Amdanon ni


Mae'r Tabernacl yn eglwys hanesyddol sydd â'i gwreiddiau’n ymestyn yn ôl mor bell â’r ddeunawfed ganrif, ac sydd â’i golwg heddiw ar fod yn eglwys:
          gynnes a chroesawgar
          agored a diragfarn
          eciwmenaidd ei nod
          drwyadl Gymraeg ei chyfrwng iaith

Mae’n eglwys sy’n ceisio perthnasu’r Ffydd Gristnogol ar gyfer her, anghenion a sefyllfaoedd yr unfed ganrif ar hugain. Mae’n ymarfer:
             aelodaeth agored – i bawb, o ba enwad bynnag, sy’n dymuno ymaelodi ynddi.
             cymun agored – i bawb sydd yn credu yn yr Arglwydd Iesu Grist
             meddwl agored, gonest


Oedfaon y Sul

10.0am Oedfa Foreol ac Ysgol Sul (fydd yr Oedfa yn cynnwys stori i’r plant ac yna Ysgol Sul yn y Festri yn ystod y Bregeth)    Oedfa Gymun ar Sul cyntaf y mis

5.30pm Oedfa Hwyrol (gan gynnwys ymweliadau i Gapeli eraill; unwaith y mis awn ni i'r Priordy ac unwaith y mis cydaddolwn gyda'r Ofalaeth yn Nhalog neu Foelcwan. Gweler y Calendr ar Hafan ar gyfer gwybodaeth bellach)


Gweinidog:
Parchg. Peter Cutts
01267 236658
tabernaclcaerfyrddin@gmail.com

Comments