Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи (изборен предмет во 7-ми семестар на ТКИИ, а може да се бира и од КТИ и други студиски програми на ФЕИТ)

Институт за телекомуникации, Факултет за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ)Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ (УКИМ), Скопје, Македонија


E-mail: tonij@feit.ukim.edu.mk


Опис и содржина на предметот

Професор: проф. д-р Тони Јаневски

Фонд на часови (предавања + вежби): 3 + 1 + 1

Термини за часови:

:: (предавања)

:: (вежби)

Консултации

Термин за консултации: 

За договор за консултации во конкретен термин или за било кои прашања можете слободно да ме контактирате на мојата е-маил адреса во било кое време.

* * *

Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи е изборен предмет на модулот ТКИИ, но може да го бираат и од другите сродни студиски програми (КТИ, КСИАР, КХИЕ и други) во рамките на 10% кредити од предмети од други студиски програми. Предавањата по Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи се покриени од мене, проф. д-р Тони Јаневски. Вежбите ги држи доц. д-р Томислав Шуминоски.

Содржините кои се нудат во Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи се многу актуелни и суштински за секој инжинер во областа на комуникациските и информациските технологии, бидејќи се однесуваат на дизајн и моделирање на фиксни и мобилни IP-базирани мрежи за различни сервиси и апликации (говор, видео, веб) со даден QoS (Quality of Service), како што е дизајн на мобилни мрежи (3G, 4G, како и 5G од оваа година), дизајн на xDSL мрежи (ADSL), дизајн на кабелски мрежи (DOCSIS), дизајн на транспортни мрежи (оптички мрежи, со VPN - Virtual Private Networks),  дизајн на IP мрежи за компании, дизајн на мрежи за VoIP.

Mатеријалите по предметот може да ги најдете и на порталот на ФЕИТ. За да се приклучите кон предметот Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи  искористете го enrollment key: /

Глава Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи Презентации
Глава 1 Вовед Предавања 1
Глава 2 Моделирање на сообраќај Предавања 2
Глава 3 Моделирање на мрежи Предавања 3
Глава 4 Квалитет на сервис Предавања 4
Глава 5 Дизајн на пристапни мрежи Предавања 5
Глава 6 Дизајн на мобилни мрежи Предавања 6
Глава 7 Дизајн на транспортни мрежи Предавања 7
Глава 8 Дизајн на корпоративни IP мрежи Предавања 8
Глава 9 Дизајн на мрежи за говор преку Интернет Предавања 9