Huurvoorwaarden

En dan nu de kleine lettertjes:

Algemeen:

1. Een huurweek begint op zaterdag tussen 9:00 en 12:00 en eindigt op vrijdag voor 17:00.

Komt u te laat terug, dan wordt u het dagtarief per (deel van een) dag in rekening gebracht (dagtarief = weektarief / 6). Dit geldt niet als de huurder kan aantonen dat de vertraging is ontstaan door een technisch mankement aan de camper, waaraan hij geen schuld heeft.

2. De camper dient schoon (binnen en buiten) te worden opgeleverd en de afvaltanks dienen leeg en schoon te zijn. Dit ter beoordeling van de verhuurder.

Is de camper onvoldoende schoon, dan wordt Euro 50,= ingehouden op de borg. Het is ook mogelijk de schoonmaak door de verhuurder te laten doen: 35 Euro.

3. Bestuurdersleeftijd aan te tonen middels kopie/scan paspoort/ID-kaart én rijbewijs (controle vindt plaats bij ophalen):

Bestuurders moeten minimaal 24 jaar zijn en minimaal 3 jaar hun rijbewijs hebben.

4. Als bestemming mogen alle West-Europese landen worden gekozen, uitgezonderd van tevoren door de verhuurder aangegeven risicogebieden. Opgave van de te bezoeken landen is verplicht.

5. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel welke opgelopen wordt door gebruik van de camper.

Financieel:

6. Het huurbedrag dient deels voldaan te worden binnen 7 dagen na reservering van de camper. Het resterende bedrag, inclusief de borg, moet uiterlijk 4 weken voor de huurperiode op onze rekening binnen zijn. Zo niet, dan vervalt de reservering, zonder restitutie van het reeds betaalde bedrag. U dient zelf een eventuele annuleringsverzekering te regelen.

7. De hoogte van de borg is 900 Euro.

De borg wordt volledig ingehouden in geval van elke vorm van schade aan de camper, totdat de omvang van de schade bepaald is.

In geval van schade aan de inboedel en/of inventaris gaan wij na wat de schade is en houden dat bedrag uiteindelijk in op de borg.

In geval van schade waar derden bij betrokken zijn en/of de camperverzekering aangesproken moet worden, houd er dan rekening mee dat de gehele borg vervalt.

Indien er geen schade is, wordt de borg (of wat er van resteert) binnen 30 dagen na afloop van de huurperiode op uw rekening gestort.

8. Alle huurbedragen zijn exclusief brandstofkosten. De camper wordt met een volle tank aan u geleverd en moet ook weer met een volle tank worden afgeleverd. Anders wordt Euro 100,= ingehouden op de borg.

9. Bij huurperiodes van 3 weken geldt 5% korting op de huurprijs en bij 4 weken of langer 10%.

10. Indien meer kilometers worden verreden dan op de factuur aangegeven (standaard 1.500 km per week), dan wordt per extra verreden kilometer 22 cent in rekening gebracht.

11. Alle boetes en dergelijke, ontstaan door (verkeers)overtredingen begaan door de huurder gedurende de huurperiode, zijn voor rekening van de huurder.

12. Bij annulering binnen 3 maanden voor het begin van de huurperiode wordt alleen de borgsom terugbetaald. Het vooruit betaalde bedrag van de huursom wordt niet terugbetaald, tenzij de verhuurder de camper aan een ander kan verhuren. Alleen de opnieuw verhuurde dagen, met aftrek van 10% kosten, worden gerestitueerd.

13. Bij te laat ophalen of te vroeg terugbrengen vindt geen restitutie van (een deel van) de huursom plaats.

Schade:

14. In geval van schade (of defecten) dient u dit altijd direct telefonisch te melden en met ons te overleggen over vervolgacties. Dit geldt zowel voor schade ontstaan door een verkeersongeluk, als alle andere vormen van schade (of defecten). Wij moeten dit ook zo spoedig mogelijk weten om een eventuele reparatie te kunnen voorbereiden, zodat de huurder na u toch ook weer gewoon op vakantie kan.

Is de schade of defect zodanig dat geen gebruik (meer) gemaakt kan worden van de camper, wordt per dag dat de camper niet gebruikt kan worden de huur gerestitueerd (dagbedrag = netto huur gedeeld door aantal dagen huur). Dit bedrag kunt u inzetten om ter plekke een alternatief te regelen.

Verder kijken we in hoeverre de camper-verzekering voorziet in vergoedingen voor bijvoorbeeld terugreis, onkosten en dergelijke. Polisvoorwaarden zijn bij ons opvraagbaar. Huurder kan verhuurder nooit verplichten tot het beschikbaar stellen van vervangend vervoer. U heeft geen recht op welke vorm van schadevergoeding dan ook.

15. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en bij iedere beschadiging en schade dient een Europees schadeformulier te worden ingevuld.

16. De camper is all-risk verzekerd. Uw eigen risico is per schadegeval maximaal Euro 900,=. De door de verzekering niet gedekte schade, bijvoorbeeld als gevolg van het rijden onder invloed of het laten besturen door niet-bevoegde personen, etcetera, is natuurlijk volledig voor rekening van de huurder.

LET OP: Wegenwachthulp is in Nederland en de rest van Europa geregeld. Alle reparatiekosten worden in principe door verhuurder vergoed (mits niet veroorzaakt door huurder).

17. In geval de camper door schade of iets dergelijks niet beschikbaar is vanaf het begin van uw huurperiode, dan vindt evenredige restitutie van de huursom plaats tot het moment dat de camper wel weer beschikbaar is. U kunt in dit geval ook in het geheel afzien van de huur, waarna restitutie van het totale bedrag plaats zal vinden.

U heeft geen garantie dat een vervangende camper wordt geboden en heeft geen recht op welke vorm van schadevergoeding dan ook.

18. Schade ontstaan door het vullen van een tank met een verkeerde vloeistof is volledig voor rekening van de huurder.

19. Schades of defecten onder de Euro 100,= mogen zonder overleg met de verhuurder gerepareerd worden bij een deskundige herstelinrichting, bij voorkeur een Ford / Chausson dealer. In geval van defecten die zijn ontstaan buiten de schuld van de huurder, worden de gemaakte directe kosten vergoed. Er dient wel een goed gespecificeerde rekening te worden overlegd.

20. Aangebrachte beveiliging in en aan de camper MOET worden gebruikt. In geval van diefstal moeten alle sleutels en papieren aan de verzekeringsmaatschappij overlegd kunnen worden, anders bestaat de kans dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de schade/vermissing.

21. In geval van schade aan de camper wordt aan twee of drie schadeherstelbedrijven in Drenthe offerte gevraagd. De goedkoopste zal de schade herstellen.

Verboden:

Het is verboden…

22. Schuurmiddelen te gebruiken bij reiniging van ramen, tafel, exterieur en interieur

24. De camper over te beladen

25. Te roken in de camper

26. Huisdieren mee te nemen

27. Fietsen, surfplanken, ski’s en dergelijke in het woongedeelte te vervoeren

28. Frituurvet te gebruiken

29. Stickers te plakken op of in de camper/caravan (indien noodzakelijk, denk aan Zwitserland vignet, dan graag overleg)

30. Onder te verhuren

31. Met de camper door ruig terrein of buiten gebaande paden te rijden

32.Harder te rijden dan wettelijk toegestaan, maar in ieder geval nooit harder dan 120 km/uur

Tot slot: De huurder gaat bij de eerste betaling akkoord met de huurvoorwaarden en de op de rekening genoemde prijzen en huurperiode.

O ja, overal waar hij staat kan natuurlijk ook zij worden gelezen.