Statuten

9677.sta/pn
Heden, vijf maart-----------------------------------------------------------------------
tweeduizend twee, verschenen voor mij, Mr. Jan Freerk Harmsma, ---------
notaris te Joure:------------------------------------------------------------------------
1. *;------------------------------------------------------------------------------------
2. *.-------------------------------------------------------------------------------------
in dezen respectievelijk handelend als voorzitter en secretaris van de te ----
Joure gevestigde vereniging genaamd Zangvereniging Vivace, en als ----------
zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende.--------------------
De comparanten verklaarden:---------------------------------------------------------
- dat op vijf maart negentienhonderd zevenennegentig is opgericht de -------
voornoemde vereniging Vivace;-------------------------------------------------------
- dat de leden van deze vereniging in de op zes februari tweeduizend -------
twee gehouden algemene ledenvergadering de statuten van de -----------------
vereniging hebben vastgesteld en hebben besloten deze statuten te doen ----
opnemen in een notariële akte;--------------------------------------------------------
- dat van voormeld besluit blijkt uit de van deze algemene ----------------------
ledenvergadering opgemaakte notulen, van welke notulen een ------------------
exemplaar aan deze akte is gehecht.-------------------------------------------------
In verband met vorenstaande verklaarden de comparanten dat op de ---------
vereniging voortaan van toepassing zullen zijn de volgende----------------------
STATUTEN------------------------------------------------------------------------------
Naam.-------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1.--------------------------------------------------------------------------------
De vereniging draagt de naam: Vivace.----------------------------------------------
Zetel.-------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2.--------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging heeft haar zetel te Joure (gemeente Skarsterlân). --------
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ---------------------------
Doel.-----------------------------------------------------
Artikel 3.--------------------------------------------------------------------------------
De vereniging heeft ten doel vanuit een oecumenisch en sociaal ---------------
perspectief middels het repeteren en uitvoeren van muzikale werken ---------
ontspanning te bieden aan haar leden en publiek, en voorts al hetgeen -------
met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe -------
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.--------------------
Leden.------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 4.--------------------------------------------------------------------------------
1. Leden van de vereniging kunnen zijn personen die actief zijn / ----------
willen zijn als koorzanger en / of muzikant en het doel van de -----------
vereniging onderschrijven.-------------------------------------------------------
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van -------
alle leden zijn opgenomen.-------------------------------------------------------
Donateurs en ereleden.---------------------------------------------------------------
Artikel 5.--------------------------------------------------------------------------------
1. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging ------
financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te ----
stellen minimumbijdrage.---------------------------------------------------------
2. Ereleden zijn zij die op grond van hun bijzondere verdiensten voor -----
de vereniging door de algemene vergadering als zodanig zijn -------------
benoemd.---------------------------------------------------------------------------
3. Donateurs en ereleden hebben geen andere rechten en --------------------
verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn ------
toegekend en opgelegd.----------------------------------------------------------
Toelating.--------------------------------------------------------------------------------
Artikel 6.--------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en donateurs.---------
2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot ---------
toelating besluiten.----------------------------------------------------------------
Einde van het lidmaatschap.---------------------------------------------------------
Artikel 7.--------------------------------------------------------------------------------
1. Het lidmaatschap eindigt:--------------------------------------------------------
a. door overlijden van het lid;------------------------------------------------
b. door opzegging van het lid;------------------------------------------------
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden ---------
wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het -------
lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij -------
zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook -------
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan ---------
worden het lidmaatschap te laten voortduren;--------------------------
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der -----
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze -----------
benadeelt.--------------------------------------------------------------------
2. Opzegging namens de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap
geschiedt door het bestuur.-----------------------------------------------------
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt door een ---------
schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het lidmaatschap eindigt
met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die waarin
de kennisgeving door het bestuur is ontvangen.------------------------------
Opzegging door de vereniging kan slechts geschieden tegen het ---------
einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een ---------------
opzeggingstermijn van vier weken.----------------------------------------------
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien -----
van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan ---------
worden het lidmaatschap te laten voortduren.--------------------------------
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het -----
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende -------
op de datum waartegen was opgezegd.----------------------------------------
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een --------
besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard ------
zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.-----------------------------
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de --------------
vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet ------------
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van --------
een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene -----
binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het -----------
besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ----
ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen ------
in kennis gesteld.------------------------------------------------------------------
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid ---------
geschorst.--------------------------------------------------------------------------
Einde van de rechten en verplichtingen van donateurs.-----------------------
Artikel 8.--------------------------------------------------------------------------------
1. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde
wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de -------
jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel ----
blijft verschuldigd.---------------------------------------------------------------
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.--------------
Jaarlijkse bijdragen.------------------------------------------------------------------
Artikel 9.--------------------------------------------------------------------------------
1. De leden zijn gehouden de jaarlijkse, tijdens de algemene ----------------
ledenvergadering vast te stellen, contributie te voldoen tot en met ------
de maand waarin het lidmaatschap is geëindigd.-----------------------------
De donateurs zijn in ieder geval gehouden tot het betalen van de --------
minimumbijdrage.------------------------------------------------------------------
Zowel leden als donateurs kunnen daartoe in categorieën worden -------
ingedeeld.--------------------------------------------------------------------------
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of ------------------
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een ----
bijdrage te verlenen.-------------------------------------------------------------
Rechten donateurs en ereleden.----------------------------------------------------
Artikel 10.------------------------------------------------------------------------------
Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze ---------
statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging -----
georganiseerde evenementen bij te wonen binnen de randvoorwaarden ------
zoals die telkens door het bestuur voorafgaand aan het evenement zijn ------
vastgesteld.------------------------------------------------------------------------------
Bestuur.----------------------------------------------------------------------------------
Artikel 11.------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de ------------
algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt --------
uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.-------------------------------
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene -----------
vergadering.------------------------------------------------------------------------
2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur ------
buiten de leden wordt benoemd.------------------------------------------------
