Д-р Тони Јаневски, редовен професор

Институт за телекомуникации, Факултет за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ)Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ (УКИМ), Скопје, Македонија


E-mail: tonij@feit.ukim.edu.mk


Персонална веб страница за настава

Здраво!

Ова е мојата персонална веб страна. На неа можете да најдете информации за предметите кои ги предавам на додипломските и на последипломските студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии (Електротехничкиот факултет) при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Мојата куса биографија (на англиски јазик) можете да ја прочитате тука.

Консултации

Термин за консултации: четврток 16 часот

За договор за консултации во конкретен термин или за било кои прашања можете слободно да ме контактирате на мојата е-маил адреса во било кое време.

** Информации **

Во академската 2019/2020 година продолжуваат студиите на магистерски на студиската програма „Комуникациски и информациски технологии (КИТ)“ која е одлична за сите диопломирани студенти кои завршиле на ФЕИТ (ТКИИ, КТИ, КСИАР, КХИЕ), како и од други сродни други факултети на УКИМ (ФИНКИ, ПМФ) и од сите други универзитети од земјава и надвор од неа кои ги негуваат техничките ИКТ области

Магистерски студии (предмети кои ги предавам)

На магистерските студии на ФЕИТ тековно ги предавам предметите:

:: Напредни Интернет технологии (9-ти семестар, задолжителен предмет на насоката на постдипломски Комуникациски и информациски технологии - КИТ, а изборен за сите други);

:: Дизајн на телекомуникациски мрежи (9-ти семестар, изборен предмет на КИТ, и за другите студиски програми на ФЕИТ)

:: Безжични мултимедиски мрежи (9-ти семестар, изборен предмет на КИТ, и за другите студиски програми на ФЕИТ)

:: Стратешко планирање за телеком и Интернет иновации (10-ти семестар, изборен предмет од УКИМ листа од областа на претприемништво и иновации за сите студиски програми на ФЕИТ, како и на целиот универзитет УКИМ)

* * *

Упатството за пишување на дипломски или семинарски работи можете да го симнете тука.

* * *

Додипломски студии (предмети кои ги предавам)

::Предавања 2019/2020, зимски семестар

- Интернет технологии (задолжителен предмет на ТКИИ и КТИ во 3-ти семестар)

Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи (изборен предмет, 7-ти семестар)

::Предавања 2019/2020, летен семестар

Комутација и рутирање (задолжителен предмет на ТКИИ во 4-ти семестар)

Безжични IP мрежи (изборен предмет, 8-ми семестар)


::Предавања 2014-2018, летен семестар

- Интернет технологии (задолжителен предмет на ТКИИ во 4-ти семестар)

Безжични IP мрежи (изборен предмет, 8-ми семестар)

::Предавања 2013-2018, зимски семестар

Комутација и рутирање (задолжителен предмет на ТКИИ во 3-ти семестар)

Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи (изборен предмет, 7-ти семестар)


::Предавања 2008-2013, летен семестар

Безжични IP мрежи (изборен предмет, 8-ми семестар)

Интернет технологии (изборен предмет, 6-ти семестар)

Дигитален пренос на информации (ИКИ, 6-ти семестар) 

::Предавања 2008-2012, зимски семестар

- Комутација и рутирање (ТК, 5-ти семестар)

- Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи (изборен предмет, 7-ти семестар)


::Предавања 2007, зимски семестар

- Комутација и рутирање (ТК, 5-ти семестар)

- Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи (изборен предмет, 7-ти семестар)

- Мултиплексни системи (ЕТ, 9-ти семестар)


::Предавања 2007, летен семестар

- Интернет технологии (изборен предмет, 6-ти семестар)

- Дигитален пренос на информации (ИКИ, 6-ти семестар)

::Предавања 2006, зимски семестар

- Комутација и рутирање (ТК, 5-ти семестар)

- Мултиплексни системи (ЕТ, 9-ти семестар)


::Предавања 2006, летен семестар

- Дигитален пренос на информации 1 (КТИА, 6-ти семестар)

::Предавања 2005, зимски семестар

Мултиплексни системи (ЕТ, 9-ти семестар)

Комутациона техника (ЕЛ, степен)

 

::Предавања 2005, летен семестар

- Дигитален пренос на информации 1 (КТИА, 6-ти семестар)

::Предавања 2004, зимски семестар

- Мултиплексни системи (ЕТ, 9-ти семестар) 

- Комутациона техника (ЕЛ, степен)

 

::Предавања 2004, летен семестар

- Дигитален пренос на информации 1 (КТИА, 6-ти семестар)

:: Предавања 2003, зимски семестар

- Мултиплексни системи (ЕТ, 9-ти семестар)

- Комутациона техника (ЕЛ, степен)

 

::Предавања 2003, летен семестар

- Дигитален пренос на информации 1 (КТИА, 6-ти семестар)

::Предавања 2002, зимски семестар

- Мултиплексни системи (ЕТ, 9-ти семестар)

- Комутациона техника (ЕЛ, степен)

 

::Предавања 2002, летен семестар

- Телекомуникациски мрежи (ЕТ, 8-ми семестар)

::Предавања 2001, зимски семестар

- ТТ комутација и теорија на сообраќај (ЕТ, 7-ми семестар)