de vergadering, doch zij ----

hebben geen stemrecht.----------------------------------------------------------

Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.----

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist ----

de algemene vergadering.--------------------------------------------------------

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.--------

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ----------

ander lid laten uitbrengen. Een lid kan maar één machtiging --------------

ontvangen. Eventueel meerdere ontvangen machtigingen zijn --------------

ongeldig.----------------------------------------------------------------------------

Voorzitterschap – Notulen.----------------------------------------------------------

Artikel 18.------------------------------------------------------------------------------

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van -------

de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en ------

zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door ----

het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze

niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering -------

daarin zelve.-----------------------------------------------------------------------

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris ----

of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon -----------

notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden -----------

vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen -------

kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen ----------

opmaken.----------------------------------------------------------------------------

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter -----------

kennis van de leden gebracht.---------------------------------------------------

Besluitvorming van de algemene vergadering.------------------------------------

Artikel 19.------------------------------------------------------------------------------

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de ---------------

voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is -------------

beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit

voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd ------------

voorstel.----------------------------------------------------------------------------

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid

bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe ----

stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, -----------

indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk ------

geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze

nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de -----------------------

oorspronkelijke stemming.--------------------------------------------------------

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle ------

besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte ----------

meerderheid van de uitgebrachte stemmen.-----------------------------------

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.----------

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte ------------

meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ------------

ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen ------

de voorgedragen kandidaten, plaats.-------------------------------------------

Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid ---------------

verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één -----------

persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen -------

twee personen is gestemd en de stemmen staken.----------------------------

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede -----

stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de -----

voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de ------------

persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal

stemmen is uitgebracht.----------------------------------------------------------

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op ------

meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting -----------------

uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen --------

stemmen meer kunnen worden uitgebracht.------------------------------------

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, -----

beslist het lot wie van beiden is gekozen.-------------------------------------

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing

van personen, dan is het verworpen.--------------------------------------------

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een ---------

schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden -------

zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt ------

bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is -----

mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming ---------------

verlangt.----------------------------------------------------------------------------

8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een ------

vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur ----------

genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ----------------

vergadering.------------------------------------------------------------------------

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of --------------

vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, ------

mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende -----------

onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot -------

ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet

op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift -------

omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee -----

verband houdende formaliteit niet in acht genomen.-------------------------

Bijeenroeping algemene vergadering.-----------------------------------------------

Artikel 20.------------------------------------------------------------------------------

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het -------------

bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de ---

leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.-----------------------

De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.-----------

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, -------

onverminderd het bepaalde in artikel 21.--------------------------------------

Statutenwijziging.----------------------------------------------------------------------

Artikel 21.------------------------------------------------------------------------------

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden ----------

gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, ------------

waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van -----

de statuten zal worden voorgesteld.-------------------------------------------

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling ------

van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ------------

tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat ----------

voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is -----------------

opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter -----------

inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering -----------

wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor -------------

bedoeld, aan alle leden toegezonden.------------------------------------------

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van ----

de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste -----------

twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is -----

niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, ------

dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering ------------

bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in ------

de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal ------

tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, ------

mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de --------------

uitgebrachte stemmen.------------------------------------------------------------

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een -----

notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is -------

ieder bestuurslid bevoegd.------------------------------------------------------

Ontbinding.------------------------------------------------------------------------------

Artikel 22.------------------------------------------------------------------------------

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ------------

algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het -------

voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.----------------------

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van ---

het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een ----------

gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere ----

bestemming aan het batig saldo worden gegeven.----------------------------

Huishoudelijk reglement.-------------------------------------------------------------

Artikel 23.------------------------------------------------------------------------------

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement ----------------

vaststellen.-------------------------------------------------------------------------

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook -----

waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.---------------

Slotverklaring.--------------------------------------------------------------------------

Na aldus de statuten van de vereniging te hebben vastgelegd, -----------------

verklaarden de comparanten

Gratis domein? jouwdomein.tk. Klik hier!