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer ---------------
bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het -------
opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur -------
als vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping
voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer -----
leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het -----
bestuur worden ingediend.------------------------------------------------------
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen --------
door een met een meerderheid van tenminste twee/derde van de --------
geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene -----------
vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste ---------------
twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.------------------------------
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering -----
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten ---------
het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering -----
vrij in de keus.---------------------------------------------------------------------
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de ------------
benoeming uit die voordrachten.------------------------------------------------
Einde bestuurslidmaatschap - Periodiek lidmaatschap – Schorsing.-------
Artikel 12.------------------------------------------------------------------------------
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd,
kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen ------
of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd -------
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die -----
termijn.-----------------------------------------------------------------------------
2. Elk bestuurslid treedt in beginsel vier jaar na zijn benoeming af, -------
volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De -----
aftredende is niet herkiesbaar; maar zonodig kan om redenen van -------
continuïteit een verlenging met ten hoogste twee jaar worden ------------
gevraagd aan de algemene ledenvergadering.---------------------------------
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:-------------------------------------
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;-----------
b. door schriftelijk bedanken;-----------------------------------------------
c. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.-----------------
Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur.----------------------------
Artikel 13.------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en ------
een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden --------
een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie ----
bekleden.---------------------------------------------------------------------------
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris ----
notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden -----
vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet ------------
dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de -----
totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.--------------
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de -------
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden -------
gegeven.----------------------------------------------------------------------------
Bestuurstaak – Vertegenwoordiging.------------------------------------------------
Artikel 14.------------------------------------------------------------------------------
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast ----
met het besturen van de vereniging.--------------------------------------------
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het ----
bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een --------
algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de -----------
open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.--------------------------
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde ------
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die ---------
door het bestuur worden benoemd.---------------------------------------------
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, -----
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, ----------------
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van ---------
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk ------
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich ----
tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.-------------
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene -------------
vergadering voor besluiten tot:-------------------------------------------------
I. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van ----------------
rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een ----------
bedrag of waarde nader bij huishoudelijk reglement vast te -------
stellen te boven gaande;----------------------------------------------------
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot----
verkrijgen en geven van registergoederen;------------------------
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de ----------------
vereniging een bankkrediet wordt verleend;----------------------
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen ------
opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het -----------
gebruikmaken van een aan de vereniging verleend ---------------
bankkrediet;------------------------------------------------------------
d. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;---------------------
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van ---
arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen
van conservatoire maatregelen en van het nemen van die -------
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;---------------
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.--------------
6. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:---------------
a. hetzij door de voorzitter tezamen met de secretaris;------------------
b. hetzij door de voorzitter tezamen met de penningmeester;-----------
c. hetzij door de secretaris tezamen met de penningmeester,-----------
voor wat het hiervoor sub a, b en c vermelde betreft mits deze ----
functies niet door één persoon vervuld worden;------------------------
d. hetzij door het voltallige bestuur.----------------------------------------
Jaarverslag - Rekening en verantwoording.--------------------------------------
Artikel 15.------------------------------------------------------------------------------
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig --------
december.--------------------------------------------------------------------------
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de ----------------
vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen -------
tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.--------------
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes -------------
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging -------
van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit ----
en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en
lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen ------------
boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid ------
deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur ---------------
vorderen.---------------------------------------------------------------------------
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een --------------
commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen -------------
uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ---------------
vergadering verslag van haar bevindingen uit.--------------------------------
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzonder
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek -----------
zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan
de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, ------
haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de
boeken en bescheiden der vereniging te geven.------------------------------
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene -------------
vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming --------
van een andere commissie.-------------------------------------------------------
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, -----
tien jaren lang te bewaren.------------------------------------------------------
Algemene vergaderingen.--------------------------------------
Artikel 16.------------------------------------------------------------------------------
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle -----------------
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het ----------
bestuur zijn opgedragen.---------------------------------------------------------
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, ------
wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. ------
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:---------------------
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in ------
artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;--------
b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor --------
het volgende verenigingsjaar;---------------------------------------------
c. voorziening in eventuele vacatures;---------------------------------------
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de ------
oproeping voor de vergadering.-------------------------------------------
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het -------
bestuur dit wenselijk oordeelt.-------------------------------------------------
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een ----------
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ----------------
één/tiende gedeelte der stemmen of tenminste tien leden verplicht ------
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn ------
van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen -----------
