รางวัลที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ประเภท Hardware

โพสต์17 เม.ย. 2559 21:34โดยSUT Electrical Engineering   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2559 21:36 ]

รางวัลที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ประเภท Hardware (รุ่นนักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี) 

จากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดระบบปิด

            ผู้ประดิษฐ์ :   1. นายธนาทิป หาปูทน

                          2. นางสาวสุทธิกานต์ รักษาภักดี

                          3. นายจักรกฤษณ์ จันทะเสน

          อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์

 


 

Comments