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers -------
zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig -----
artikel 20 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de -------
vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.--------------------------------
Toegang en stemrecht.----------------------------------------------------------------
Artikel 17.------------------------------------------------------------------------------
1. De algemene ledenvergadering wordt gevormd door de leden. ------------
Donateurs en ereleden hebben toegang tot de vergadering, doch zij ----
hebben geen stemrecht.----------------------------------------------------------
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.----
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist ----
de algemene vergadering.--------------------------------------------------------
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.--------
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ----------
ander lid laten uitbrengen. Een lid kan maar één machtiging --------------
ontvangen. Eventueel meerdere ontvangen machtigingen zijn --------------
ongeldig.----------------------------------------------------------------------------
Voorzitterschap – Notulen.----------------------------------------------------------
Artikel 18.------------------------------------------------------------------------------
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van -------
de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en ------
zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door ----
het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze
niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering -------
daarin zelve.-----------------------------------------------------------------------
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris ----
of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon -----------
notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden -----------
vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen -------
kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen ----------
opmaken.----------------------------------------------------------------------------
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter -----------
kennis van de leden gebracht.---------------------------------------------------
Besluitvorming van de algemene vergadering.------------------------------------
Artikel 19.------------------------------------------------------------------------------
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de ---------------
voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is -------------
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit
voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd ------------
voorstel.----------------------------------------------------------------------------
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid
bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe ----
stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, -----------
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk ------
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de -----------------------
oorspronkelijke stemming.--------------------------------------------------------
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle ------
besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte ----------
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.-----------------------------------
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.----------
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte ------------
meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ------------
ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen ------
de voorgedragen kandidaten, plaats.-------------------------------------------
Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid ---------------
verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één -----------
persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen -------
twee personen is gestemd en de stemmen staken.----------------------------
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede -----
stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de -----
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de ------------
persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal
stemmen is uitgebracht.----------------------------------------------------------
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op ------
meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting -----------------
uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen --------
stemmen meer kunnen worden uitgebracht.------------------------------------
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, -----
beslist het lot wie van beiden is gekozen.-------------------------------------
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing
van personen, dan is het verworpen.--------------------------------------------
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een ---------
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden -------
zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt ------
bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is -----
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming ---------------
verlangt.----------------------------------------------------------------------------
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een ------
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur ----------
genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ----------------
vergadering.------------------------------------------------------------------------
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of --------------
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, ------
mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende -----------
onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot -------
ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet
op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift -------
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee -----
verband houdende formaliteit niet in acht genomen.-------------------------
Bijeenroeping algemene vergadering.-----------------------------------------------
Artikel 20.------------------------------------------------------------------------------
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het -------------
bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de ---
leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.-----------------------
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.-----------
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, -------
onverminderd het bepaalde in artikel 21.--------------------------------------
Statutenwijziging.----------------------------------------------------------------------
Artikel 21.------------------------------------------------------------------------------
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden ----------
gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, ------------
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van -----
de statuten zal worden voorgesteld.-------------------------------------------
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling ------
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ------------
tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat ----------
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is -----------------
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter -----------
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering -----------
wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor -------------
bedoeld, aan alle leden toegezonden.------------------------------------------
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van ----
de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste -----------
twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is -----
niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, ------
dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering ------------
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in ------
de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal ------
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, ------
mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de --------------
uitgebrachte stemmen.------------------------------------------------------------
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een -----
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is -------
ieder bestuurslid bevoegd.------------------------------------------------------
Ontbinding.------------------------------------------------------------------------------
Artikel 22.------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ------------
algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het -------
voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.----------------------
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van ---
het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een ----------
gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere ----
bestemming aan het batig saldo worden gegeven.----------------------------
Huishoudelijk reglement.-------------------------------------------------------------
Artikel 23.------------------------------------------------------------------------------
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement ----------------
vaststellen.-------------------------------------------------------------------------
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook -----
waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.---------------
Slotverklaring.--------------------------------------------------------------------------
Na aldus de statuten van de vereniging te hebben vastgelegd, -----------------
verklaarden de comparanten 
 
 
Subpagina''s (1): agenda